Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro přírodu a krajinu od Valné hromady ČKA 2005.


Během uplynulého roku se uskutečnil pracovní workshop se zaměřením na zeleň v urbanizovaných prostorech (Dolní Věstonice, 3. – 4. 10. 2005). Toto téma navazuje na Program péče o urbanizované prostory, který má ve své gesci Ministerstvo životního prostředí. Workshopu se zúčastnilo 15 autorizovaných osob a byly předneseny tématické příspěvky, ke kterým proběhla živá diskuse. Pracovní seminář formuloval následující závěry a problémy, kterými by se měla ČKA zabývat:

 • Navrhnout témata pro aplikovaný výzkum – např. v prostředí GIS vyhodnotit potenciální materiál pro řešení problematiky zeleně oprávněnost a pravdivost koeficientu zeleně.
 • Zabývat se materiálem Zásady péče o urbánní prostředí.
 • Zpracovat okruhy otázek ke zkouškám pro příbuzné vzdělání pro autorizaci zahradní a krajinářská tvorba, z nichž některé by měly být využitelné i pro autorizaci územní plánování.
 • Vytvořit a sjednotit pojmosloví a informační struktury v oboru zahradních úprav - vytvořit výkladový slovník základních pojmů (ve spolupráci s MŽP).
 • Zpřístupnit výsledky projektů výzkumu a vývoje aj. z resortu MŽP (případně i MMR, MK, MZe) odborné veřejnosti.
 • Vytvořit při ČKA pracovní skupinu (ad hoc) pro oponenturu návrhu vyhlášky o územně analytických podkladech.
 • Metodika „Generelu zeleně a přírodních hodnot území“ - požadavek, aby MŽP zajistilo odbornou meziresortní diskusi s následnou oponenturou a zveřejněním; výsledný materiál by měl být předložen ČKA jako doporučený metodický pokyn pro autorizované osoby.
 • Problematiku VKP, přírodních parků a ÚSES v urbanizovaném prostoru řešit v součinnosti s MŽP, které by zajistilo odbornou meziresortní diskusi s následnou oponenturou a zveřejněním; výsledný materiál by měl být předložen ČKA jako doporučený metodický pokyn pro autorizované osoby.
 • Problematiku udržení a zachování historického systému zeleně řešit v součinnosti s MŽP a MK, zajistit odbornou meziresortní diskusi s následnou oponenturou a zveřejněním; výsledný materiál by měl být předložen ČKA jako doporučený metodický pokyn pro autorizované osoby.
 • PS připraví informační materiál podle požadavku MŽP OELSČ, jak se připravit na žádost o dotaci z programu zeleň v urbanizovaných prostorech (ZUP).
 • PS pro přírodu a krajinu doporučí nové dotační tituly pro Program ZUP.
 • PS pro přírodu a krajinu požaduje, aby ČKA přizvala členy PS k připomínkování připravovaných vyhlášek k novému stavebnímu zákonu.
 • Trvá a zvyšuje se priorita obnovení činnosti oponentní rady pro ÚSES při MŽP – problémy se změnami a upřesňováním ÚSES na krajích.
 • Zabývat se problematikou zpřístupnění digitálních dat pro autorizované osoby ČKA ve vztahu k oboru a iniciovat, aby ČKA vytvářela tlak na dostupnost dat pořízených za státní prostředky.
 • Problematika řešení „zeleně v intravilánu" se často stává okrajovou součástí ÚPD bez přítomnosti specialistů oprávněných k řešení problematiky zeleně. Nutné dát podnět orgánům ČKA k řešení.
 • Problematika autorského dozoru - jak postupovat a zda ČKA může připravit rozbor a doporučení jak tuto problematiku řešit
 • PS pro přírodu a krajinu doporučí ČKA, aby se aktualizovaná metodika oceňování dřevin (AOPK ČR) stala součástí standardů ČKA .
 • Chybí informovanost členů ČKA o materiálu „Koncepce o urbanizovaném území“ zpracované J Plosem a P. Šimkem, kdy neproběhla odborná diskuze.
 • Návrh na širší spolupráci členů PS pro přírodu a krajinu s odborem ekologie lidských sídel a člověka MŽP na dílčích projektech především formou konzultací, posudků a oponentur.
 • PS pro přírodu a krajinu bude spolupracovat se SZKT a Svazem zakládání a údržby zeleně v osvětové oblasti.

Dále byla navržena další možná témata pro budoucí schůzky PS – NATURA 2000, dotace do krajiny, jak se stavět k problematice krajinného plánování/plánu, pozemkové úpravy a krajina, nový stavební zákon

Všichni členové PS pro přírodu a krajinu aktivně spolupracují v rámci svých pracovních aktivit s OELSČ MŽP na různých projektech, což je třeba chápat pozitivně. PS tak může tvořit komunikační most mezi MŽP a ČKA, popř. MMR především v otázkách územního rozvoje neurbanizovaných ploch (krajiny).

V závěru roku 2005 se PS aktivně podílela na diskusi o změnách dotačního programu MŽP Zeleň v urbanizovaném prostředí – ZUP. Její členové výrazně ovlivnili některé části příslušné směrnice (především obsahovou náplň dotované dokumentace). Nepodařilo se prosadit některé zásadní koncepční změny, o kterých je ale možno fundovaně diskutovat v průběhu roku 2006.

K odeslání je na ČKA připraven dopis na MŽP apelující na obnovení činnosti oponentní rady ÚSES, která přestala fungovat na konci 90. let.

V Brně dne 29. 3. 2006 za pracovní skupinu pro přírodu a krajinu: doc.ing. Petr Kučera PhD., ing. Darek Lacina, ing. Eliška Zimová