Zápisy a materiály skupiny v roce 2009


Zápisy

- ze dne 16. 12. 2009
- ze dne 7. 10. 2009
- ze dne 21. 9. 2009
- ze dne 18. 8 2009

 

Jednání dne 16. 12. 2009

Přítomni:
Ing. Akad. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Koubek Pavel, Ing. arch. Körner Milan, RNDr. Krajíček Libor, Ing. arch. Novotný František, Ing. arch. Poláčková Vlasta, za ČKA: Ing. Gabriela Dufková

1. Text podkladu
1.1. Všichni přítomní souhlasí s navrženou strukturou podkladu.
1.2. Doporučují:
- Rozšířit obsah o bod D Podněty pro úpravu legislativy
- Ke každé fázi přidat stručnou anotaci každé jednotlivé fáze
- Jednotlivými fázemi by měla procházet sjednocující linka
- Každá příloha bude obsahovat komentář (technické provedení zatím nejednotné, buď proloženě v textu, nebo odděleně vedle textu formou tabulky)

2. Kompletace podkladu
2.1.
Všichni zúčastnění komplementárně přiřadí textu domluvené a odsouhlasené číslování uvedené v podkladu
2.
2 Takto upravený a sjednocený text zašlou nejpozději do pátku 18.12. Ing. Dufkové

3. Další postup   
3.1.
Arch. Vrana předá dne 22. 12. zkompletovanou pracovní verzi zástupci ČKAIT
3.2.
Ing. Poláčková zajistí v případě možnosti připomínkování ze strany zástupců Asociace urbanistů, které vyhodnotí a postoupí PS
3.3.
O supervizi požádají členové PS zástupce oblasti pořizovatelské, regulačních plánů:
Ing. Šolcovou, Ing. Lánskou, Ing. Sklenáře, Ing. Hejtmánka, Ing. Burdycha, Ing. Severu

Celý text zápisu v PDF >>

 

Jednání dne 7. 10. 2009

Přítomni: Ing. arch. Akad.arch. Jan Vrana, Ing. arch. František Novotný, Ing. arch. Pavel Koubek, RNDr.Libor Krajíček, Ing. arch. Vlasta Poláčková, za ČKA Ing. Gabriela Dufková

V rámci plánovaného pracovního setkání byly projednány níže uvedené body:

1. Pracovní text – fáze Územní studie (ÚS)
Zpracovatel: Ing. arch. František Novotný

Po obsáhlé diskuzi k předloženému materiálu bylo konstatováno, že text splňuje nároky na strukturu komplexní územní studie (ÚS). Pro případ všeobecného použití této struktury je třeba mírné modifikace (zjednodušení nebo naopak charakterizování rozdílů).

2. Pracovní text – Územní plán (ÚP)
Zpracovatel: Ing. arch. Vlasta Poláčková

Po projednání předloženého materiálu bylo opět konstatováno, že text splňuje nároky na strukturu obsahu a rozsahu. Je možné uvážit zjednodušení názvu kapitol, protože obsah názvu je vyjádřen v odtrzích této kapitoly. Do tabulky výkonů by bylo možno tedy přiřadit svislý sloupec s názvem požadované legislativní úpravy ve vyhláškách.

3. Pracovní text – fáze Regulační plány (RP)
Zpracovatel: Ing. arch. Pavel Koubek

Předložený text by bylo třeba převést do modelu „Obsah průvodní zprávy“.Tabulka výkonů může sjednotit kolonku „Povinnosti žadatele“ s kolonkou „Povinnosti pořizovatele“.

4. Pracovní text – fáze Zásady územního rozvoje (ZÚR)
Zpracovatel: RNDr. Libor Krajíček

Pracovní text problematiky ZÚR je třeba převést do podoby „Obsah průvodní zprávy“ případně „Obsah grafických výstupů“. Tabulku „Standardy výkonů“ je nutno přizpůsobit ostatním třem tabulkám.

