V tradičním čase na počátku září (8. a 9. 9.) se v Brně na MZLU konal již 8. ročník semináře ÚSES – Zelená páteř krajiny. Letošní ročník se těšil vysoké návštěvnosti, která čítala přes 140 účastníků. Součástí akce bylo také pracovní setkání aktivně vystupujících zástupců z řad projektantů i státní správy a samosprávy. Záštitu nad akcí převzala ČKA.


Jednou ze základních změn letošní akce byla změna v postupu pořádání. V pondělí v odpoledním čase před konáním vlastního semináře se uskutečnilo na Lesnické a dřevařské fakultě ve Zlatníkově posluchárně pracovní setkání zástupců projektantů i státní správy.
Zde byly diskutovány následující tematické okruhy:
• současné problémy východisek a principů projektování ÚSES;
• plán ÚSES jako výchozí dokumentace pro územně analytické podklady (ÚAP);
• ÚSES v územněplánovací dokumentaci (ÚPD);
• ÚSES v plánu společných zařízení (PSZ) komplexních pozemkových úprav (KPÚ);
• hodnocení funkčnosti ÚSES jako systému (sítě) a dílčích skladebných částí ÚSES;
• (ne)realizace ÚSES na projekčně a majetkově zajištěných pozemcích;
• informace o Pracovní skupině pro řešení metodické a legislativní problematiky ÚSES při odboru péče o krajinu Ministerstva životního prostředí (MŽP).
Na tomto setkání byl početně výrazně zastoupen Pozemkový úřad. Jeho ředitel Ing. Vítek nabídl možnost spolupráce při řešení některých konkrétních problémů, především při projektování a realizaci pozemkových úprav.
Úterý, tedy první oficiální den semináře, bylo věnováno přednáškám v Auditoriu maximu na Agronomické fakultě. Zaznělo zde mnoho zajímavých příspěvků, které se zabývaly širokou škálou témat spojených s ÚSES. Zástupce ČKA Ing. Lacina ve své zdravici zdůraznil dvě témata – nutnost, aby vymezování ÚSES prováděla pouze osoba s oprávněním „autorizovaný projektant ÚSES“ při ČKA, a pak také možnost zadavatelů upozornit příslušné orgány ČKA na nekvalitně provedenou práci, neetické chování autorizovaných osob či na zpracování příslušné dokumentace osobou s neodpovídající autorizací. Z mnoha přednesených příspěvků lze za zásadní považovat především informaci AOPK ČR o zadání aktualizace a zpřesnění nadregionálního a regionálního ÚSES ČR, příspěvek firem Ageris a Ateliér Fontes z Brna o návrhu zajištění správy ÚSES na území statutárního města Brna nebo vystoupení brněnského pracoviště VÚKOZ Průhonice s výsledky bádání o skladebných částech ÚSES na území Jihomoravského kraje realizovaných z různých dotačních titulů. Dva příspěvky se zabývaly problematikou migračních tras velkých savců a jejich možným začleněním do struktury ÚSES.
Neformální diskuse mezi účastníky pokračovala i večer při posezení u sklenky vína, ke kterému zahrála cimbálová muzika.
Středeční program se držel úspěšného scénáře z loňského roku, takže se za krásného počasí vyrazilo na terénní exkurzi na prohlídku některých realizovaných projektů biocenter a biokoridorů. Těžištěm exkurze bylo okolí Vyškova, kde mohli účastníci semináře spatřit biokoridory u obce Stříbrnice, které patří k nejstarším realizacím v republice. Zajímavá byla i dvě biocentra, realizovaná přímo na území Vyškova. V jednom případě se jednalo o využití plochy původní skládky TKO, v druhém případě bylo specifikum v tom, že nad biocentrem převzali jakýsi patronát přímo zaměstnanci Městského úřadu, kteří se formou brigád o dané území starají. Po těchto ukázkách u Vyškova se účastníci exkurze přesunuli na východní okraj Brna, kde mohli zhlédnout u obce Podolí hned tři akce. Na vlastní oči viděli ne příliš zdařilou realizaci regionálního biokoridoru, spíše zdálky si prohlédli velice povedenou realizaci lokálního biokoridoru a tečkou za programem byla prohlídka biotechnicky citlivě provedené realizace suchého poldru, který může sloužit zároveň jako lokální biocentrum. Po dojezdu do Brna byl úspěšný seminář ukončen s tím, že už padaly návrhy pro příští rok.

Darek Lacina