Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují. Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.

 • Grémium České ceny za architekturu

  Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu.

 • PS Krajinářská architektura

  Pracovní skupina se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

 • PS Legislativa

  Skupina se zaměřuje na připravovanou či novelizovanou legislativu a snaží se ji ovlivnit ve prospěch profese i veřejného zájmu.

 • PS Soutěže

  Skupina dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží. Rovněž aktivně oslovuje potencionální vyhlašovatele soutěží. Zdarma poskytuje konzultace vyhlašovatelům soutěží.

 • PS Standardy a honoráře

  Definuje standardní výkony a obvyklý rozsah a jednotlivé etapy výkonu profese architekta a pracuje na stanovení a definování Honoráře za práci architekta v návaznosti na jednotlivé etapy a fáze práce autorizovaného architekta. Připravila Kalkulačku, jejíž součástí jsou i nově připravené obsahy jednotlivých výkonových fází.

 • PS Urbanismus

  Pracovní skupina se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu územního plánování. Těžiště své činnosti spatřuje v uplatňování urbanistických principů, urbanistických zásad a urbanistické koncepce při pořizování a řešení územně plánovacích dokumentací (ÚPD). Spektrum AO zastoupených v pracovní skupině umožňuje též sledovat a koordinovat systémové vazby na krajinnou ekologii. V gesci PS je nově i téma architektů měst.

 • PS Vzdělávání

  Pracovní skupina má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a vědomosti o architektuře na všech stupních vzdělávání. Speciální zřetel je věnován vysokým školám s výukou architektury a spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Členové spolupracují rovněž na vzájemném uznávání vzdělání (nostrifikace). Rovněž se zaměřují na pracovníky stavebních úřadů a obecních úřadů.

 • PS Zahraniční aktivity

  Rozvíjí spolupráci jak se zahraničními architektonickými komorami, tak se sdruženími. Vedle PS existuje i tzv. ACE tým, který skupina koordinuje, sestávají z členů ostatních PS, kteří se aktivně účastní jednání a práce v Evropské radě architektů (ACE).