Splatnost členského příspěvku ČKA a základního profesního pojištění na další rok je dle platného Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA, § 7, stanovena k 28. 2. 2016. Doporučujeme bezhotovostní platbu – je možné sloučit platbu členského příspěvku s platbou za profesní pojištění. Pokud se rozhodnete pro platbu složenkami, jsou přiloženy k Bulletinu ČKA 4/2015.


 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČKA

Tuzemská platba

PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby

ČÁSTKA:

VARIABILNÍ SYMBOL: číslo autorizace

SPECIFICKÝ SYMBOL: 2016

KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558

TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2016

ČÍSLO ÚČTU: 1928140339/0800

Zahraniční platba

IBAN: CZ37 0800 0000 0019 2814 0339

Swift Code: GIBACZPX

Bank details

Standardní výše příspěvku autorizovaných osob na rok 2016 činí 6000 Kč.

V některých případech lze uplatnit snížené sazby příspěvku ČKA:

–        3000 Kč – pro autorizované architekty ve finanční tísni, kteří podají žádost spolu s kopií daňového přiznání nebo s potvrzením o příjmech od zaměstnavatele za rok 2015 a splňují stanovené podmínky, tedy že součet veškerých hrubých příjmů klesne pod hranici 228 400 Kč za rok;

–        3000 Kč první tři roky pro architekty autorizované po valné hromadě ČKA 2013 (duben 2013)

–        1500 Kč – pro autorizované architekty ve finanční nouzi, kteří podají žádost spolu s kopií daňového přiznání nebo s potvrzením o příjmech od zaměstnavatele za rok 2015 a splňují stanovené podmínky, tedy že součet veškerých hrubých příjmů klesne pod hranici 162 720 Kč za rok;

–        1500 Kč – při pozastavení autorizace na vlastní žádost;

–        1500 Kč – pro autorizované architekty - muže starší 65 let a ženy starší 60 let – před první sníženou platbou je třeba, aby autorizovaná osoba, která dosáhla určeného věku, tuto skutečnost písemně oznámila Kanceláři ČKA;

–        1500 Kč – pro autorizované architekty v plném invalidním důchodu;

–        0 Kč – pro autorizované architektky na řádné mateřské dovolené, které uloží autorizační razítko a osvědčení o autorizaci do Kanceláře ČKA.

 

ZÁKLADNÍ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby

ČÁSTKA: 

VARIABILNÍ SYMBOL: číslo autorizace

SPECIFICKÝ SYMBOL: 2016

KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558

TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2016

ČÍSLO ÚČTU: 1928140339/0800

Pojištění se sjednává ve dvou limitech:

a) limit pojistného plnění 200.000,- Kč
pojistné činí 1.140,- Kč ročně;

b) limit pojistného plnění 500.000,- Kč
pojistné činí 1.800,- Kč ročně.

Pojištění autorizovaných osob na rok 2016 v rámci pojistné smlouvy č. 8059840216, kterou u ČSOB Pojišťovny sjednala ČKA pro všechny autorizované architekty prostřednictvím makléře Marsh, s. r. o., jsou povinni uhradit všichni autorizovaní architekti České komory architektů, kteří ve stanovené lhůtě do 28. 2. 2016 nepožádají o zrušení základního profesního pojištění zajišťovaného Komorou a nedoloží, že jsou pojištěni jinak. Povinnost sjednat si profesní pojištění vyplývá z ustanovení § 16 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Autorizovaná osoba musí být pojištěna po celou dobu výkonu profese.

V případě, že byla autorizovaná osoba v minulosti odhlášena z profesního pojištění, může se od roku 2016 za poplatek znovu přihlásit.

Pojištění na rok 2015 mělo být uhrazeno nejpozději do 28. 2. 2015. Všichni architekti, kteří neuhradí dlužnou částku 1140 Kč do 30. 6. 2016, budou z účasti na profesním pojištění zajišťovaném ČKA vyloučeni.

Smlouvy a další informace o základním profesním pojištění naleznete na ZDE

Útržek složenky slouží plátci jako doklad pro daňové účely (jedná se o odpočitatelný náklad podle zákona o dani z příjmu). V případě bezhotovostní platby Vám bude Kanceláří ČKA na požádání vystaven samostatný doklad (potvrzení o úhradě).

Kontakt: Helena Jiříková, email: , +420 608 975 312