Termín: 17. února 2016, od 16 hodin
Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
Záznam z diskusního setkání ke zhlédnuti >>

Úvodní zhodnocení / Petr Lešek

Je obtížné sbírat informace o realizacích na základě  architektonických soutěží. Architekti, investor ani porotci soutěže je ČKA nijak nepředávají. Realizace tak musejí být aktivně vyhledávány. Soutěží v roce 2015 oproti předchozímu roku výrazně ubylo. Snad je na vině cyklus komunálních voleb. To se ukáže v dalších letech. Konzultovaných soutěží pro rok 2016 je relativně dosti. Pozitivní je, že se loni soutěžily investičně velké akce, to je proti minulosti posun. Ve sledování je snaha sledovat tři kategorie, již vedený počet vydaných regulérností, nově počet soutěží s vyhlášenými výsledky a počet realizací ze soutěží. V přehledu po krajích je vidět výrazný rozdíl. Co se týká počtu soutěží, je již počtu od roku 2010 včele Jihočeský kraj, na konci naopak kraj Vysočina.

Prezentace

Semily / Martin Hilpert, městský architekt a organizátor soutěže o novostavbu mateřské školy Pod Vartou v Semilech

Martin Hilpert vyzdvihl pozitivní úlohu městského architekta jako iniciátora a organizátora architektonických soutěží. Důležitá je i postava vedoucího investic, kterého je potřeba přesvědčit o výhodách postupu. Jeho setrvalost ve funkci přes volební období přináší příslib do budoucna. Byl zmíněn problém se stížností soutěžícího k faktu, že do soutěže byly vpuštěny návrhy s drobným prohřeškem proti porušení formálních podmínek. Stížnost aktuálně řeší ÚOHS. Zazněl názor přítomného právníka, že pokud byl součástí soutěžních podmínek odkaz na Soutěžní řád ČKA, tak je možné postup poroty obhájit. Důležité je, aby rozhodnutí poroty bylo řádně popsáno v protokolu a přezkoumatelné.

Olomouc / David Mareš, porotce soutěže o Národní telemedicínské centrum, FN Olomouc

David Mareš v souvislosti s touto soutěží zmínil použití nástroje na posouzení energetické koncepce budovy, provozních nákladů a také najatého experta. Jednou z deklarovaných výhod arch. soutěže je možnost hodnocení návrhů i z hlediska investičních a provozních nákladů. Otázkou je jaká podrobnost je vhodná a jakou je smysluplné po soutěžících v jakém kole soutěže požadovat a zda je smysluplné používat v této fázi certifikační systémy, a jaké. Chvályhodné je, že Fakultní nemocnice Olomouc cestou arch. soutěže (SoN) šla již podruhé a poprvé s interním organizátorem. To je u nemocnic v ČR výjimečné. Dle přítomných soutěžících u soutěže na TMC ale nezávislá část poroty nesplnila svou odbornou roli odmítnout vyhlašovateli v zadání rekonstrukci objektů, u kterých úprava na požadovanou funkci není ekonomicky a stavebně technicky možná. Zadavatele k tomu však vedly podmínky dotace. Byla zmíněna problematičnost opakujících se porotců a oceněných v soutěži. Protiargumentem byla uvedená neochota porotců doporučených ČKA se porotování účastnit.

Architektonické soutěže pohledem krajinářského architekta / Radmila Fingerová

Zástupkyně krajinářské architektury upozornila, že by autorizace krajinářského architekta měla být v arch. soutěžích připuštěna. Zmínila rovněž problém s omezenou možností krajinářských architektů autorizovat projekt pro územní a stavební řízení, které aktuálně řeší novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Architektonické soutěže a dozorčí rada / Pavel Rada

Dozorčí rada řeší převážně stížnosti soutěžících na práci porotců (vzhledem k omezení podání pouze na členy ČKA). Pavel Rada potvrdil, že DR řeší velké chyby na straně porotců. Pozice porotců je velmi silná – mohou vysvětlovat vyhlašovateli problematická místa soutěžních podmínek a případně soutěžní podmínky nepodepsat. Vyhlašovatel na nich může vymáhat způsobenou škodu.  Tomu jsou pojištěni v základním komorovém pojištění i na práci porotce. Přítomný právník upozornil, že se tak ještě nestalo a ochota soudit se je zatím malá. Pavel Martinek upozornil, že v západní Evropě je naopak pojištění jedním z nejdůležitějších témat.

