Splatnost členského příspěvku ČKA a základního profesního pojištění na další rok je dle platného Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA, stanovena k 28. 2. vždy dotčeného roku.


Pro rok 2019 je datum splatnosti členského příspěvku 28. 2. 2019. 

Při platbách prosím věnujte zvýšenou pozornost novému číslu účtu ČKA (změna čísla v dubnu 2017)správně uvedenému variabilnímu symbolu.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby

ČÁSTKA:

VARIABILNÍ SYMBOL - ŘÁDNÍ ČLENOVÉ: 119+číslo autorizace (pětimístné)

VARIABILNÍ SYMBOL - REGISTROVANÉ (USAZENÉ OSOBY): 8119+číslo autorizace (pětimístné)

KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558

TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2019

ČÍSLO ÚČTU: 279316984/0300

 

Zahraniční platba

IBAN: CZ02 0300 0000 0002 7931 6984

Swift Code: CEKOCZPP

 

Standardní výše příspěvku autorizovaných osob na rok 2019 činí 6.000 Kč.

Valná hromada, která se konala 14. dubna 2018, přijala některé změny Organizačního, jednacího a volebního řádu týkající se výše členských příspěvků a možností uplatnění snížených sazeb.

V těchto  případech lze aktuálně uplatnit snížené sazby příspěvku ČKA:

  • 3.000 Kč – (i) pro nově autorizované architekty po dobu tří let od udělení autorizace; a (ii) pro členy trvale pečující o dítě do 4 let věku, kteří v době trvalé péče o dítě svoji autorizace nepozastavili
  • 1.500,- Kč – pro členy, kteří dosáhli k datu splatnosti členského příspěvku důchodového věku a o snížení požádají
  • 0 Kč –  (i) pro členy, trvale pečující o dítě do 4 let věku, kteří pozastavili svoji autorizaci; a (ii)  pro členy, jejichž autorizace byla pozastavena na základě žádosti po dosažení důchodového věku, za předpokladu doložení čestného prohlášení o ukončení činnosti

 

ZÁKLADNÍ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby

ČÁSTKA: 

VARIABILNÍ SYMBOL: 219+číslo autorizace (pětimístné)

KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558

TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2019

ČÍSLO ÚČTU: 279316984/0300

 

Pojištění se sjednává ve dvou limitech:

a) limit pojistného plnění 200.000 Kč – pojistné činí 1140 Kč ročně;

b) limit pojistného plnění 500.000 Kč – pojistné činí 1800 Kč ročně.

Pojištění na rok 2019 jsou povinni uhradit všichni autorizovaní architekti České komory architektů, kteří ve stanovené lhůtě do 28. 2. 2019 nepožádají o zrušení základního profesního pojištění zajišťovaného Komorou a nedoloží, že jsou pojištěni jinak.
Platbu vyššího pojistného limitu je možné akceptovat až ke dni 31. 6. 2019.
Povinnost sjednat si profesní pojištění vyplývá z ustanovení § 16 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Autorizovaná osoba musí být pojištěna po celou dobu výkonu profese. V případě, že byla autorizovaná osoba v minulosti odhlášena z profesního pojištění, může se od roku 2019 za poplatek u makléřské spol. Marsh znovu přihlásit.

Pokud by architekti, kteří jsou uvedeni v seznamu odhlášeného prof. pojištění, omylem uhradili částku za prof. pojištění, musí sami požádat o vrácení této částky Kancelář ČKA.

 

Vysvětlení k žádostem o snížení platby členských příspěvků, profesního pojištění a ukončení autorizace

Všichni řádní členové ČKA jsou povinni platit jednou ročně členský příspěvek - a to do 28. února příslušného kalendářního roku. Organizační, jednací a volební řád ČKA umožňuje určité výjimky. Stejně tak je možné odhlášení se z povinného profesního pojištění, či podání žádosti o ukončení autorizace. ČKA a její autorizovaní členové však musí respektovat stanovená pravidla a předpisy. 

