Vídeň v květnu 2013 hostila členy dvou pracovních skupin ACE.


Záznam z pracovní schůzky ACE - WG Public Procurement + WG Architecture Design Contest ve Vídni 3.5.2013

Místo konání: Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Karlsgasse 9/2, 1040 Vídeň

Přítomní: Georg Pendl (A), Paula Huotelin (FIN), Diana Histrova (BUL), Dietrich Kappler (D), Christian Lerche (DK), Thomas Maibaum (D), Monica Lotreanu (ROM), Andras Bordas (H), Regina Gonthier (CH), David Falla (GB), Walter Menteth (GB), Elisabetha Ripamonti (I), Margarida Vagos (Portugalsko).

Na programu schůzky bylo čtení, projednávání a podněty pro připomínkování novelizace evropské směrnice pro zadávání veřejných zakázek po připomínkování EP. Průběh čtení a průběžné debaty moderovali střídavě G.Pendl a T.Maibaum.

Zásadní body a poznámky z projednání:

  • Limit (treshold) pro vyhlášení veřejné zakázky na služby architekta zůstávají na výši 200.000 Euro.
  • Proces trojstranné dohody evropských institucí o konečné podobě směrnice je v běhu.
  • Snahou ACE je vylučovat čistě ekonomická kriteria uchazeče (obrat firmy, počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru, realizace zakázky stejného charakteru a rozsahu atd.).
  • Nejednoznačná definice a význam kriterií výběru: lowest price, lowest cost, M.E.A.T., protože dosud nejsou jednoznačně rozlišeny kategorie pro dodávky služeb (intelectual services incl. Architectural serv.) a dodávku hotových výrobků.
  • Poměrně častý je rozdílný výklad některých pojmů a termínů různými zástupci a jejich nejednoznačná definice společná a srozumitelná všem účastníkům (např. negotiation procedure - competitive dialog - inovation partnership).

 

Poznámky ze závěrečné diskuse

R. Gonthier: Tendence vyjednávávání o znění směrnice se nezdá progresivní v uznání architektonických služeb jako výsostně kreativního řemesla.

W. Menteth: Legislativa v EU vede paradoxně k tomu, že práce je distribuována ke zlomku příjemců (uchazečů) veřejných zakázek v rozporu s filozofií EU, která deklaruje otevírání trhu.

Architektura ztrácí pozice, protože je politicky spíše re-aktivní nežli aktivní...

Michal Fišer, květen 2013

 

Přílohy: