Výjezdní zasedání představenstva ČKA bylo součástí celodenního programu zástupců ČKA v Brně.


4. února 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání představenstva do Brna. Akce proběhla v Metodickém centru moderní architektury v areálu vily Stiassni a její součástí byla také výstava oceněných prací 16. ročníku Přehlídky diplomových prací. Dopolední část programu byla interní a naplnila ji běžná agenda představenstva. Hlavními body jednání byly rozpočet ČKA na rok 2016, změny interních řádů Komory v návaznosti na dubnovou valnou hromadu a Česká cena za architekturu. 

Brno

Setkání v Brně dále pokračovalo veřejnou diskusí s místními architekty, politickou reprezentací, studenty a pedagogy. V úvodu členové představenstva a pracovních skupin zabývající se profesní tematikou prezentovali okruh činností ČKA za rok 2015 a výhled další aktivit pro letošní rok. Úvodního slova a moderace následné diskuse se ujal předseda ČKA Ivan Plicka, který z pozice předsedy PS Standardy a honoráře upozornil zejména na problematiku ekonomické výhodnosti veřejných zakázek a kritéria tzv. nejnižší ceny, s níž se ČKA i ČKAIT potýkají. Představil manuál, který v této otázce ČKA pro MMR aktuálně připravuje.

Velkým projektem, tentokrát směřujícím k propagaci architektury, je rovněž Česká cena za architekturu (ČCA). Dramaturgii nového oborového ocenění má na starosti Grémium ČCA, jehož předsedou je Ivan Plicka. Přítomným účastníkům diskuse nastínil hlavní atributy ceny, jako jsou odborná akademie, prestižní mezinárodní porota, jednoduchá on-line registrace do soutěže bez jakýchkoliv vstupních poplatků či celoroční prezentace výsledků práce architektů ve všech krajích České republiky.

Do činnosti Komory se v loňském roce velmi promítla skutečnost, že jsme se společně s ostatními profesními komorami stali oficiálním připomínkovým místem pro zákony naší profese. Účastnili jsme se tak řady jednání, z nichž nejvýznamnější byla například ta kolem nově připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek. Potěšující zprávou je, že zákon vnímá problematiku jediného kritéria nejnižší ceny a reaguje na ni zavedením i dalších hodnotících kritérií při výběru zpracovatele projektu.

Neméně podstatnou agendou ČKA coby oficiálního připomínkového místa byla také jednání ohledně novely stavebního zákona. Sekretář ČKA Marie Špačková informovala o průběhu připomínkového řízení, v němž se sešlo zhruba 2500 připomínek. Zákon byl původně novelizován z důvodu zrychlení a zjednodušení stavebního řízení a zejména pak kvůli souvisejícímu úniku financí z EU. Zákon však dle názoru ČKA žádné zjednodušení nepřinese. Komora kritizovala zejména koordinované řízení (sloučení územního řízení se stavebním řízením), rozpor byl stanoven i v popisu autorského dozoru. Za nesprávné považujeme i zrychlování změn v územním plánu, z něhož se následkem toto stává nejistý a nepodstatný dokument.

Velmi spornou skutečností je rovněž odstranění bezplatnosti závazných technických norem, které navrhl sněmovní hospodářský výbor až poté, co zákon prošel procesem připomínkování. S návrhem přitom dotyčný výbor přišel až po tom, co Nejvyšší správní soud rozhodl, že ÚNMZ musí závazné technické normy zveřejnit bezplatně. Kritiku vypuštění příslušného odstavce o bezplatnosti norem ze stavebního zákona na setkání v Brně kritizovala i senátorka Jitka Seitlová, která uvedla, že normy by měly být přístupné již z důvodu transparentnosti a možnosti veřejné kontroly.

Na neformálním setkání byl přítomen i Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna pro oblast sociálně kulturní, který přítomné informoval o chystaných změnách v územním plánu. Náměstek primátora byl přítomen i mezinárodnímu setkání komor z okruhu V4, které v Metodickém centru pro obnovu památek proběhlo následující den.