• Autorizační zkoušky

    Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání na území České republiky.

  • Pokyny pro platbu členského příspěvku a pojištění

    Splatnost členského příspěvku ČKA a základního profesního pojištění je stanovena k 28. 2. daného roku.

  • Autorizovaní inspektoři

    Od počátku roku 2008 mohou investoři vedle stavebního úřadu využívat také služeb autorizovaného inspektora pro zkrácené stavební řízení.