Jednou za rok se konají společná zasedání představenstva, dozorčí rady, Stavovského soudu a autorizační rady. Úkolem společného zasedání je vzájemná výměna informací, jakož i koordinace činnosti základních orgánů Komory.


2016

5. dubna 2016 se v prostorách pražské Kanceláře ČKA uskutečnilo společné zasedání představenstva, dozorčí rady, Stavovského soudu a autorizační rady. Setkání všech těles ČKA probíhá nejméně jednou ročně, zpravidla před konáním valné hromady. Jeho cílem je především koordinace činnosti jednotlivých orgánů a výměna důležitých informací. Letošními hlavními body programu byla XXIII. valná hromada a zejména pak změny řádů, které budou orgány valné hromadě předkládat, a Česká cena za architekturu, jejíž první ročník právě probíhá.

Zápis z jednání 2016 >>

------------------------------------------------------------------------

2015

Koncem roku 2014 se ČKA stala oficiálním připomínkovým místem legislativního procesu, probíhá intenzivnější spolupráce ČKA a ČKAIT spočívající ve vzájemné koordinaci připomínek k novelám stavebního zákona, ZVZ a v oblasti regulovaných honorářů, je vytvářen manuál pro výpočet honoráře generující pracnost jednotlivých fází projektu v hodinách.
V lednu 2015 byl vládou ČR schválen dokument Politika architektury a stavební kultury. Dále informoval o stavu příprav nastávající valné hromady ČKA a o některých ze zvažovaných  návrhů změn komorových řádů.

V druhé části společného zasedání proběhla diskuse.

Zápis z jednání 2015 >>

------------------------------------------------------------------- 

2014

Hlavními body společného jednání bylo informování o současném, případném budoucím personálního zajištění chodu Kanceláře, odvolání předsedy Komory, informace o průběžném plnění usnesení z VH 2013 a informace o stavu organizačního zajištění a programu VH 2014.

Zápis z jednání 2014 >>