Splatnost členského příspěvku ČKA a základního profesního pojištění na další rok je dle platného Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA, § 7, stanovena k 28. 2. vždy dotčeného roku.


Pro rok 2018 je datum splatnosti členského příspěvku 28. 2. 2018. 

Při platbách prosím věnujte zvýšenou pozornost novému číslu účtu ČKA (změna čísla v dubnu 2017)správně uvedenému variabilnímu symbolu.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby

ČÁSTKA:

VARIABILNÍ SYMBOL: 118+číslo autorizace

KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558

TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2018

ČÍSLO ÚČTU: 279316984/0300

 

Zahraniční platba

IBAN: CZ02 00300 0000 0002 7931 6984

Swift Code: CEKOCZPP

 

Standardní výše příspěvku autorizovaných osob na rok 2018 činí 6.000 Kč.

Valná hromada, která se konala 14. dubna 2018, přijala některé změny Organizačního, jednacího a volebního řádu týkající se výše členských příspěvků a možností uplatnění snížených sazeb.

V těchto  případech lze aktuálně uplatnit snížené sazby příspěvku ČKA:

  • 3.000 Kč – první tři roky pro nově autorizované architekty a pro členy pečující o dítě do 4 let věku, kteří v době trvalé péče o dítě svoji autorizace nepozastavili
  • 1.500,- Kč hradí na základě žádosti členové, kteří dosáhli k datu splatnosti členského příspěvku důchodového věku a k žádosti je třeba přiložit buď potvrzení o přiznání starobního důchodu, nebo čestné prohlášení o dosažení důchodového věku
  • 0 Kč –  pro členy, jejichž autorizace byla pozastavena z důvodu trvalé péče o dítě, a to do 4 let věku dítěte a uložili autorizační razítko do Kanceláře ČKA
  • 0 Kč –  pro členy, na základě žádosti po dosažení důchodového věku, za předpokladu doložení čestného prohlášení o ukončení činnosti a vrácení autorizační razítko do Kanceláře ČKA

 

Žádost a způsob dokládání důchodového věku

Snížená sazba 1.500,- Kč pro osoby, které dosáhly důchodového věku a o snížení požádají, byla zavedena rozhodnutím valné hromady 2018 na základě návrhu představenstva, který byl přímo na valné hromadě částečně modifikován.

Členové, kterých se toto snížení týká a kteří již v roce 2018 snížený členský příspěvek uhradili, nemusí zasílat pro rok 2018 žádnou žádost. Počínaje rokem 2019 je však nutné o snížení požádat, a to nejpozději k datu splatnosti členských příspěvků, a k žádosti přiložit buď potvrzení o přiznání starobního důchodu, nebo čestné prohlášení o dosažení důchodového věku.

Žádosti, která bude splňovat tyto podmínky, bude vyhověno automaticky.

Bylo-li podané žádosti takto vyhověno, v následujících letech se již nepodává.

 

 

ZÁKLADNÍ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby

ČÁSTKA: 

VARIABILNÍ SYMBOL: 218+číslo autorizace

KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558

TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2018

ČÍSLO ÚČTU: 279316984/0300


Pojištění se sjednává ve dvou limitech:

a) limit pojistného plnění 200.000 Kč – pojistné činí 1140 Kč ročně;

b) limit pojistného plnění 500.000 Kč – pojistné činí 1800 Kč ročně.

Pojištění na rok 2018 jsou povinni uhradit všichni autorizovaní architekti České komory architektů, kteří ve stanovené lhůtě do 28. 2. 2018 nepožádají o zrušení základního profesního pojištění zajišťovaného Komorou a nedoloží, že jsou pojištěni jinak.
Platbu vyššího pojistného limitu je možné akceptovat až ke dni 31. 8. 2018.
Povinnost sjednat si profesní pojištění vyplývá z ustanovení § 16 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Autorizovaná osoba musí být pojištěna po celou dobu výkonu profese. V případě, že byla autorizovaná osoba v minulosti odhlášena z profesního pojištění, může se od roku 2018 za poplatek u makléřské spol. Marsh znovu přihlásit.

Pokud by architekti, kteří jsou uvedeni v seznamu odhlášeného prof. pojištění, omylem uhradili částku za prof. pojištění, musí sami požádat o vrácení této částky Kancelář ČKA.

 

Vysvětlení k žádostem o snížení platby členských příspěvků, profesního pojištění a ukončení autorizace

Všichni řádní členové ČKA jsou povinni platit jednou ročně členský příspěvek - a to do 28. února příslušného kalendářního roku. Organizační, jednací a volební řád ČKA umožňuje určité výjimky. Stejně tak je možné odhlášení se z povinného profesního pojištění, či podání žádosti o ukončení autorizace. ČKA a její autorizovaní členové však musí respektovat stanovená pravidla a předpisy. 

K členským příspěvkům

Členský příspěvek řádných členů Komory činí 6000 Kč a je splatný k 28. únoru každého roku. Pokud vznikne povinnost platit členský příspěvek až v průběhu kalendářního roku, je výše příspěvku vypočtena tak, že je příslušný počet měsíců vynásoben dvanáctinou ročního příspěvku (pokud tedy povinnost platit členský příspěvek trvá např. od září, pak bude členský příspěvek za příslušný rok v poměrné výši 2000 Kč) a splatnost takového příspěvku je jeden měsíc od data udělení autorizace.

Po dobu tří let od prvního udělení autorizace je členský příspěvek snížen na polovinu základního členského příspěvku, tedy na 3000 Kč.

V individuálních případech Organizační, jednací a volební řád ČKA dále umožňuje představenstvu výjimečně rozhodnout o snížení, resp. prominutí členského příspěvku a to na základě písemné odůvodněné žádosti z důvodů mimořádného zřetele hodných. Rozhodnutí je však plně na uvážení představenstva a tento postup by měl být užit pouze ve skutečně výjimečných případech. O takovéto mimořádné snížení členského příspěvku je třeba požádat zásadně do konce února příslušného roku, později pouze v případě, že mimořádná situace, která je důvodem pro žádost o snížení, nastala až v průběhu daného roku.

K žádostem o ukončení autorizace

Ukončení autorizace je možné, jestliže o to člen Komory písemně požádá. Žádost by měla být podána opět zásadně do konce února. Pokud je žádost podána např. v září zpětně k začátku příslušného roku, nezbavuje to žadatele povinnosti zaplatit členský příspěvek na celý kalendářní rok, resp. nevzniká mu tím nárok na vrácení jeho poměrné části.

K základnímu profesnímu pojištění

Pojištěni jsou všichni členové ČKA s výjimkou osob, které pojištění výslovně odmítly. Ze základního pojištění je možné se odhlásit, odhlášení však může mít s ohledem na princip „claims made“ (podle kterého je předpokladem vzniku práva na pojistné plnění kontinuální pojištění v době příčiny vzniku škody, v době vzniku škody, v době uplatnění nároku na náhradu škody a v době oznámení škody pojišťovně) pro autorizované osoby negativní důsledky. K základnímu pojištění je možné se opětovně přihlásit a to prostřednictvím tzv. zpětvzetí do pojištění. Pojištění je účinné ode dne nahlášení se do pojištění a na základě úhrady pojistného a jednorázového poplatku za zpětvzetí, jehož výše se odvíjí od délky doby přerušení.

 

Kontakt: Helena Jiříková, email: , +420 608 975 312