Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují. Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.

  • PS Urbanismus

    Pracovní skupina „Urbanismus“ (PSU) se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu územního plánování. Spektrum AO, zastoupených v pracovní skupině, umožňuje též sledovat a koordinovat systémové vazby na krajinu, ekologii. V gesci PS je také téma městských architektů (MA).

  • PS Vzdělávání

    Pracovní skupina má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a vědomosti o architektuře na všech stupních vzdělávání a zároveň podporovat celoživotní vzdělávání architektů i zaměstnanců státní správy. Speciální zřetel je věnován vysokým školám s výukou architektury, územního plánování a krajinářské architektury, včetně vedení diskusní platformy grémia děkanů těchto škol a také spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Členové spolupracují rovněž na vzájemném uznávání vzdělání (nostrifikace) a v oblasti požadavků na vzdělání vyžadovaných pro výkon profese autorizovaných osob i s Ministerstvem pro místní rozvoj.

  • PS Zahraniční aktivity

    Pracovní skupina rozvíjí spolupráci se zahraničními komorami a sdruženími, koordinuje součinnost pracovních skupin komory s ACE.