Dne 23. května se uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj další jednání zástupců pracovní skupiny pro normy ČKA za účelem koordinace úsilí, které povede ke zpřístupnění ČSN a ČSN EN veřejnosti.


Předmětem jednání byly především tyto zásadní body:


 Současný model placeného přístupu k ČSN je pro autorizované architekty přínosem, nicméně je ho třeba dále rozšířit o další normy týkající se výkonu profese architektů s autorizací zahradní a krajinářské tvorby, specializací ÚSES apod. Zpřístupnění pouze pro čtení v PDF je neefektivní v praktickém použití (kritika ze strany uživatelů), a proto bude třeba s Českým normalizačním institutem projednat modifikaci přístupů.
 Tvorba nových ČSN je průběžně ohlašována ve Věstníku úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Česká komora architektů prostřednictvím pracovní skupiny pro normy deklaruje svůj zájem zapojit se do procesu veřejného připomínkování nově vznikajících ČSN.
 Proces notifikace evropských norem, případně ovlivňování „národních příloh“ je dalším okruhem zájmu činnosti ČKA – pracovní skupiny pro normy.
 Konečným cílem je zajištění dostupnosti všech norem pro všechny architekty na internetu, případné získávání placených opisů (kopií) v síti pracovišť stavebních úřadů. Tento požadavek ČKA, opírající se o ustanovení § 196, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je dle názoru MMR a MPO v rozporu s ustanovením § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená záležitost (rozpor platných právních předpisů) je v současné době řešena na úrovni resortních ministrů MPO a MMR (viz dopis ministra pro místní rozvoj ministrovi průmyslu a obchodu ve věci „bezplatně veřejně přístupných norem“ č. j. MMR 7143/07 – 82 ze dne 12. 3. 2007).
 Česká komora architektů bude v rámci dalšího řešení problematiky jednat se zástupci MPO a ČNI.
Aktuální informace a podněty budou ze strany ČKA průběžně předávány na MMR s cílem koordinovat a zesílit společná jednání s Českým normalizačním institutem.

Jednání se za MMR účastnil Ing. Z. Klápa a za ČKA Ing. arch. J. Masák, Ing. akad. arch. J. Vrana a Ing. J. Hrušková

Jana Hrušková