5. Účastníci pracovního jednání se dohodli, že provedou diskutované úpravy do 15.10. a zašlou je do kanceláře a souběžně určeným konzultantům (Ing.arch. Körner, Ing.arch.Jehlík).

6. Po redakci textů konzultanty bude tento pracovní elaborát poskytnut k odborné diskuzi přizvaným legislativcům a pořizovatelům.

 

Jednání dne 21. 9. 2009

Přítomni: Ing. arch. Milan Körner, Ing. arch. Pavel Koubek, Dr. Libor Krajíček, Ing.arch. František Novotný, Ing. arch. Vlasta Poláčková, Akad. Arch. Jan Vrana, za ČKA Lenka Šimonová

1. Arch. Vrana revidoval zápis z předchozí schůzky, plnění úkolů a připomněl podpisy smluv.
Arch. Körner otevřel debatu o ÚSES a možnosti zpracování v ČKA.
Arch. Vrana informoval, že na toto téma hovořil s architekty krajináři a že je třeba, aby se zúčastnili příštího jednání. Budou osloveni Ing. Tomáš Jiránek a Ing. Petr Velička.

2. Dr. Krajíček uvedl, že mnohdy je kladen větší důraz na legislativní korektnost než na vlastní náplň. Otázka EIA, SEA jsou speciální problematikou. Vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj je třeba se věnovat na úrovni 1. kraje (ZUR), 2. obce (územní plán); pro dokumentaci regulačního plánu může být v případě požadavku zpracována SEA; vyhodnocení na udržitelný rozvoj se nezpracovává. Předložil svoji pracovní verzi, vysvětlil co by mělo být v ZUR, zabýval se otázkou nastavení koridorů a jednání s pořizovateli na úrovni ZUR.

3. Účastníci se dohodli, že má smysl přizvat pořizovatele (úředníka) na jednání, ve chvíli, kdy budou touto PS připraveny dokumenty. Dr. Krajíček souhlasil a navrhl Ing. Severu z Ostravského kraje. Arch. Koubek navrhl arch. Kaválkovou z Karlovarského kraje.

4. Arch. Poláčková předložila materiál, který vypracovala v souladu s vyhláškou. Ta tvoří osnovu pro dokument standardy výkonů. Komentáře jsou označeny modře. Je třeba zpracovat materiál tak, aby strukturou navazoval na původně předané materiály.

5. Arch. Vrana vysvětlil jeho koncept. První pracovní dokument je obsah průvodní zprávy v bodovém znění k jednotlivým projektovým stupňům (STS, DUR, DSP. DPS), druhý dokument je tabulka, obsahující obsáhlejší informace k jednotlivým heslům popisujícím prováděné projektové výkony.

6. Dr. Krajíček upozornil na odlišnost přístupu práce, do existující materie území se vkládají nové věci, zatímco dům je řešen jako celek.
Arch. Körner poznamenal, že struktura územního plánování je výrazně odlišná od struktury domu.

7. Vznikající dokument bude později potřeba převést na honoráře (ceník projektových prací). Proto je důležité, aby byl zpracován co nejjednodušeji.

8. Arch. Koubek se zpracoval materiál ohledně regulačních plánů – od podnětu k pořízení, až po vydání. Zahrnuty jsou výkony pořizovatele, výkony základní a zvláštní a dále příprava znění technické pomoci. V části odůvodnění návrhu RP není ze znění stavebního zákona ani vyhlášky 500/2009 Sb. jasné, co dělá pořizovatel a co projektant – přitom se jedná v podstatě o jednu fázi. Je třeba dohodnout, co je standart (práce projektanta) a co už má na starosti pořizovatel. Dále vyvstává otázka, kolik výtisků dokumentace je v té které fázi standard? Je stanoven počet 4 výtisků, ale k prvním úpravám dochází při prvním (neveřejném), tzv. „společném jednání“ s dotčenými orgány a k dalším úpravám dochází po veřejném projednání. Proto se domnívá, že by k prvnímu a snad i druhému projednání postačil jeden výtisk a CD pro zveřejnění na internetu; čtyři výtisky až ke schválení (vydání) RP, po všech projednáních a úpravách.
Také kvantifikace hodin pro fáze úprav dokumentace je záležitost velmi komplikovaná a nelze ji standardizovat. Jasně stanovit cenu nelze. Proto je velmi obtížné dodržet zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v nabídce zakázky stanovit „nepřekročitelnou cenu“. Je vhodné prověřit možnost uplatnění § 99 o opčním právu zadavatele.
Arch. Koubek dodal, že s drobnými úpravami, které zásadně nemění koncepci (vyplývající z prvního a druhého projednávání) se počítá, ovšem jsou-li úpravy větší, pak je třeba sepsat dodatek ke smlouvě o navýšení nákladů.
V závěru debaty upozornil na § 70 stavebního zákona, který považuje za problematický – za formu legislativní podpory živelného rozvoje území.

