Neplacení členských příspěvků je disciplinární provinění. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 360/1992 Sb.


Práva a povinnosti autorizovaných osob jsou stanoveny v § 12 až § 16 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

V § 12 odst. 3 tohoto zákona je zakotvena obecná povinnost autorizované osoby „při výkonu své činnosti dbát obecně platných předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou komorou“.

Pravomoc České komory architektů vydávat vnitřní předpisy vyplývá z ustanovení § 23 odst. 6 písm. h) zákona 360/1992 Sb. Vzhledem k ustanovení § 25 odst. 4 písm. c) zákona „valná hromada schvaluje výši příspěvků členů Komory“ a ustanovení § 30 odst. 2 zákona „náklady na činnost Komory jsou kryty zejména: a) z členských poplatků“ je nepochybné, že povinnost uložená v § 7 odst. 3 písm. b) Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory architektů platit členské příspěvky je povinností uloženou na základě zákona a její porušení zakládá disciplinární odpovědnost.

Z uvedeného vyplývá, že povinnost platit členské příspěvky je povinností uloženou na základě zákona a porušení této povinnosti je disciplinárním proviněním ve smyslu § 20 odst. 1 zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stanovisko vydalo představenstvo ČKA na svém VIII. řádném zasedání dne 25. 7. 2006.