Dne 24. února se konalo první jednání ACE General Coordination v Bruselu.


Obecně: jednání koordinátorů Evropské rady architektů (ACE) může být přirovnáno k třetí úrovni důležitosti v rámci jednáních ACE, tedy po valné hromadě a jednání Výkonné rady (Executive Board).

Jednání se zúčastní koordinátoři třech tematických oblastí ACE a jejich zástupci, současně také předsedové jednotlivých pracovních skupin, které jsou pod tematickými oblastmi soustředěny.

Revidují současnou činnost oblastí a skupin a aktualizují záležitosti, které jsou nebo mají být na programu valné hromady ACE, která následuje vždy 2 měsíce po setkání koordinátorů.

Valná hromada Evropské rady architektů se bude konat v dubnu 2012 v Amsterdamu a v listopadu 2012 v sídle ACE v Bruselu.

 

Zápis z cesty z února 2012

 

ACE General Coordination meeting 1/12

(Evropská rada architektů - ACE)

Datum: 24.2.2012

Místo: Brusel, Belgie, v sídle ACE

Účastník: Dalibor Borák

-------------------------------------------

Příležitostí tohoto jednání byla revize současné práce ve všech tematických oblastech, kde jsou soustředěny pracovní skupiny a revize záležitosti, které jsou určeny k prezentaci na první letošní valné hromadě ACE 27. dubna v Amsterdamu.

Úvod prezidentka ACE, paní Selma Harrington.

Zápis z minulého zasedání GeCo přijat, do agendy přidána položka Sector study, účastníci představeni.

 

Zpráva o činnosti TA1 – tematická oblast 1 – (Přístup k profesi)

Informace podal  W. Haack a K. Belibassakis. Tato tematická oblast má v současnosti svou prioritu v projednání evropské směrnice o profesních kvalifikacích (PQD).

Dne 19. prosince 2011 byl zveřejněn text ACE. Evropská komise předala svůj návrh Radě EU, to znamená, že skončilo projednávání na úrovni Komise a začíná na úrovni Rady. Je důležité pohyb revize směrnice 2005/36/EC stále sledovat a komentovat. Dokončeno má být na konci roku 2012.

Spolupráce ČKA s ENACA, ACE TA1 a MŠMT (nár. koordinátor paní Z. Rašková).

ACE vytvořilo na základě jednání na konci ledna v Německu a na základě tlf. konference s ostatními členskými státy ohledně PQD dokument, který je pro všechny státy k dispozici. Mohou ho využít, čerpat části nebo ignorovat. UK, Rakousko a Dánsko projednávali materiál se svými vládami.

Komisař DG Markt (Internal Market and Services) při Ev. Komisi, pan Jürgen Tiedje, objíždí státy EU, zviditelňuje práci „své“ pracovní skupiny, pod kterou patří rovněž profesní směrnice (PQD). Pro profesi architekta je důležité, že je zařazena spolu se zdravotnickými profesemi mimo obecný systém, resp. je uvedena mezi sektorálními obory, využívající automatické uznávání.

Co se týče materiálu Komise ohledně PQD, má stále určité nedostatky. Je nutné pečlivě sledovat definice v textu PQD, existuje mnoho výkladů. Stále pokračuje nejasnost v profesní praxi: po- či během univerzitního studia. Na upadajícím trhu bude stále těžší získat praktické zkušenosti, které jsou vstupní podmínkou do profese. Regulace v profesi architekta se blíží podmínkám pro lékařské profese.

Úspěchem připomínek k PQD je začlenění šestiletého výukového cyklu, tedy 4+2 nebo 5+1 (minimálně 4 roky studia + 2 roky povinné praxe nebo min. 5 let studia a rok povinné praxe). Současná směrnice uvádí minimálně 4 roky studia.

Dalším důležitým úkolem je odvrátit záměr Komise zrušit článek 11 – kvalifikační úrovně. To se podařilo, článek zůstal součástí směrnice, nicméně Komise úrovně označila jako referenční hodnoty pro srovnávání kvalifikací, neměly by nadále být používány pro posuzování způsobilosti žádosti. S tím ACE nesouhlasí. Nutno sledovat nejen obsah – kvalitu, ale i počet let studia – kvantitu.

