Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují. Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.

  • PS Urbanismus

    Pracovní skupina „Urbanismus“ (PSU) se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu územního plánování. Spektrum AO, zastoupených v pracovní skupině, umožňuje též sledovat a koordinovat systémové vazby na krajinu, ekologii. V gesci PS je také téma městských architektů (MA).

  • PS Vzdělávání

    Pracovní skupina má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a vědomosti o architektuře na všech stupních vzdělávání i sledovat a podporovat rozvoj vysokých škol v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus. Hlavní zřetel je věnován zejména vysokým školám s výukou architektury, územního plánování a krajinářské architektury i spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Členové pracovní skupiny spolupracují rovněž s Autorizační radou ČKA při vzájemném uznávání vzdělání, žádostech o vyjádření při akreditačních řízeních či žádostech o zařazení na Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním v autorizačních oborech spravovaných komorou.

  • PS Zahraniční aktivity

    Pracovní skupina rozvíjí spolupráci se zahraničními komorami a sdruženími, koordinuje součinnost pracovních skupin komory s ACE.