K členským příspěvkům

Základní členský příspěvek řádných členů Komory činí 6000 Kč a je splatný k 28. únoru každého roku. Pokud vznikne povinnost platit členský příspěvek až v průběhu kalendářního roku, je výše příspěvku vypočtena tak, že je příslušný počet měsíců vynásoben dvanáctinou ročního příspěvku (pokud tedy povinnost platit členský příspěvek trvá např. od září, pak bude členský příspěvek za příslušný rok v poměrné výši 2000 Kč) a splatnost takového příspěvku je jeden měsíc od data udělení autorizace.

Snížené či nulové členské příspěvky, které je třeba dokládat/oznamovat Kanceláři:

Členský příspěvek ve výši poloviny základního členského příspěvku hradí ti řádní členové, kteří v době trvalé péče o dítě svou autorizaci nepozastavili, a to nejdéle do čtyř let věku dítěte. Nutno písemně oznámit do Kanceláře ČKA a doložit čestné prohlášení, že o dceru/syna trvale pečuje.

Členský příspěvek ve výši čtvrtiny základního členského příspěvku platí ti řádní členové, kteří dosáhli důchodového věku a o snížení požádají. Počínaje rokem 2019 je nutné o snížení požádat, a to nejpozději k datu splatnosti členských příspěvků, a k žádosti přiložit buď potvrzení o přiznání starobního důchodu, nebo čestné prohlášení o dosažení důchodového věku. Žádosti, která bude splňovat tyto podmínky, bude vyhověno automaticky. Bylo-li podané žádosti takto vyhověno, v následujících letech se již nepodává.

Nulový členský příspěvek platí ti řádní členové, jejichž autorizace byla pozastavena z důvodu trvalé péče o dítě, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, na základě písemné žádosti. K žádosti je potřeba doložit kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení že o dceru/syna trvale pečuje a uložit do Kanceláře autorizační razítko.

Nulový členský příspěvek platí ti řádní členové, jejichž autorizace byla pozastavena na základě žádosti po dosažení důchodového věku, za předpokladu doložení čestného prohlášení o ukončení činnosti a uložení autorizačního razítka.

 

V individuálních případech Organizační, jednací a volební řád ČKA umožňuje představenstvu výjimečně rozhodnout o snížení, resp. prominutí členského příspěvku, a to na základě písemné odůvodněné žádosti z důvodů mimořádného zřetele hodných. Rozhodnutí je však plně na uvážení představenstva a tento postup by měl být užit pouze ve skutečně výjimečných případech. O takovéto mimořádné snížení členského příspěvku je třeba požádat zásadně do konce února příslušného roku, později pouze v případě, že mimořádná situace, která je důvodem pro žádost o snížení, nastala až v průběhu daného roku.

K ukončení členství

Komora odejme autorizaci tomu, kdo se písemně autorizace vzdá. Architekt, který se autorizace vzdal, je povinen bez zbytečného prodlení odevzdat do Kanceláře ČKA autorizační razítko a originál osvědčení o autorizaci. Pokud zanikne autorizace v průběhu kalendářního roku, je výše příspěvku vypočtena tak, že se příslušný počet měsíců vynásobí dvanáctinou ročního příspěvku (pokud zanikne autorizace k 31. 3. pak bude členský příspěvek za příslušný rok v poměrné části, tj. 3/12 z ročního příspěvku).

K základnímu profesnímu pojištění

Pojištěni jsou všichni členové ČKA s výjimkou osob, které pojištění výslovně odmítly. Ze základního pojištění je možné se odhlásit, odhlášení však může mít s ohledem na princip „claims made“ (podle kterého je předpokladem vzniku práva na pojistné plnění kontinuální pojištění v době příčiny vzniku škody, v době vzniku škody, v době uplatnění nároku na náhradu škody a v době oznámení škody pojišťovně) pro autorizované osoby negativní důsledky. K základnímu pojištění je možné se opětovně přihlásit a to prostřednictvím tzv. zpětvzetí do pojištění. Pojištění je účinné ode dne nahlášení se do pojištění a na základě úhrady pojistného a jednorázového poplatku za zpětvzetí, jehož výše se odvíjí od délky doby přerušení.

 

Kontakty: 

a) pro členské příspěvky a profesní pojištění

Helena Jiříková, email: helena.jirikova@cka.cz, tel: +420 608 975 312

b) pro pozastavené a odejmuté autorizace

Milena Ondráková; email: milena.ondrakova@cka.cz, tel: +420 608 976 912