Zápisy a materiály pracovní skupiny.


Standardy, stav k 2. září 2014 >>

Zápis ze dne 9. září 2014 >>
Zápis ze dne 3. července 2014 >>

Informace o zhodnoceni stávajícího stavu v PDF >>
Červenec 2014

-------------------------------------------------------

Informace o zhodnocení stávajícího stavu

V červnu 2014 na druhém jednání představenstva ČKA došlo v rámci reorganizace pracovních skupin také ke změně v obsazení PS Standardy. Příčinou bylo vyvození důsledků z toho, že rok a půl po novelizaci stavebního zákona nejsou standardy stále dopracované. V následujících dvou týdnech poté proběhl audit jejich skutečného stavu se zjištěním dalšího postupu.


Stručný závěr auditu s doplněním předcházejících souvislostí

Existující rozpracovanost standardů je dokumentem vzniklým ještě na základě konceptu kolektivu autorů skupiny arch. Jana Vrany, jehož téměř hotová podoba nese datum 2011. Od té doby byl tento dokument zveřejněn na webu Komory k připomínkování. V současnosti je stále k nahlédnutí na nových stránkách v sekci pracovní skupiny. Základem tohoto konceptu bylo dělení na urbanismus (RP, ZUR, US, UZ) navrhování staveb a krajiny (NSK), interiér (I) a speciální činnosti (SP). V gesci ČKAIT měly navazovat standardy pro stavby technologické a inženýrské, na tomto materiálu se však dosud nezačalo pracovat.

Všechny obory byly shodným způsobem zpracovány do tabulkové podoby, která popisovala činnost standardní, nadstandardní, inženýrskou, speciální a investorskou součinnost. Přílohou byl dokument obsahu dokumentace, který u vyhláškových částí vycházel z jejího přepisu, u dalších částí tento obsah „úměrnou metodou“ odvozoval. Na standardech se pracovalo společně se zástupci ČKAIT. Vedle užitku jimi zpracovaných odborných částí standardů (speciální činnosti), se však spolupráce také promítla do nazírání na projekt z pohledu vyhlášky, tzn. marginalizace formálního postavení studie jejím označením jako předprojektové přípravy.  

Po novelizaci STZ v roce 2013 bylo zapotřebí celý materiál revidovat a pokračovat v doplňování vysvětlivek a komentářů, zejména v části navrhování staveb, kde zcela chyběl. V létě 2013 došlo ke změně vedení pracovní skupiny s ohledem na podezření o účelnosti takto pojatých standardů s jasnými nevýhodami spočívajícími v závislosti na neustálých aktualizacích podle legislativních změn a zbytečné obsažnosti neplnící základní předpoklad jednoduchého metodického manuálu. Dnes je situace taková, že podoba standardů nebyla v mezidobí po metodické stránce měněna a její aktualizace po novelizaci není ve všech případech stále vypořádána. Vyjma částí urbanismu chybí poznámky a vysvětlivky – pravý sloupec obsahu dokumentace a vše je s ohledem na dobu rozpracovanosti ve značně nejednotné redakční podobě. Někde dokonce zcela chybí zdrojové soubory pro editaci. Přínosné jsou tabulky standardů ACE vzniklé během uplynulého roku za spolupráce PS Zahraniční aktivity jako výhled strategie, představení nazírání na rozsah standardů v rámci EU.                                                                                                         

Audit rozpracovanosti - plné znění >>

Strategie dalšího postupu

Představa současné PS Standardy je v první fázi nynější materiál za co nejnižších nákladů pro Komoru na webu publikovat, do koncepce nezasahovat a ponechat ji v autorství a odborné zodpovědnosti původních zpracovatelů. V mezidobí budou tyto standardy v nutné míře aktualizovány, zejména se však chce skupina zaměřit na vytvoření nové koncepce. Ty by měly dokázat lépe vyjádřit specifika architektonické profese a spíše se zaměřit na metodiku účelně vypracovaného projektu (služby klientovi) v celém rozsahu od zadání po realizaci. Cílem je nepojímat přípravné fáze a studii jako „úměrně zjednodušeně“ fázím DUR a DSP, ale naopak zdůraznit specifické postavení těchto fází jako neoddělitelnou část projektu. Standard, obecně vzato, není jinak sepsaná vyhláška, standard je vyjádření obsahu a smyslu práce architekta, ve kterém správní řízení není tou nejpodstatnější složkou vedoucí ke vzniku kvalitní architektury. Takový je pohled na standardy i z pohledu praxe architektů vyspělých zemích. Kvalitní standardy jsou také podstatné pro schopnost vysvětlení ceny za projekt a rozsahu zodpovědnosti. Tyto teze jsou příležitostí pro otevřenou diskuzi mezi odbornou veřejností, jejíž součástí bude také seminář OTTA v Praze a Brně na podzim tohoto roku.

Pracovní skupina je názoru, že z výše naznačeného by bylo kontraproduktivní koncepčně přetvářet soudobý materiál, přičemž časový tlak na urychlené vydání by záměru také neprospěl. Navíc by vznikl dokument, který by byl z pohledu autorské zodpovědnosti problematický. Nynější vydání standardů proběhne s doprovodným komentářem, a to postupně do konce srpna 2014.

Na základě výsledku auditu PS Standardy navrhuje také vyjasnit organizaci a spolupráci s dalšími skupinami v rámci ČKA. Ukázalo se, že stávající stav byl způsoben i nekoordinovaností mezi vlastními členy PS Standardy, externisty a oborovými pracovními skupinami. Návrh je proto takový, aby do budoucna PS Standardy byla především tvůrcem koncepce a koordinátorem zodpovědným za správu standardů a tvorbu standardů navrhování staveb a interiéru. Návrh standardu krajiny a urbanismu bude v gesci příslušných pracovních skupin podle koncepčních pokynů PS Standardy.

V případě potřeby vznikne speciální skupina pro určitý standard např. sustainability. Vedoucí pracovních oborových skupin, či jimi pověření členové těchto skupin, budou zároveň členy pracovní skupiny Standardy. Tím se zajistí synergie mezi jimi zaštiťovaným oborem s celkovou koncepcí. Koordinace speciálních externistů je v gesci příslušné oborové pracovní skupiny.

Ing. arch. Pavel Martinek, červenec 2014