Srdcovou záležitostí Evropské Komise a pana Barniera je implementace profesní karty. Úspěchem je odstoupení Komise z původního návrhu plastové smart card na „papírovou verzi“ (PDF).

Nutno sledovat vývoj v případě „Delegated and Implemented Acts“ – nové pravomoci Komise, kdy Komise již nemusí o změnách diskutovat s profesí a experty, ale jen s vládami – není jasné, co to v praxi bude znamenat.

Diskutuje se o uznávání praxe, která je získána mimo EU. ACE tuto možnost podporuje.

Termín „remunerated training“ je ze sociálních důvodů sporný, pan Haack navrhuje vypustit slovo „za úplatu“ a nechat větší flexiblitu.

Supervised training – praxe pod dohledem, termín není jasný, v mnoha zemích není nad profesí žádný dohled a bylo by obtížné jej zavést pro „taining“. Rovněž není jasné, kdo koná dohled nad čím a jak se tato činnost prokáže. Opět je nutno vyzdvihnout flexibilitu v této věci. V Polsku a Portugalsku mají registr praktikantů, v Belgii musí mít architekt vedoucí praxi 10 let zkušenost v profesi.

Rozdílný je rovněž obsah povinné praxe. V Polsku 3 roky: 2 roky pod vedením architekta v ateliéru + rok na stavbě (většinou pod inženýrem).

Pan Wolfgang Haack upozorňuje na nevhodný nástroj v návrhu Komise, a sice na „částečný přístup“. Pokud se kvalifikace žadatele liší od kvalifikace potřebné k získání povolení k provozování profese v hostitelské zemi natolik, že ji nelze zajistit kompenzační opatřením, dle návrhu směrnice je možno zažádat o „částečný přístup“. Tento přístup není možno aplikovat u profesí, pokud zde jsou „..prvořadé důvody obecného zájmu, jako je veřejné zdraví.“ ACE po konzultaci s členskými státy tento návrh rozhodně nepodporuje.

Diskutovalo se o lhůtách, které se mají změnit a to především na základě vydávání profesní karty. Komise je chce zkrátit, ovšem v návrhu jsou lhůty limitní, dle názoru členských států až nereálné. ACE v této věci požádá státy o stanovisko.

Pracovní skupina Accreditation and Validation žádá členské státy o odpověď na dotazník. ČKA odpověděla.

 

TA2 – Practice of the Profession (Výkon profese architekta)

PS Scope of Services (pracovní skupina Rozsah služeb) připravuje zprávu, pro kterou shromáždila mnoho podkladů prostřednictvím dotazníku. ČKA ještě neodpověděla.

PS Insurance (pojištění)- skupina měla jednání v lednu v Berlíně (ČKA se nezúčastnila). Jde o nelehké a nebezpečné téma. Velký rozpor mezi směrnicí o volné soutěži a monopolem pojišťoven a pojišťovací praxí. V případě volného pohybu při poskytování profese je věc pojištění velmi důležitá: co musí architekt předložit, aby prokázal pojištění? – rozsah odpovědnosti.

PS Trade on services (obchod služeb) - pozitivní vyjednávání s Kanadou. Dokument MRA – Mutual recognition agreement je téměř připraven k podpisu. Podmínky 5 let studia + 2 roky praxe + registrace + 7 let praxe. Kanadská strana přijede jednat v březnu/dubnu do Bruselu. Skupina v ENACA vypracovává stanovisko za ACE.

PS SIM – směrnice o službách na vnitřním trhu, Public procurement (veřejné zakázky).  Dne 19.12.2011 byl uveřejněn text Komise, který ACE komentovala. Arch. soutěže jsou doporučeny jako nejlepší nástroj. Francie je proti elektronickým aukcím, podporují „design contest“. Georg Pendl (Rakousko) uvedl, že je nutné volat po kvalitě procesu, tedy kvality kritéria pro výběr, sustainability (udržitelnost) jako aspekt kvality, i když je dražší. Problém kalkulace LIfe cycle costs – mnoho proměnných aspektů.

