ČKA se rozhodla udělovat čestné členství v této profesní organizaci vybraným osobnostem. Statut čestného členství byl schválen. Představenstvo bude rozhodovat na základě zaslaných návrhů, komu bude členství udělováno. Zároveň bude stanoveno, při jaké příležitosti proběhne slavnostní ceremoniál udělení čestného členství v ČKA.


 

Statut čestného členství byl schválen na zasedání představenstva ČKA dne 12. července 2011.

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů, část druhá – členství v Komoře, § 5 druhy členství, článek 4, mimořádnými členy Komory jsou v souladu se Zákonem osoby:

b) jimž bylo rozhodnutím představenstva uděleno mimořádné čestné členství v Komoře, zejména za jejich zásluhy o obor (dále „čestní členové“).

1. Čestné členství je ocenění, jež může být udělováno významným českým nebo zahraničním osobnostem, které svou prací, svými postoji a svou činností významně ovlivňují obory a oblasti, které má ČKA ze zákona v odborné gesci.

2. Čestné členství je udělováno zpravidla žijícím osobnostem, tvůrčím architektům, kritikům, filozofům, novinářům, pedagogům, kteří mají svou činností vliv na architekturu, kulturu stavění a kvalitu prostředí a mohou ovlivňovat, propagovat a popularizovat celý obor.

3. Návrhy na udělení čestného členství mohou podávat autorizovaní architekti, teoretikové, kritikové a historikové architektury, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice a jednotlivé orgány České komory architektů.

4. Čestné členství je udělováno výjimečně, nemá pravidelný charakter.

5. O udělování čestného členství rozhoduje představenstvo Komory hlasováním. Rozhoduje prostou většinou všech hlasů přímo nebo per rollam.

6. Čestné členství uděluje laureátovi předseda ČKA (nebo jím pověřený zástupce) ve vhodném termínu schváleném představenstvem. Laureát obdrží diplom.

7. Čestným členům podle § 5 odst. 3. písm. b) se neukládají žádné povinnosti. Předpokladem trvání jejich čestného členství je setrvalost jejich odborných a morálních kvalit.

8. Zánik členství:

‒ na vlastní žádost,

‒ rozhodnutím představenstva o zrušení čestného členství na podkladě skutečností s čestným členstvím neslučitelných.

9. Dokumentace udělených čestných členství je vedena v Kanceláři ČKA.