Na zasedání představenstva ČKA dne 24. 5. 2011 byl představen návrh na ustanovení Pracovní skupiny pro propagaci architektury včetně jejího programu a složení.


NÁVRH NA USTANOVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PROPAGACI ARCHITEKTURY

Cíl                         

Zlepšit mediální obraz vnímání pozice architekta ve společnosti a tím výrazně posílit společenské postavení ČKA pro úspěšnější jednání:

a)      se státní správou

b)      se samosprávou

c)       s obecnou veřejností

d)      a odbornou veřejností nejen v oborovém okruhu (stavebnictví, kultura, atd.)

Soudobé neúspěchy při prosazování zájmů naší profesní organizace jsou dány mj. nedostatky na poli mediální komunikace. Dobrý PR management a strategie jsou základem při obhajobě pracovních podmínek pro povolání architekta. Je nezbytné věnovat se této problematice ve spolupráci s profesionály PR oblasti.

Zaměření

Pro fungující komunikaci je třeba jasně odlišit a definovat směry:

a)    komunikace ven – externí, se všemi cílovými skupinami dle seznamu výše 

b)    komunikace dovnitř – interní, s členy ČKA (případně děleno podle typu členství)

Strategie pro komunikaci oběma směry musí odpovídat potřebám a zvyklostem cílových skupin.

Program             

 1. návrh celkové komunikační strategie ČKA
 2. návrh konkrétní kampaně pro architektonické soutěže + propagaci architektury – např. formou pořádání prohlídek úspěšně realizovaných staveb podle soutěží pro významné činitele státní správy, samospráv a důležité novináře
 3. výběr a formulace „nosných témat“ pro veřejnost a média. Důraz na sdělitelnost, naléhavost, stručnost, jasnost, výstižnost
 4. revize stávajících výstupů ČKA přesnější zacílení druhů a jejich úspěšnosti, revize webových stránek + doporučení na úpravy, jejich optimalizace, SEO, atd. Rozdělení struktury na intranet pro členy a zaměstnance ČKA a web pro veřejnost.
 5. posílení role tiskového mluvčího ČKA, vymezení jeho mandátu pro aktivní politiku ČKA. Tiskový mluvčí by měl mít možnost se aktivně a průběžně vyjadřovat k aktuálním kauzám. Jinak nebude ČKA dostatečně vidět a slyšet. Tiskový mluvčí by měla být prioritní pozice na plný úvazek s eventuálním asistentem pro rozpracování témat v reálném čase dosahu informací pro média.
 6. aktivní péče o novináře, navázání osobních vztahů, spolupráce. Průnik do mediálního prostoru.
 7. připomínkování zpráv ČTK.  V současné době je pozice architektury ve zprávách ČTK špatná. Navrhujeme domluvu s ČTK a možnost významné zprávy doplňovat o údaje o autorech staveb a prosazení slova „architektura“
 8. podpora spolupráce mezi architekty a médii pro zprostředkování témat, článků apod.
 9. sestavení seznamu osob mimo obor, které mají pozitivní zkušenost s prací architektů (zástupce státní správy, organizace, jednotlivci). Vytipovat příležitosti, kde by mohli takovou zkušenost prezentovat.
 10. navázání kontaktů s profesionálními partnery v PR oblasti a obstarání nabídek a podmínek možné spolupráce.
 11. aktivity dovnitř členské základny ČKA vedoucí k její informovanosti a vzájemné soudržnosti (blog, setkávání architektů, redefinice členství, atd.)
 12. témata vyplývající s přesahu zaměření pracovní skupiny do oblastí a agend orgánů ČKA se vztahem k PR problematice (problematika ceny za architekturu, atd.)

Definitivní program v konkrétních bodech a termínech plnění bude dodefinován v návaznosti na tento dokument po schválení zaměření programu pracovní skupiny představenstvem.

Provedení

V ideálním případě by PR management měl provádět schopný odborník, který rozumí své profesi, bude mít na práci čas a bude se jí skutečně plně věnovat. Dlouhodobě není vhodné, aby tuto činnost amatérsky vykonávali sami architekti formou „domácích úkolů“. Navrhujeme na dobu jednoho roku (přesněji do příští VH 2012, tzn. 50 týdnů) intenzivnější činnost skupiny pro stanovení základních priorit zadání a možností spolupráce s profesionálními partnery. Následně může být činnost skupiny ukončena, redefinována obsahově,  personálně, případně bude provádět pouze kontrolu a koordinaci.

Personální složení

a)   interní členové skupiny:

Petr Janda, předseda, člen představenstva ČKA (schválen do funkce představenstvem 26. 4.2011)

Markéta Pražanová, tajemnice, zaměstnanec ČKA

Roman Brychta

Adam Gebrian

Pavel Hnilička

Jan Sapák

Pověření jednotlivých členů PS suboblastmi PR problematiky bude dodefinováno v závislosti na schválení konkrétní programové náplně pracovní skupiny. Členové pracovní skupiny by měli být oprávněni rozhodovat, která témata a stavby budou sloužit k popularizaci architektury a ČKA (stanoví se mechanismus, umožňující zrychlení komunikačního procesu s cílovými recipienty oproti měsíčnímu intervalu jednání představenstva).

b)   odborní poradci:

bude postupně dodefinováno v závislosti na konkrétních zpracovávaných úkolech řešených v daném časovém úseku - s přesahem do odbornosti jednotlivých oblastí (PR, IT, eventová, TV a reklamní produkce, branding, ekonomika atd.)

 

Petr Janda (za navrhované členy skupiny), Praha, 23. 05. 2011

 

Poznámka:

Činnost PS PR se od ostatních PS výrazně odlišuje. Specifická je tím, že její aktivity bezprostředně nesouvisejí s výkonem profese (cílem není sestavní stanoviska ČKA k určité profesní problematice, nebo připomínek k předpisům, směrnicím, normám, vyhláškám či zákonům, jak je u pracovních skupin běžné, ani nejsou organizovány workshopy či prezentovány výsledky činnosti PS v médiích). Cílem je návrh celkové komunikační strategie ČKA (Kanceláře ČKA).