ČKA a ČKAIT připravily pracovní text STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ - Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb.


STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

 Pracovní verze standardů 2011

ČÁST 1: Urbanismus, územní plánování a obory související

ČÁST 2: Projektování staveb

ČÁST 3: Interiérová tvorba a související činnosti

ČÁST 4: Speciální činnosti

------------------------------------------------------

Standardy výkonů se dokončují

Ve vydání Bulletinu ČKA 4/2011 byla popsána struktura PS Standardy výkonu povolání, výchozí údaje, priority a poslání. Dokument Standardy profesních výkonů a souvisejících činností byl zveřejněn již na podzim na webových stránkách ČKA i ČKAIT.

Zapracovány byly připomínky odborné veřejnosti – autorizovaných osob a připomínky pracovníků ÚRM HLMP. Poté byly pracovní texty postoupeny opětovně zástupcům MMR.

Průvodní dopis náměstkovi ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslavu Kalousovi obsahoval mimo jiné žádost, aby MMR vyčlenilo finanční prostředky ze svého rozpočtu a uhradilo část nákladů spojených s prací na Standardech. Prozatím se na financování podílejí pouze ČKA a ČKAIT. Potřeba Standardů a jejich použitelnost pro všechny zúčastněné subjekty v procesu projektování a výstavby je evidentní, a tedy zodpovědnost MMR nesporná. Překlopení Standardů do Ceníku projektových prací pak vyhoví evropské směrnici SIC – Systém informací o cenách. Snahou ČKA i ČKAIT je, aby ceník projektových prací byl závazný alespoň u významných veřejných zakázek a byl tak vodítkem pro ceny za výkon činnosti autorizovaných osob všeobecně.

Jan Vrana, předseda PS Standardy výkonů povolání
Březen 2012