Česká komora architektů, zastoupená prvním místopředsedou Janem Vranou a ředitelem kanceláře Martinem Turkem jednala dne 2. 7. 2008 s předsedou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Alexandrem Šafaříkem-Pštroszem o přístupu autorizovaných osob k technickým normám. Jednání navázalo na květnovou schůzku a zúčastnili se jej rovněž zástupci ČNI, ČKAIT a ČSSI.


Dosavadní vývoj
Představenstvo ČKA se zabývalo výsledky jednání s předsedou ÚNMZ a považuje je za pozitivní. Jak sdělil místopředseda ČKA Jan Vrana, je cílem snažení ČKA dosáhnout bezplatného přístupu k normám, uvědomuje si však, že se jedná o cíl dlouhodobý. ČKA by v současné situaci uvítala, aby dálkový přístup k normám měly i vysoké školy vzdělávající architekty. Považuje za důležité, aby se studenti v prostředí norem orientovali.
Nadále platí nabídka distribuce norem prostřednictvím regionálních kanceláří ČKAIT, o jejichž informační služby je zájem. ČKAIT by ráda dosáhla zpřístupnění norem i pro středoškolské profesory na SPŠ stavebních. Ze strany ČSSI vznikla obava, aby nebyla přerušena kontinuita systému vzdáleného přístupu k normám, a byla nabídnuta spolupráce 13 odborných společností ČSSI v procesu tvorby norem.
Předseda ÚNMZ ujistil přítomné, že kontinuita dálkového přístupu k normám bude zachována, a to minimálně na stejné úrovni jako doposud. ÚNMZ a ČNI intenzivně pracují na tom, aby podmínky byly výrazně lepší. Měl by být přístupný celý fundus norem (asi 30 tisíc) v certifikovaném PDF formátu. Jednání o těchto lepších podmínkách budou započata zřejmě v říjnu tohoto roku.
Alexander Šafařík-Pštrosz dále informoval o tom, že skončilo připomínkové řízení k novele zákona č. 22/1977 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto materiálu vznesl zásadní připomínky Svaz průmyslu a dopravy, zřejmě z obavy, že nový systém nebude fungovat. Na vypořádání připomínek navíc zástupce SPD řekl, že největší obavy panují u osob podnikajících ve stavebnictví. Předseda ÚNMZ přímo na jednání odpověděl, že dle jeho informací Svaz podnikatelů ve stavebnictví změny podporuje, což Ing. Veselý potvrdil. Stejný názor zastávají i ČKAIT a ČKA.
Předseda ÚNMZ dále informoval o tom, že dne 10. 6. 2008 vedl jednání se zástupci SPS, kteří, jak se zdálo, preferovali další komunikaci týkající se tvorby norem (i problematiky norem obecně) prostřednictvím SIA. A. Šafařík-Pštrosz požádal přítomné o názor, sám se však mírně přiklání k tomu, že přímá komunikace se zástupci profesních organizací je v případě práce na konkrétních úkolech praktičtější. S tím přítomní vyslovili jednoznačný souhlas. Komunikace s ÚNMZ bude tedy nadále probíhat přímo s jednotlivými profesními svazy (organizacemi). SPS dále nabídl k distribuci norem své regionální sekretariáty. ÚNMZ poděkoval za tuto nabídku a bude ji brát v úvahu při plánování budoucích kroků. SPS také zastává stanovisko, že zezávazňování norem tím, že jsou vpravovány do vznikajících právních předpisů není správná cesta. Předseda ÚNMZ požádal přítomné, aby prostřednictvím svých organizací tyto názory prosazovali při komunikaci s věcně příslušnými ministerstvy.

Další kroky
a) Zapojení vzdělávací sféry do programu dálkového přístupu k normám
ÚNMZ zastává názor, že přístup k normám musí být za stejných podmínek pro všechny, není možné zvýhodnit např. státní správu před ostatními subjekty. Je možné zřídit přístup z jednoho místa pro více osob, musí ale existovat smluvní garance toho, že nedojde ke zneužití. Částka za přístup by měla být stanovena v „symbolické“ výši. ČKA a ČKAIT společně připraví návrh systému, na základě kterého by měl být umožněn přístup vysokým a středním školám se zaměřením na stavebnictví a architekturu. V záměru bude zohledněna i potřeba tisku norem. K tomu ČNI poskytne nezbytnou součinnost.
b) Zapojení profesních sdružení do procesu tvorby norem
Ing. Holeček přednesl námět na případné aktivní zapojení ČKA a ČKAIT vývojem nadstavby aplikace ČSN on-line pro podporu orientace v celém souboru norem. Předseda ÚNMZ doplnil, že na smysluplný projekt takové povahy by mohl přispět státní rozpočet v rámci Programu rozvoje technické normalizace. ČKA obdrží od Ing. Holečka dokument o oborech technické normalizace a dále o existujících technických normalizačních komisích (TKN).

ÚNMZ očekává od obou komor i od ČSSI projev zájmu o aktivní účast na tvorbách norem. Jedná se o účast v TNK (poradní orgán ČNI/ÚNMZ) a aktivní účast při faktické tvorbě norem v oblastech zájmu oslovených subjektů (aktivní práce v rámci center technické normalizace, která jako kolektivní zpracovatel budou na smluvní bázi pracovat pro ÚNMZ). Předseda ÚNMZ zdůraznil, že tato účast je dobrovolná, nicméně je v zájmu ČKA, ČKAIT i ČSSI a ze strany jeho úřadu více než vítaná, neboť ČNI v současné době chybí zpracovatelé norem pro oblast stavebnictví. ÚMNZ a ČNI očekávají první reakci od zástupců obou komor do 10. 9. 2008.
P. Šafařík-Pštrosz upozornil, že většina norem v oblasti stavebnictví je harmonizována a ČR je povinna je převzít. Nebude-li o zpracování příslušné normy v ČR projeven patřičný zájem, ÚNMZ se jí nebude do hloubky zabývat a ani nezajistí její překlad. Její převzetí do soustavy českých technických norem je možné jednoduchým způsobem převzetím v původní jazykové verzi (platí pro evropské normy, jejichž převzetí je povinností ČR). ÚNMZ potřebuje pro další komunikaci jednoznačná kontaktní místa, neboť má zájem na dobré informovanosti odborné veřejnosti.
Jednání se dále dotklo problému terminologie používané při převzetí norem. ČNI připravuje projekt na horizontální koordinaci terminologie, jehož hlavním cílem je jednoznačnost norem, resp. terminologie a soulad s terminologií v právních předpisech.

Zapsal Martin Turek

Účastníci jednání: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda ÚNMZ; Ing. Milan Holeček, pověřený řízením ČNI; Ing. Svatopluk Zídek, člen představenstva ČKAIT; Ing. Jaroslav Veselý, prezident Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI)
Zápis z minulého jednání viz Bulletin ČKA 2/2008