• Autorizační zkoušky

    Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání na území České republiky.

  • Pokyny pro platbu členského příspěvku a pojištění

    Splatnost členského příspěvku ČKA a základního profesního pojištění je stanovena k 28. 2. daného roku.

  • Autorizovaní inspektoři

    Od počátku roku 2008 mohou investoři vedle stavebního úřadu využívat také služeb autorizovaného inspektora pro zkrácené stavební řízení. Autorizovanými inspektory se mohou po složení zkoušek stát autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři.