JUDIKATURA

PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD ČKA

§ 6 – používání razítka a osvědčení
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt použije autorizační razítko autorizovaného inženýra/technika bez jeho vědomí k označení jím vyhotovené dokumentace (DR 2014-12; DR 2014-21)

§ 7 – soutěže
Je disciplinárním proviněním, jestliže se autorizovaný architekt jako účastník nebo jako člen poroty zúčastní architektonické soutěže či takové akce, která má povahu architektonické soutěže, která nebyla vyhlášena v souladu s platným Soutěžním řádem a nebylo jí Českou komorou architektů uděleno potvrzení regulérnosti (DR 2019-04; DR 2019-05)

§ 13 – klient
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt nezajisti profesionální kvalitu díla, jakož i všech služeb jím poskytovaných, či v souvislosti se zakázkou neposkytne klientovi všechny potřebné informace (DR 2015-09, DR 2015-15; DR 2017-01,-03,-06; DR 2017-12, DR 2018-02,-12; DR 2018-18)

§ 14 – střet zájmů
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt souběžným plněním činnosti zpracovatele a pořizovatele změn územních plánů nepředchází ve vztahu ke klientovi vzniku střetu zájmů (DR 2018-01,-16)

§ 17 – smluvní vztah
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt nemá s klientem včas a řádně uzavřenou písemnou smlouvu o dílo či nemá sjednány dodatky k uzavřené smlouvě o dílo (DR 2017-01,-03,-06; DR 2017-19; DR 2018-02,-12; DR 2018-18).

§ 18 – cena služeb architekta
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt podá nabídku s mimořádně nízkou a nepřiměřenou cenou, která neodpovídá požadavkům na vypracování úplné a správné dokumentace (DR 2018-03; DR 2018-09)
Česká komora architektů po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2007, sp. zn. 5 As 55/2006, kterým bylo stanoveno, že Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nemá oprávnění závazně regulovat ceny zboží dodávaného jejími členy, může však vydávat ceníky a honorářové řády doporučujícího charakteru [§ 23 odst. 6 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě] nadále nešíří tzv. Honorářový řád. To však není v rozporu s tím svým členům uložit zákaz poskytovat své služby na cenu, která neodpovídá časové náročnosti a odůvodněné hodinové sazbě na splnění požadavků na vypracování správné, celistvé a úplné dokumentace a požadavkům profesních standardů služeb. Tato cena je pak stanovena kombinací předpokládané časové náročnosti zakázky (kterou lze zjistit pomocí programu Kalkulačka dostupného na webu ČKA) a přiměřené hodinové ceny. Výše hodinové sazby musí být přiměřená a odůvodněná. Posouzení konkrétních případů je senátem prováděno vždy individuálně.

§ 20 – provádění zakázky
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt přijme zakázku, kterou není z jakýchkoliv důvodů schopen řádně provést, či v případě již prováděné zakázky neprodleně neoznámí klientovi, že zakázku ze závažných důvodů nemůže dokončit (DR 2017-12)

§ 26 – autorská práva, povinnost architekta před převzetím zakázky
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt před převzetím zakázky neprodleně a písemně o zakázce neinformuje jejího původního zhotovitele a nedotáže se, zda původní zhotovitel a zadavatel jsou řádně vypořádáni (DR 2011-25; DR 2017-31; DR 2019-02)

§ 31 – oznamovací povinnost ve vztahu ke Komoře
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt na vyžádání disciplinárních orgánů neposkytne informace týkající se výkonu jeho povolání nebo se nedostaví k poskytnutí výpovědi (DR 2017-12)

ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

§ 7 – platební povinnost ve vztahu ke Komoře
Povinností řádných členů je platit jedenkrát ročně členský příspěvek do 28. února kalendářního roku; po řádném termínu splatnosti se příspěvek zvyšuje za každý započatý měsíc o penále ve výši 1% dlužného příspěvku. Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt nezaplatí členský příspěvek v termínu stanoveném do 30. června příslušného roku (DR 2019-16, DR 2018-22, DR 2017-28, DR 2016-13, DR 2015-25).