Debata

Několikrát padla otázka, proč ČKA nebrání vyhlašovatelům deklarovat v soutěžních podmínkách výrazně nízkou budoucí cenu za zpracování projektu (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Plavecký bazén v Písku). Dle odpovědí ČKA na tyto problémy vyhlašovatele upozorňuje, varuje jej před nízkou účastí, oddaluje vydání regulérnosti (Písek žádal o výjimku představenstvo celkem třikrát, a to s podporou autorizovaných porotců) a daří se jí ceny zvýšit, byť stále ne na požadovanou úroveň. Nemůže ale požadovat věci nad rámec Soutěžního řádu ČKA včetně odkazu na honorářový řád (riziko, že sami architekti ČKA udají u ÚOHS). Klíčový je nezávislý porotce, protože je vyhlašovatelem jmenován, vysvětlujeme mu problém nezávisle a může odmítnout podepsat soutěžní podmínky. Porotce v Ústí upozornil na náročnost takového vyjednávání. Výsledné rozhodnutí je osobní věcí každého porotce. Určitě by k němu měl znát stanovisko ČKA ke konkrétní soutěži. Jiný architekt zmínil, že odmítl podepsat soutěžní podmínky na rekonstrukci Nové scény ND a soutěž se nakonec, na základě dalších problematických názorů vyhlašovatele, neuskutečnila.

Debata se následně, s odkazem na zpracovaný průzkum nabízených cen za následný projekt soutěžícími (viz Bulletin ČKA 03/2015), stočila na honoráře. Byl debatován i vztah profesí architekta a inženýra, překrývání jejich činností a otázka honorářů ČKA a ČKAIT. P. Martinek za PS Zahraniční aktivity uvedl, že konkurenční prostředí v tomto smyslu funguje i jinde v Evropě. Současně byly nastíněny možnosti boje proti dumpingu včetně black listu. Bylo doporučeno získat referenční data z veřejných zakázek, včetně nabídky spolupráce. Možnost trestat za dumping byla problematizována: obtížné, nevděčné a riskantní s ohledem na hrozbu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a obvinění z kartelové dohody. Je obtížné kritizovat kvalitu dokumentace, pokud prošla schvalovacím procesem státu (stavební úřad, pořizovatel ÚP). Byla zmíněna praxe ze Španělska, kde komora certifikuje dokumentace před podáním na stavební úřad. Byl zmíněn Program pro předpokládanou hodnotu projektových činností na webu ČKA, která počítá s hodinami nikoliv cenou. Takový postup zvolilo více států Evropy a je pro EU s její politikou volného trhu přijatelný.

Téma se vrátilo k soutěžím. Byla debatována situace v Praze na IPRu s odpovědí náročnosti získání podpory politiků pro soutěže. Bylo uvedeno porovnání v počtu soutěží IPR proti městskému architektu Mnichova Hradiště. Za IPR byla deklarována snaha o mix přístupů. Jako vedlejší téma se ukázal problém střetu zájmů u městských architektů a rozsahu jejich práce. Vždy je u nich riziko, že je budou politici využívat jako indoor architekty. Navrženo bylo rozdělení – městský architekt připravuje koncepce a zadání, ale neprojektuje.

Rozpor se objevil v otázce cen. Na jedné straně někteří architekti chtějí uvolnit regulaci cen v soutěži, ale zároveň přitužit záruku cen projektu. ČKA je silnější přesně v opačném modu – honorářový řád je stále napadnutelný ÚOHS. V obou případech byla opět zdůrazněna klíčová role porotců.