Zvýrazňovat význam malých firem (většina architekt. společností), nutno zajistit jejich přístup na trh (např. přiměřenost požadovaného finančního obratu uchazeče – 3x vyšší než objem zakázky,..Thomas Maibaum - Německo). Zatím včleněné změny jsou v porovnání s původním textem směrnice o veřejných zakázkách pozitivními změnami (např. kvalifikační kritéria). Finální text SIM, jejíž součástí jsou veřejné zakázky, bude hotov do konce roku 2012, implementace do roku 2014.

Thomas Maibaum (šéf PS Public procurement) a Georg Pendl zpracují na valnou hromadu ACE (duben 2012) další návrhy ohledně veřejných zakázek.

Směrnice SIM – každá země by měla podat do Bruselu zprávu o Stavebním průmyslu (současně poslat i na ACE). Jde o test, modelovou situaci, kdy firma se všemi aktivitami (projekt, příprava, stavba) virtuálně přichází z jednoho státu do druhého. Budou identifikovány problémy, státy vyzvány k jejich nutnému odstranění. Pozn: Komora by měla prověřit, kdo zpracovává za ČR.

 

TA3 – Architecture and Quality of Life (Architektura a kvalita života)

Lionel Dunet (Francie) uvedl svůj záměr restrukturovat TA3, tedy spojit PS udržitelnost, PS Bydlení a PS Urbánní záležitosti. Těžiště vidí v rekonstrukcích, neboť nových budov je málo a renovacím se architekti nevěnují i přesto, že jsou pro města rozhodující.

Selma Harrington sdělila, že ACE má potenciál, lidi, které tato záležitost zajímá, ale chybí koordinace. Dotázala se, zda by bylo řešením zorganizovat workshop.

Dalibor Borák uvedl, že je nutno shromáždit informace o činnostech členských organizací, co jsou jejich priority a kdo tuto činnost vykonává (určit osoby). Analyzovat a určit nejvíce frekventovanou prioritu. Na tu se soustředit a shromáždit hotové dokumentace. Z dokumentací učinit strukturovanou informaci a dát ji všem organizacím k dispozici. Je to důležitá a velmi náročná činnost, která by zásadně posunula výsledky ACE v této oblasti.

Role ACE je harmonizovat informace, sestavit databázi zdrojů finálních informací (web adresy). Klíčové oblasti udržitelnosti se stručnou charakteristikou, o čem jsou. Tento výsledek rozšířit členským organizacím, aby je mohli architekti využívat jako každodenní nástroj pro svou práci.

Thomas Maibaum uvádí, že jsou důležité tři věci a to:

-          Revize směrnice o energetické účinnosti

-          Aktivita Komise udržitelné výstavby

-          Projekt EU Open House

Rafael Pellicer uvádí, že je z hlediska ekonomické krize nejdůležitější politické prosazení role architekta při renovacích. Evropská Komise otevřela konzultaci na téma finančních nástrojů pro renovace (DG Energie). Pan Pellicer navrhl požádat Komisi o politické prohlášení o významu architekta pro renovace.

Mauro Latini (Itálie, místopředseda TA3) – italové poslali u příležitosti UIA kongresu v Tokiu dopis o udržitelném urbanismu, kde popsali vazbu mezi pedagogikou a architekturou. Metoda a témata výuky se dramaticky změnila. Je nutno shromáždit materiály – Designing for Education.

 

Ostatní

JWP – Joint Working Party – jde o skupinu spojující ACE a EAAE (organizace vysokých škol a univerzit  architektury). V dubnu 2012 proběhne v Paříži politické jednání, kde EAAE zastoupí pan Stefano Musso a za ACE se zúčastní paní Selma Harrington a Luciano Lazarri.

ACE stejně jako v roce 2008 a 2010 i v roce letošním vyzve architekty členských organizací k vyplnění dotazníku – Sector Study, který se věnuje architektonické profesi v Evropě. Výzkum provádí společnost Mirza & Nacey.

Spolupráce s UIA nebyla diskutována.

 

Zapsal Dalibor Borák, Katka Folprechtová, březen 2012