Dne 6. června 2012 se konalo jednání PS Transparentní zadávání veřejných zakázek


Zápis z 6. 6. 2012 v PDF

PROGRAM:

I. VZOR PRO MALÉ SOUTĚŽE, LIST AKCE - uplatnění v praxi
Vzor je vystaven na stránkách ČKA.
Cíl podkladu: praktický nástroj k efektivnímu výběru kvalitního architekta pro oblast staveb malého rozsahu (do 1 mil.)
Cílová skupina: ti, kteří preferují kvalitu a chtějí časově minimalizovat celý proces
Přednosti: přehledný, jednoduchý návod pro realizaci bez velkých investic
Nedostatek aktuálního textu: nedostatečné projednání, feedback a nedefinování důvodů, které brání praktickému použití (zasláno na několik míst k testování, avšak bez odezvy). Chybí ještě prověření námitek z AOPK – je nutno se sejít s rozporovatelem.
Opatření: Zaslat podklad k interní analýze komorovým právníkům, poté právníkům např. z Komory administrátorů veřejných zakázek (otázka financí?) Následně zorganizovat workshop s uživateli (maximálně 8) s cílem projednat text z jejich pohledu a zkušeností


II. KALKULACE NÁKLADŮ SOUTĚŽÍ – podklad na web ČKA - požadavek PS PR
Připravit pro nový web ČKA, nejprve poslat k připomínkám PS soutěže a PS ÚPUK

III. DOTAZNÍK SMOCR - vyhodnocení - Příloha III

Dotazník je v běhu na Svazu měst a obcí, byla kontaktována Moderní obec, doposud sedm
odpovědí těch, kteří mají i zájem o bližší spolupráci
Pověsit jej na web ČKA v interaktivní podobě a odkazovat na něj v médiích, která starostové
čtou (Veřejná správa, Moderní obec, Občasník Svazu měst a obcí,…)

IV. PROPAGACE SOUTĚŽÍ - prezentace - web – powerpoint
Existují tři nezávislé materiály: ppt, který připravil p. Vrana a p. Sapák pro rektory, velmi krátký ppt, který má Ludvík Grym a ppt p. Leška. Všechny mají bídnou grafiku. Shrnout vše na jedno místo a počítat s grafikou v návaznosti na nový web. Powerpoint by na něm měl být stáhnutelný. Bude připravena analýza a lá Sídlení kaše, myšleno zatím směřováním nikoliv objemem. P. Lešek přepošle databázi proběhách soutěží.
Téma: propagace soutěží a propagace postavení architekta


V. KOMUNIKACE S MÉDII A SAMOSPRÁVOU
Články o významu arch. soutěží vyšly (I.II.III) v Moderní obci, Lidových novinách a budou nabídnuty SMOCR.
Je vhodné znovu kontaktovat státní správu, zejména MŠMT, které se v současné době jeví jako největší zadavatel s největšími problémy. Pro jednání je však třeba připravit univerzální podklad. Vhodní lidé ke kontaktování budou prověřeni s Adamem Gebrianem a lidmi z ČVUT.
S O. Okamurou a M. Fišerem se plánuje veřejnou debatu nad evropskými granty s účastí neziskovek (TI,…). Osamu navrhuje v Doxu. Připravit v návaznosti na upravený brief a materiál k propagaci soutěží.
Připravit setkání s vedením Svazu měst a obcí společně s předsedou a PS Urbanismus a PS Soutěže.


VI. MĚSTŠTÍ ARCHITEKTI
P. Lešek vytvořil malou databázi městských architektů. Na výzvu, aby řekli, jak může ČKA pomoci, se ozval jen jeden s požadavkem právního zakotvení postavení městských architektů – prověřit materiál od dr. Plose k tomuto tématu.


