Členové představenstva ČKA se na svém říjnovém zasedání shodli na nutnosti ustavení pracovní skupiny pro normy. Důvodem byla rostoucí potřeba uceleného postoje ČKA k této problematice, především pak ke zpřístupnění ČSN a monitorování témat nezpracovaných ČNI. Na prvním, ustavujícím zasedání 23. 11. 2006 byly projednány především základní směry práce vytyčené v návrhu na ustavení skupiny, a to smlouva o přístupu k ČSN s Českým normalizačním institutem, zpřístupnění nové služby členské základně, evropské normy a dále monitorování vyhlášek a nových témat a předložení návrhů řešení ČNI.


Představenstvo ČKA jako výkonný orgán mezi VH by mělo vytvořit, ucelený názor a postoj k tvorbě a zpřístupnění ČSN, ze kterého by dále představenstvo (či pověření zástupci ČKA) při jednáních na všech úrovních nadále vycházelo. V rámci diskuse bylo konstatováno, že za tímto účelem by bylo potřebné vytvořit a založit pracovní skupinu, která se by se danému tématu intenzivně věnovala.

1) Smlouva o přístupu k ČSN s ČNI

PS připraví případné připomínky ke smlouvě s ČNI tak, aby zástupce ČKA mohl spolu s ostatními organizacemi ČKAIT, ČSSI, STP (Společnost pro techniku prostředí) tuto smlouvu podepsat v průběhu prosince 2006. Úkoly: Ing. J. Hrušková požádá o rozbor JUDr. J. Kadlece; termín: zpracování připomínek do 1. 12. 2006.

2) Vytváření registru účastníků

Kancelář ČKA zřídí registr účastníků, který bude určující pro nákup této služby, a podle počtu účastníků bude ČKA provádět platby ČNI. Seznam bude dále poskytnut administrátoru Ing. R. Hnízdilovi (ČKAIT), který bude zajišťovat přístup (heslo) do systému.

Úkol: Zajištění této nové služby Kanceláře projedná arch. J. Vrana s ředitelem Kanceláře JUDr. J. Plosem; zodpovídá: Ing. J. Hrušková; termín: v průběhu prosince 2006.

2) Popularizace mezi členy ČKA

Kancelář ČKA svými informačními médii zveřejní informaci o možnosti přihlášení se do systému poskytování ČSN. Způsob sdělení informací:

a) rozeslání hromadného e-mailu autorizovaným architektům – členům ČKA (vysvětlující text, závazná přihláška a čestné prohlášení přihlašujícího se),

b) zveřejnění na www.cka.cc,

c) zveřejnění v Bulletinu ČKA č. 4/2006.

Úkol: arch. J. Vrana požádá Mgr. Pražanovou o článek do Bulletinu; úkol: Ing. J. Hrušková zpracuje text četného prohlášení a rozešle hromadný e-mail; termín: do 30. 11. 2006.

4) Evropské normy

PS bude usilovat o zjednodušení přístupu architektů k evropským normám. Úkol: PS vyvolá jednání s ČNI; termín: průběžně sledovat.

5) Vyhlášky ČSN

Problematiku vyhlášek a závazných norem bude PS trvale sledovat.

6) Témata nezpracovaná v ČSN

PS bude trvale monitorovat nová nezpracovaná témata a bude předkládat návrhy ČNI na řešení těchto problémů.

7) Jednání o bezplatném přístupu k vyhrazenému souboru k ČSN – MMR

Dne 28. 11. 2006 proběhne na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 5. řádné zasedání pracovní skupiny PS 4-5 Stavebnictví, na kterém bude jedním z jednacích bodů řešení otázky bezplatného přístupu veřejnosti k části ČSN (v souladu s ustanovením § 196, odst. 2 nového stavebního zákona). Za PS se jednání zúčastní arch. J. Vrana a Ing. J. Hrušková.

8) Různé

Členové PS budou měsíčně vykazovat účast na jednáních přípravou na ně a čas strávený řešením problematiky PS pro normy. Tyto výčetky budou předávány kanceláři ČKA k následnému proplacení.

Přítomni: Jan Vrana, Josef Smola, Petr Mráz, Jakub Masák, Jana Hrušková

Omluven: Jan Dvořák