9. Arch. Novotný se zabýval tématem územních studií (183/2006 Sb. stavební zákon, § 30). Měly by mít určitá pravidla, týkající se v řadě případů regulačních, ale i územních plánů. Např. v Praze se dělají jen územní studie, ale neexistuje regulační ani územní plán. Doporučil dát do vyhlášky 500/2006 Sb. specifikaci podkladů územní studie (co má obsahovat), rozsah a obsah zadání. Každá územní studie by měla mít zpracované zadání.
Arch. Koubek potvrzuje – jedná se o podnět pro změnu vyhlášky.
Arch. Poláčková také souhlasí – zadání je klíčem.

10. Úkoly
Zpracovatele budou dodržovat jednotnou formu dokumentů
Arch. Poláčková dodá přepracovaný materiál.
Dodat podepsané smlouvy Ing. Čuříkové.
Kontaktovat Ing. Jiránka a Ing. Veličku, pozvat je na příští jednání.

 

Jednání dne 18. 8. 2009

Přítomni: Ing. Akad. arch. Jan Vrana, Ing.arch. Milan Körner, Ing. arch. Vlasta Poláčková, Ing. arch. Pavel Koubek, Dr. Libor Krajíček, za kancelář ČKA Lenka Šimonová

Arch. Vrana přivítal zúčastněné a vyzval k debatě. Smyslem schůzky není tvorba honorářového řádu, nejdříve je potřeba sestavit standardy výkonů.

Arch. Poláčková informuje, že MMR provádí vyhodnocováním územně analytických podkladů.

Arch. Koubek se domnívá, že jednoznačné požadavky by měly vzejít od této PS, je třeba stanovit rozsah jevů, někde je příliš balastu, jinde zase chybí základní údaje.

Arch. Vrana připomíná, že účelem této PS je stanovit rozsah a obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje.

Arch. Poláčková zmiňuje otázku „swot“ analýzy – jejich vyhodnocováním se zabývá p. Maier, který má dílčí výstupy.

Arch. Körner připomíná, že smyslem je zjednodušení, je třeba definovat, jak má vypadat územní plán, stanovit zásady.

Arch. Novotný upozorňuje na vliv politiků a na to, že činnost skupiny by měla být nezávislá a objektivní.

Arch. Koubek považuje za nutné srovnání procesu, tedy jak jdou úkony za sebou, kdo má co na starosti a upozorňuje na problém se správním řádem, kritizuje vyhlášku, neboť není jasné, kdy končí práce architekta (zdali po první úpravě či až po druhé?).

Arch. Vrana souhlasí, že je třeba stanovit obsah a rozsah prací jednak pro ochranu architektů a také jako pomoc pro projektanty. Celý proces je složitý a je třeba zjednodušit práci pro architekty, projektanty i pro úředníky.

Arch. Poláčková zpracuje dokumentaci pro územní plán – specifikace předmětu plnění.

Arch. Koubek zpracuje dokumentaci pro regulační plán, s ohledem na chystanou novelu.

Dr. Krajíček vypracuje zásady územního rozvoje.

Arch. Novotný vypracuje dokumentaci územní studie.
Termín do 10.10.2009

Projednání územně analytických podkladů až v září.