Pracovní skupina pro normy vypracovala stanovisko k problematice bezplatného zpřístupnění závazných norem a navrhne jednání s příslušnými ministerstvy.


Stanovisko pracovní skupiny pro normy ČKA, únor 2007

Používání a respektování norem (ČSN EN) ve stavebnictví je všeobecně považováno za účelné efektivní a společensky prospěšné. Prudký nárůst a úpravy norem vyžadují od projektantů, architektů zvýšenou a trvalou pozornost nezbytnou pro výkon povolání.

1. Po konzultacích na MMR a ČNI není k dnešnímu dni bezplatný přístup k žádné normě citované ve vyhláškách relevantních k zákonu 183/2006 Sb., a tedy není dodrženo ustanovení §196 odst. 2.

2. Základní podmínkou závaznosti předpisu je jeho snadná dostupnost. Tato premisa platí o zákonech, ale i o jiných předpisech jejichž dodržování stát požaduje. Jde tedy o regulaci ve veřejném zájmu.

3. Formulace bezplatná veřejná přístupnost se může jevit jako nepřesná. Jedna ze zásadních právních zásad říká, že při nejasnostech se výklad předpisu rozšiřuje ve prospěch jeho adresátů nikoliv, že se zužuje. Je tedy nutno docílit snadnou, levnou a efektivní dostupnost norem vyplývajících ze zákona.

4. Navrhujeme proto na internetu veřejné zpřístupnění všech zákonem zmiňovaných norem na kontaktních místech - síť stavebních úřadů, s možností bezplatného seznámení a s možností pořizování částečného opisu za cenu xeroxové kopie.

5. Konečným cílem je dostupnost všech norem na internetu stejně jako Sbírky zákonů, neboť úřední dílo, Sbírka ČSN je předpisem obecné povahy a podle zákona není chráněno autorským právem.