VII. KAUZY - ČVUT, UP Písek, UP Klatovy, Národní muzeum
ČVUT – ČKA doporučí ČVUT konání arch. soutěže na nový objekt.
UP Klatovy – chtějí soutěž o návrh, ale někdo je od toho odrazuje s odkazem na problém proplácení soutěže z grantu – zaslán komentář právního oddělení a odkaz od D. Mareše.
UP – Vodňany – info dá Ondřej Synek, aktuální neexistence prováděcí vyhlášky vyvolává pochybnosti u samosprávy, navíc si jsou schopni problematické informace předávat navzájem velmi rychle (Vodňany – Klatovy)
UP Písek – byla soutěž o návrh 2008, pak odmlka a dnes pokus zadat UP obchodní soutěží s dovětkem v zadání, že mají být využity nápady ze soutěže o návrh. Problém s osobou ing. arch. Radka Bočka – tzv. létající pořizovatel UP. Je připraveno vyjádření od právního oddělení a E. Faltusové – posoudit. Čeká se na komentář od PS Urbanismus.
Národní muzeum – po řadě slibů, že bude soutěž o návrh, zase postupují cestou obchodní soutěže – P. Lešek připraví dopis s M. Pražanovou – jak ostrý a kam směřovat? Zřejmě více tlačit na ministryni kultury – kontakt?

VIII. AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ - PRESSDOT – Příloha VIII
Návrh je použít k vyhledávání L. Cepákovou v Brně. Pro oslovení zadavatelů, kteří plánují investici připravil P. Lešek vzorový oslovovací dopis
Je vhodné získat i jiné zdroje pro vyhledávání investičních záměrů – např.TI.
Problém je ale personální zajištění pro tuto kontinuální aktivitu.


IX. SPOLUPRÁCE S PS SOUTĚŽE, PRÁVNÍM ODDĚLENÍM
PS Soutěže – jak upravit systém? Návrh: prvnímu kontaktu by se mělo věnovat více lidí i na regionální úrovni. Např. M. Svoboda z Plzně byl dlouhodobě člen PS Soutěže a mohl by tak obsáhnout celý jihozápad Čech. Neprosazovat spojování jedné osoby s propagační činností. Odsouhlasování podmínek nicméně nechat dále v jednom místě.
Navrhnout nové složení PS Soutěže? Musí být urbanista, pozemní stavby a krajinářská architektura? Nebo to nechat na PS Urbanismus a PS Krajinářská architektura?
Vyjádření k PS Soutěže připraví P. Lešek dle zadání Představenstva.
Právní oddělení – vyjádření ke kauzám fungují, napadání zatím nikoliv. Definovat úkoly právnímu oddělení.


X. INFORMACE ZE SCHŮZKY ADMINISTRÁTORŮ VZ
Ukazuje se, že mají zájem o oboustrannou spolupráci.
Připravuje se novela ZVZ dle požadavku EU a na ní chtějí společně pracovat.
Chtějí vymyslet kritéria jiné, než cena do obchodních soutěží. Je nutné jednání k vzájemnému vyjasnění názorů a předání informací o soutěži o návrh.


XI. PLÁN ČINNOSTI NA 2. POLOLETÍ 2012 Zadání interní a externí analýzy Soutěž o návrh se zaměřením na malé zadavatele právníkům, následný workshop, zapracování připomínek Univerzální text týkající se smysluplnosti transparentního zadávání VŘ a postavení architektů ve styku se st. správou a zejména zadavateli z této oblasti Univerzální ppt vysvětlující smysluplnost transparentního zadávání VŘ a postavení architektů Založení systému informací o trvalých cenách staveb -metodický systém komplexní podpory zadavatelů zakázek Řešení konkrétní kauz Komunikace se samosprávou a médii Založení databáze městských architektů Prověření aktivního vyhledávání investičních záměrů Aktivní web verze kalkulace nákladů soutěže o návrh


XII. PŘÍPOMÍNKY K NOVELE ZÁKONA O VŘ
ČKA by se měla k novele vyjádřit a využít prostor k presentaci svých cílů. Pravděpodobně formou snídaně s novináři. Připravit text vyjádření a projednat jej s PS Urbanismus, PS Soutěže a právním oddělením.

XIII. PROVĚŘENÍ GRANTOVÝCH MOŽNOSTÍ ve vztahu k listu akce a soutěžím -ředitelka Kanceláře hovořila o tom, že v ČKA existuje elaborát o grantových možnostech.

XIV. ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI - jednak zda někde jsou k dispozici (PS Soutěže?) a dále jak je aktualizovat.

XV. ADMINISTRATIVA
Předseda navrhl personální změny pracovní skupiny, které předloží na jednání
představenstva ke schválení, a to uvolnění M. Tomáše do PS PR a začlenění dvou nových členů Ondřeje Synka a Martina Rosslera.

XVI. ZADÁNÍ ÚKOLŮ