Bylo debatováno uvolnění vydávání regulérnosti do podoby „známky kvality“. Tento model je opakovaně navrhován na valné hromadě ČKA a opakovaně neprohlasován. Bude předložen jako „semafor“: zelená regulérní, oranžová s uvedenými výhradami, červená neregulérní. Protiargument je ztráta „jediné páky“ - možnosti trestání za účast v neregulérních soutěžích. Přítomní byli vyzvání k účasti na valné hromadě, která se uskuteční 16. dubna v Brně.

Dotaz, zda je nutná účast autorizovaných architektů v porotách, byl zodpovězen odkazem na zákon o veřejných zakázkách, který požaduje od převahy porotců stejnou nebo podobnou kvalifikaci, jaká se považuje od soutěžících. Dotaz na nutnost zjišťovat splnění kvalifikačních kritérií před zahájením soutěže byl zodpovězen opět odkazem na zákon, který vyžaduje informovat o vyloučení ze soutěže neprodleně.

Před koncem debaty byly představeny aktuality v soutěžích. Na základě Politiky architektury a stavební kultury ČR vydané MMR plánuje grant na podporu architektonických soutěží ve výši 2 mil. Kč/rok. Start a pravidla ještě nejsou známé. Zákon o veřejných zakázkách bude v dubnu novelizován. Bude v něm větší uvolnění administrativy, podržen zákaz ekonomických kritérií pro arch. služby, zákaz pouze nejnižší ceny při výběru arch. služeb, více zmíněn průběh soutěže o návrh a ČKA k němu připravuje metodiku pro MMR. Byla zmíněna i nová možnost stanovit fixní cenu a nemít ji tak jako výběrové kritérium – klíčový pak bude způsob stanovení této ceny. Stále probíhá osvěta a oslovování na základě zpráv z médií a upozornění architektů na plánované veřejné investice. P. Lešek vyzval členy ČKA k zasílání takovýchto podmětů. Byla zmíněna studie ekonomické výhodnosti výběru arch. služeb na základě kvalitativních kritérií (Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR, zpracovatelem EEIP, objednavatelem MMR) a zejména soutěže o návrh – s dovětkem problému se získáváním podpůrných dat. V rámci Evropy se řeší obdobné problémy. Aktuálně se připravuje Best practice, kam ČKA pošle své příkladné arch. soutěže.

Byla zmíněna možnost podpořit formou spolupráce kraje a obcí systém IBA z Německa. Byla debatována úloha hlavních architektů obcí s rozšířenou působností – ideálně by měli být schopni arch. soutěž iniciovat i organizovat, a to v rámci celého území ORP, tedy i pro malé obce. Otázka je, kdo je bude platit.

Závěr

Debata se udržela převážně u témat, která se opakují – odměny v soutěži a honorář po soutěži, klíčová role poroty. Jiná témata debatu nevyvolala. Problém krajinářské autorizace odstraní novela zákona. Používání hodnocení návrhů z hlediska úspornosti je v počátcích. Nebyl prodebatován návrh PS na úpravu Soutěžního řádu. K tématům veřejné zakázky, honoráře a městský architekt je vhodné uspořádat setkání.

Doporučení pro autorizované architekty:

Upozorňovat politiky na výhody arch. soutěže. Brát úlohu porotců odpovědně a být důkladným odborným partnerem vyhlašovatele. Plnit úlohu zpětné vazby z arch. soutěží k ČKA. Přijít na VH a hlasovat o návrzích na úpravu Soutěžního řádu. Snažit se dojít ke konsenzu ohledně cen v soutěžích i po nich. Cílem je o nich otevřeně debatovat, například na diskusním fóru na webu ČKA.

Doporučení pro ČKA:

Upozorňovat politiky na výhody arch. soutěže. Získat a získávat potřebná data k soutěžím. Zpracovat metodiku pro MMR. Zopakovat setkání za rok. Připravit vzorové smlouvy mezi porotci a vyhlašovateli.

Závěrem setkání P. Lešek upozornil na Mirka Vodáka a Tomáše Zdvihala z CBArchitektura, kteří se věnují mapování realizací z architektonických soutěží v jižních Čechách. I v této oblasti jsou Jihočeši napřed.

Zapsal: P. Lešek, PS Soutěže, 19. 2. 2016

Prezentace Petra Leška ke stažení  >>