Česká komora architektů obdržela dopis iniciativní skupiny Architekti olympijským hrám, která nabídla představenstvu ČKA a tím i pracovní skupině pro LOH při ČKA spolupráci při sledování vývoje příprav LOH v Praze. Přetiskujeme korespondenci.


Vážené kolegyně a kolegové,
na konci roku 2007 jsme v reakci na tehdy neprůhledný způsob přípravy LOH v Praze, požádali o re-gistraci iniciativní skupiny Architekti olympijským hrám, která měla svým způsobem odborně oponovat přípravu her v Praze.
V červnu 2008 MOV na svém zasedání vcelku očekávaně nevybral Prahu mezi kandidátská města. Nyní je tedy čas na odbornou revizi způsobu a výsledků dosavadní přípravy. Práce na kandidatuře má pokračovat, ale zpracovatel - společnost Praha olympijská, do dnešního dne nezveřejnil žádnou ana-lýzu neúspěšné kandidatury.

Tak závažný materiál, jehož nekoncepční příprava byla opakovaně napadána a stála daňové poplat-níky 72,5 milionů Kč (zdroj MFD), se nemůže „vytratit do ztracena". Podle našeho názoru ani nemůže projít pouhou vnitřní „analýzou" zpracovatelů. Výsledky musí být zveřejněny a podrobeny odborné oponentuře. Další příprava nemůže být směřována, tak jako dosud, k jedinému cíli: LOH by měly být jen jakousi „kvalitativní nadstavbou" předpokládaného rozvoje především sportovní vybavenosti měs-ta. Celá práce musí být koordinována s územně-plánovacím procesem. Pokud však vyhodnocení pří-pravy bude provádět URM, který se na dosavadním procesu jako zadavatel významně podílel, nelze očekávat žádnou sebereflexi. K výsledku práce týmu Praha olympijská se dosud nevyjádřila ani pra-covní skupiny ČKA. Odborná spoluzodpovědnost Komory, jak vyplývá se zákona č. 360/1992 Sb., je nezpochybnitelná. Domníváme se tedy, že by měla takové oponentní řízení iniciovat právě ČKA.

V očekávání, že Česká komora architektů zaujme k problematice LOH v Praze jasné stanovisko, na-bízíme představenstvu spolupráci iniciativní skupiny AOH.

Za iniciativní skupinu AOH:
Arnošt Navrátil, předseda
Jan Drdácký,
Hynek Fetterle
Miloš Kopřiva
Jan Linha

V Praze dne 16. 12. 2008

 

Reakce představenstva na dopis iniciativní skupiny:

Vážení kolegové,

děkuji Vám za Vaši iniciativu ohledně sledování okolností kolem přípravy olympijské kandida-tury.

Po neúspěchu kandidatury Prahy v loňském roce nebyl do konce roku jasný další postup a další fungování obecně prospěšné společnosti Praha olympijská. Na konci ledna letošního roku bylo na zasedání správní rady této společnosti rozhodnuto o jejím dalším fungování při přípravě kandidatu-ry pro rok 2020. Byl také stanoven omezený rozpočet pro tento rok ve výši 14.000.000,-Kč (neověřená informace).

ČKA se obrátila na Prahu olympijskou s dopisem, jehož kopii naleznete v příloze tohoto dopi-su. Ohledně dalšího postupu tedy doporučuji vyčkat na odpověď OPS Praha olympijská a následně stanovit další postup. O vývoji situace Vás budeme nadále informovat.S pozdravem

Ing. Milan Jirovec
člen představenstva
České komory architektů
Předseda pracovní skupiny ČKA pro LOH

V Praze dne 9. března 2009

Dopis představenstva ČKA řediteli společnosti Praha Olympijská Tomáši Paterovi:

Vážený pane řediteli,

v minulém roce proběhla neúspěšně kandidatura Prahy na pořádání olympijských her v roce 2016. Dle nám dostupných informací činnost PRAHA OLYMPIJSKÁ, o.p.s. nadále trvá a to s cílem připravit kandidaturu pro rok 2020.
Na přípravě kandidatury pro rok 2016 jsme se jako Česká komora architektů podíleli delego-váním a účastí našich zástupců doc. Ing. arch. Jana Štípka (bývalého předsedy České komory archi-tektů) a člena představenstva České komory architektů Ing. Milana Jirovce v Komisi pro výstavbu sportovních staveb. Činnost komisí byla podáním kandidatury ukončena s tím, že některé komise, zvláště pak Komise pro výstavbu sportovních staveb, by měli kontinuálně pokračovat v činnosti, tak aby následná kandidatura pro rok 2020 byla podložena opravdu reálným a smysluplným konceptem pořádání her. Domníváme se, že nová kandidatura, pokud má být celospolečensky úspěšná, musí vy-cházet z odborné analýzy existující kandidatury, z aktuálních potřeb města a musí být plně v souladu s rozvojovými tendencemi.
Do působnosti ČKA, mimo jiné, ze zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, v platném znění, patří pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí, spolupůsobit při ochraně veřej-ných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování, spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy a spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení. S vědomím této povin-nosti se ČKA chce nadále podílet na případné další přípravě kandidatury Prahy na pořádání LOH.

Rádi bychom Vás tímto požádali o informace, ohledně dalšího postupu při přípravě kandidatury Prahy na LOH 2020, na jejichž základě bychom Vám mohli nabídnout účinnou a profesionální spolupráci.

S pozdravem

Ing. arch. Dalibor Borák
Předseda
České komory architektů