Ministerstvo průmyslu a obchodu zrušilo ČNI k 31. 12. 2008 rozhodnutím ministra; vydávání norem bude nadále zabezpečovat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


ČKA iniciovala schůzku s předsedou úřadu Ing. Alexandrem Šafaříkem – Pštroszem s cílem informovat se o dalším vývoji v oblasti ČSN a sdělit postoj komor k těmto problémům. Schůzky se zúčastnili také zástupci ČKAIT.
Předseda ÚNMZ obšírně vyjádřil záměry úřadu, které spočívají v následujících bodech:

- přepracovat plán technické normalizace
- snížit ceny norem až o 50%
- přetvořit technické normalizační komise (cca 80 TNK)
- vytvořit Centra technické normalizace, která nahradí cca 400 externích tvůrců norem
- zlepšit elektronickou dostupnost norem – celý fundus norem bude k dispozici v certifikovaném PDF formátu, který umožní individuální čtení a tisk přes ověřený přístup
- zlepšit srozumitelnost norem

Dále předseda ÚNMZ podpořil náš názor na závaznost norem. Norma by měla popisovat optimální stav. To, že se normy stávají prostřednictvím vyhlášek závazné, není vhodné, neboť norma neprošla legislativním procesem a stává se vymahatelným legislativním nástrojem. Stav, kdy normy jsou závazné a za přístup k nim je nutno platit, považuje rovněž za nesprávný.

Na závěr ČKA navrhla možnost distribuce norem ze sítě stavebních úřadů (270 míst) a ČKAIT ze sítě jejich regionálních kanceláří (28 míst). Současný stav dostupnosti norem bude zachován, následně rozšířen na všechny normy.
Otázka úhrady přístupu k normám bude nadále řešena na příštím setkání. Procesu notifikace Evropských norem je samostatnou kapitolou a ÚNMZ se jí zabývá.

NORMY BUDOU

Ing. arch. Jan Vrana, 1. místopředseda ČKA