Na základě setkání se zástupci Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) ve věci zrušené architektonické soutěže.


Dne 3. 2. 2015 se zástupci ČKA setkali se zástupci Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) ve věci zrušené architektonické soutěže na výstavbu budov G1, G2. Setkání se za vyhlašovatele zúčastnil i ředitel IKEM a jeho náměstek; přítomna byla Mgr. Kateřina Koláčková, sekretář soutěže.
Předmětem jednání bylo objasnění důvodů, které vedly vyhlašovatele ke zrušení soutěže, a byla diskutována možnost odškodnění účastníků soutěže. ČKA doporučila vyhlašovateli zrušit své rozhodnutí o zrušení soutěže, jelikož dle názoru právního oddělení ČKA zrušení soutěže po rozhodnutí poroty není v souladu se zákonem o veřejných zakázkách ani soutěžním řádem ČKA. Zrušení rozhodnutí o zrušení a ocenění těch uchazečů, kteří nemají být podle soutěžních podmínek vyloučeni, proto považuje ČKA za jediný správný postup v souladu se zákonem, který zajistí, že alespoň část práce účastníků bude adekvátně oceněna s možností zadání zakázky.

Zástupci IKEM tuto možnost vyloučili s odkazem na možné porušení zákona o veřejných zakázkách. V případě jakéhokoliv jiného postupu by, dle jejich názoru, porušili princip anonymity dle §105 odst. 3 ZVZ. Zástupcům ČKA sdělili, že v pěti případech mělo dojít k vyloučení účastníků ze soutěže pro porušení jedné z podmínek zadání nedodržením ceny za projektové práce. Porota tento krok neučinila a vyhlašovatel tedy, dle jeho názoru, musel soutěž zrušit. (Případná nově ustanovená porota již nemohla znovu hodnotit zbylé návrhy, neboť tyto byly již cca 3 týdny veřejnosti známé.) 

Právní oddělení ČKA k tomu doplnilo, že podstatou problému je zejména otázka právního výkladu zákona o veřejných zakázkách, který bohužel v otázce zrušení soutěže o návrh není zcela jednoznačný.

Zástupci vyhlašovatele vyjádřili vůli vyplatit účastníkům soutěže odškodnění ve výši dle soutěžních podmínek, která je však dle jejich vyjádření provázena právně-administrativními komplikacemi (spočívajícími v neuznatelnosti nákladů na sumu odškodnění).

Zástupci ČKA nabídli vyhlašovateli spolupráci na řešení otázky uznatelnosti nákladů na odškodnění, které umožní vyplacení sumy odškodnění a tato nabídka byla vyhlašovatelem přijata. Vyhlašovatelem bylo přislíbeno rozeslání protokolu účastníkům soutěže.

O dalším průběhu budeme informovat.

Informace o soutěži  na webu ČKA >>

Mgr. Eva Faltusová
9. února 2015