cka 20 edice standard obalka

 

Územní plán je základním dokumentem obce, jedním z nejdůležitějších podkladů pro rozhodování samosprávy, ale i státní správy o budoucnosti a udržitelném rozvoji správního území obce. Územní plán je předpokladem koncepčního, vyváženého rozvoje celého správního území obce – tedy nejen zastavěného a zastavitelného území. Územní plán je klíčovým nástrojem pro ovlivnění budoucí podoby sídel i krajiny, ve které tato sídla leží.

Regulační plán, na územní plán navazující, je velmi vhodné pořizovat pro významné zastavěné nebo nově zastavitelné lokality, pro které je třeba prohloubit urbanistickou koncepci a stanovit jasná podrobnější pravidla, regulující jejich přestavbu, případně novou zástavbu.

Územní plán, případně regulační plán je také základem a předpokladem očekávatelné jistoty jak pro obec, tak pro soukromé subjekty, zdrojem záruky stability rozvoje daného území. Podrobněji k územnímu a regulačnímu plánu viz stavební zákon § 18–75.

Při přípravě a pořizování územního plánu, případně regulačního plánu je důležitý vztah a součinnost tří hlavních aktérů: zadavatele, pořizovatele a zpracovatele. Zadavatelem je obec, pro kterou se územní plán zpracovává, pořizovatelem zpravidla úřad územního plánování obce s rozšířenou působností a zpracovatelem vždy autorizovaná osoba, oprávněná zpracovávat územně plánovací dokumentaci.

Standardy služeb architekta – projektanta územního plánu a regulačního plánu jsou zpracovány také s cílem napomoci vytvořit dobrý základ kvalitní spolupráce tří zmíněných hlavních aktérů. Výběr zpracovatele, architekta – projektanta územního plánu, případně regulačního plánu (z podnětu), je vhodné uskutečnit zcela na začátku, protože jeho role při přípravě zadání je nezastupitelná. Územní plán je svého druhu novou smlouvou, dohodou o společné budoucnosti v území. Z tohoto důvodu je důležité, aby se zejména v rámci přípravy zadání územního plánu na jeho tvorbě přiměřeným způsobem podíleli všichni, kteří mají v území svoje zájmy: občané, majitelé pozemků, podnikatelé a další; architekt – projektant územního plánu, případně regulačního plánu může být účinným moderátorem i katalyzátorem tohoto procesu.

Podrobněji k výběru zpracovatele – viz metodiku ČKA, zpracovanou pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

ČKA zpracovala a zveřejnila pro architekty a pro veřejnou správu také programy pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačky), podle kterých je možné zjistit předpokládanou cenu (veřejné) zakázky: zpracování územního plánu nebo regulačního plánu.

Standardy služeb architekta – projektanta územního plánu a regulačního plánu obsahují nejprve základní přehled služeb (standardních a nadstandardních) zpracovatele územního plánu, případně regulačního plánu, dále přinášejí popis standardního obsahu územního, resp. regulačního plánu a nakonec vlastní standard služeb zpracovatele územního nebo regulačního plánu, rozdělený do jednotlivých fází. Součástí tohoto standardu služeb zpracovatele je také orientační výčet činností zadavatele a pořizovatele při spolupráci se zpracovatelem.

Ke stažení Standard služeb architekta – projektanta územního a regulačního plánu