JUDIKATURA

PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD ČKA

§ 6 – používání razítka a osvědčení
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt použije autorizační razítko autorizovaného inženýra/technika bez jeho vědomí k označení jím vyhotovené dokumentace (DR 2014-12; DR 2014-21)

§ 7 – soutěže
Je disciplinárním proviněním, jestliže se autorizovaný architekt jako účastník nebo jako člen poroty zúčastní architektonické soutěže či takové akce, která má povahu architektonické soutěže, která nebyla vyhlášena v souladu s platným Soutěžním řádem a nebylo jí Českou komorou architektů uděleno potvrzení regulérnosti (DR 2019-04; DR 2019-05)

Valná hromada ČKA 2021 schválila změnu vnitřních řádů ČKA vedoucí k liberalizaci podmínek účasti autorizovaných architektů v architektonických soutěžích. Nadále již nebude disciplinárně postihována účast autorizovaných architektů v tzv. neregulérních soutěžích. Cílem je zlepšit renomé architektonických soutěží a upravit roli ČKA, která by nadále neměla být vnímaná jako orgán dozoru, ale jako partner jak pro zadavatele, tak pro soutěžící. Komora bude nadále deklarovat regulérnost soutěží posouzením jejich soutěžních podmínek, prohlášení o neregulérnosti bude však sloužit jako signál nedoporučující účast. 

§ 13 – klient
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt nezajisti profesionální kvalitu díla, jakož i všech služeb jím poskytovaných, či v souvislosti se zakázkou neposkytne klientovi všechny potřebné informace (DR 2015-09, DR 2015-15; DR 2017-01,-03,-06; DR 2017-12, DR 2018-02,-12; DR 2018-18)

§ 14 – střet zájmů
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt souběžným plněním činnosti zpracovatele a pořizovatele změn územních plánů nepředchází ve vztahu ke klientovi vzniku střetu zájmů (DR 2018-01,-16)

§ 17 – smluvní vztah
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt nemá s klientem včas a řádně uzavřenou písemnou smlouvu o dílo či nemá sjednány dodatky k uzavřené smlouvě o dílo (DR 2017-01,-03,-06; DR 2017-19; DR 2018-02,-12; DR 2018-18).

§ 18 – cena služeb architekta
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt podá nabídku s mimořádně nízkou a nepřiměřenou cenou, která neodpovídá požadavkům na vypracování úplné a správné dokumentace (DR 2018-03; DR 2018-09)
Česká komora architektů po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2007, sp. zn. 5 As 55/2006, kterým bylo stanoveno, že Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nemá oprávnění závazně regulovat ceny zboží dodávaného jejími členy, může však vydávat ceníky a honorářové řády doporučujícího charakteru [§ 23 odst. 6 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě] nadále nešíří tzv. Honorářový řád. To však není v rozporu s tím svým členům uložit zákaz poskytovat své služby na cenu, která neodpovídá časové náročnosti a odůvodněné hodinové sazbě na splnění požadavků na vypracování správné, celistvé a úplné dokumentace a požadavkům profesních standardů služeb. Tato cena je pak stanovena kombinací předpokládané časové náročnosti zakázky (kterou lze zjistit pomocí programu Kalkulačka dostupného na webu ČKA) a přiměřené hodinové ceny. Výše hodinové sazby musí být přiměřená a odůvodněná. Posouzení konkrétních případů je senátem prováděno vždy individuálně.

§ 20 – provádění zakázky
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt přijme zakázku, kterou není z jakýchkoliv důvodů schopen řádně provést, či v případě již prováděné zakázky neprodleně neoznámí klientovi, že zakázku ze závažných důvodů nemůže dokončit (DR 2017-12)

§ 26 – autorská práva, povinnost architekta před převzetím zakázky
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt před převzetím zakázky neprodleně a písemně o zakázce neinformuje jejího původního zhotovitele a nedotáže se, zda původní zhotovitel a zadavatel jsou řádně vypořádáni (DR 2011-25; DR 2017-31; DR 2019-02)

§ 31 – oznamovací povinnost ve vztahu ke Komoře
Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt na vyžádání disciplinárních orgánů neposkytne informace týkající se výkonu jeho povolání nebo se nedostaví k poskytnutí výpovědi (DR 2020-13, DR 2017-12)

ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

§ 7 – platební povinnost ve vztahu ke Komoře
Povinností řádných členů je platit jedenkrát ročně členský příspěvek do 28. února kalendářního roku; po řádném termínu splatnosti se příspěvek zvyšuje za každý započatý měsíc o penále ve výši 1% dlužného příspěvku. Je disciplinárním proviněním, jestliže autorizovaný architekt nezaplatí členský příspěvek v termínu stanoveném do 30. června příslušného roku (DR 2020-18, DR 2019-16, DR 2018-22, DR 2017-28, DR 2016-13, DR 2015-25).