9. listopadu 2015 se v Poslanecké sněmovně uskutečnila odborná konference s nanejvýš aktuálním tématem – územní plánování a dotační výzvy.

Česká komora architektů pořádáním této akce reagovala na dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které byly nedávno spuštěny. Konferenci pořádala Pracovní skupina ČKA pro urbanismus a moderoval ji její předseda architekt Milan Košař. Kromě význačných řečníků z ministerstva (Tomáše Sklenáře a Ilony Kunešové) si přítomní zástupci veřejné správy a místních samospráv vyslechli problematiku územního plánování z úst předsedy ČKA Ivana Plicky, Petra Durdíka, předsedy z Asociace pro urbanismus a územní plánování (AUÚP) či Vlasty Poláčkové z Pracovní skupiny ČKA pro urbanismus.

Konference proběhla pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové, která dopolední program zahájila.

K naší velké radosti téma konference u zástupců měst, obcí či stavebních a investičních odborů vzbudilo obrovský zájem. Prostory tzv. „Konírny“ v Poslanecké sněmovně byly beze zbytku volného místa zcela zaplněny. Po formálním zahájení konference předsedou Ivanem Plickou následoval první blok, jenž zahrnoval vystoupení ředitele odboru Územního plánování MMR Tomáše Sklenáře. Inženýr Sklenář se zaměřil na dopady připravované novely stavebního zákona na oblast územního plánování. Novela má být v účinnosti od dubna 2016.

V úvodu druhého bloku předseda ČKA Ivan Plicka představil Program pro stanovení hodnoty projektových prací, který je na webu ČKA nově zpřístupněn i pro oblast územního plánování. Více o kalkulačním programu uvádíme v článku Pavla Rady. Předseda ČKA zároveň kladl důraz na vydávání honorářových řádů, které dokáží včas odhalit nebezpečně nízkou nabídkovou cenu. Nejnižší vysoutěžená cena ve výsledku zadavatelům přináší obrovské zklamání, neboť za ní není možné obdržet kvalitní výsledek. Slibovaná nejnižší cena se ve výsledku také často prodraží, když naroste o hrozivé vícenáklady. 

Následovala prezentace Petra Durdíka z AUÚP na téma Územní plán v procesu územně-plánovací dokumentace. Pro posluchače byly přínosné zejména informace o podmínkách územní studie či regulačního plánu. Nechyběl ani konkrétní příklad z praxe, jenž uvedla Vlasta Poláčková, která je autorkou územního plánu města Ústí nad Orlicí. Ten byl vybrán na základě výběrového řízení, kde cena mezi dalšími hodnotícími kritérii představovala méně než 50 %. Dalšími kritérii byly např. přístup projektanta k řešení, metody práce či složení týmu. Urbanistka Vlasta Poláčková přiblížila proces tvorby územního plánu a jmenovala všechny subjekty zapojené do jeho projednávání. Představila rovněž vizi rozvoje města, kterou urbanistický plán zachycuje.

Závěr druhého bloku přinesl očekávanou prezentaci inženýra Sklenáře na téma judikátů a nejčastějších legislativních problémů v územním plánování. Podstatné informace přímo o dotačních programech pak následně přednesla Ilona Kunešová, vrchní ministerský rada z odboru Územního plánování MMR. Informace o dotacích naleznete i na webu ČKA

Listopadová konference České komory architektů je první událostí tohoto typu v řadě. Ve spolupráci s významnými veřejnými orgány a odbornými institucemi chystáme další konference pro sektor veřejné správy. Z témat, které zde bude Komora prezentovat, vybíráme např. městského architekta. Předpokládáme rovněž zopakování úspěšné konference s problematikou dotačních titulů.  DSC6881 DSC6821

 DSC6804