Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují. Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.

 • Grémium České ceny za architekturu

  Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu.

 • PS Digitalizace

  Pracovní skupina se věnuje problematice digitalizace a elektronizace stavebnictví ve všech oblastech se zaměřením na práci architekta, včetně projektování metodou BIM.

 • PS Krajinářská architektura

  Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru krajinářské architektury v rámci struktury ČKA a v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

 • PS Legislativa

  Skupina se zaměřuje na připravovanou či novelizovanou legislativu a snaží se ji ovlivnit ve prospěch profese i veřejného zájmu.

 • PS Památková péče
 • PS Soutěže

  Skupina dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží. Rovněž aktivně oslovuje potenciální vyhlašovatele soutěží. Zdarma poskytuje konzultace vyhlašovatelům soutěží. Pořádá školení porotců pro členy ČKA a informační semináře pro organizátory soutěží.

 • PS Standardy a honoráře

  Pracovní skupina stanovuje a aktualizuje standardy služeb architektů – projektantů územních a regulačních plánů a pozemních a krajinářských staveb. V závislosti na stanovených standardech služeb pracovní skupina připravuje podklady pro určení honoráře za práci architekta. Součástí těchto podkladů je i Program pro stanovení hodnoty projektových prací (Kalkulačka), umožňující stanovit individuální honoráře pro jednotlivé fáze služeb architekta. Standardy služeb architekta i výstupy z Programu pro stanovení hodnoty projektových prací jsou používány architekty i samosprávou a státní správou.

 • PS Udržitelnost

  Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

 • PS Urbanismus

  Pracovní skupina „Urbanismus“ (PSU) se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu územního plánování. Spektrum AO, zastoupených v pracovní skupině, umožňuje též sledovat a koordinovat systémové vazby na krajinu, ekologii. V gesci PS je také téma městských architektů (MA).

 • PS Vzdělávání

  Pracovní skupina má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a vědomosti o architektuře na všech stupních vzdělávání a zároveň podporovat celoživotní vzdělávání architektů i zaměstnanců státní správy. Speciální zřetel je věnován vysokým školám s výukou architektury, územního plánování a krajinářské architektury, včetně vedení diskusní platformy grémia děkanů těchto škol a také spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Členové spolupracují rovněž na vzájemném uznávání vzdělání (nostrifikace) a v oblasti požadavků na vzdělání vyžadovaných pro výkon profese autorizovaných osob i s Ministerstvem pro místní rozvoj.