Informace z jednání pracovní skupiny ACE - Standardy.


ACE – Evropská rada architektů

PS   STANDARDY A HONORÁŘE (WG SCOPE OF SERVICES)
DUBLIN, Irsko, 3. 6. 2014
Zapsal: Jaroslav Šafer
  

SHRNUTÍ

Přítomní architekti zastupují jednotlivé členské státy. Formát schůzky je podobný jako formát schůzky na příklad představenstva.

Všichni architekti a jejich členské státy EU chtějí (mnoho let zdá se dosáhnout lepších, ideálně fixních honorářů. Chtějí dosáhnout rovné příležitosti pro práci v Evropě. Zároveň ale vědí, že je klíčové, aby specifika jednotlivých zemí byla respektována. Evropskou komisi a další orgány berou jako silné, ale férové soupeře, se kterými se musí mluvit a debatovat tak, aby naše profese zůstala zachována a nebyla nevratně poškozena. Demokracie v evropském měřítku žádá společné úsilí architektů ze všech 28 zemí na evropské úrovni, ale i konkrétní úsilí jednotlivých států na úrovni členských států.

Architekti se dlouhodobě snaží najít různé postupy ve svých členských zemích, jak analyzovat a zdůvodnit logiku honorářů a to zejména u veřejných zakázek. V Německu architekti s pomocí svých právních týmů (Německo má dokonce permanentní právní zastoupení v Bruselu) dokázali vyargumentovat zachování honorářového řádu pro veřejné zakázky tak, jak jsme ho znali a používali v České Republice do roku 2004, než byl Evropskou Komisí napadnut. Klíčová změna v postoji Evropské komise přišla v roce 2004, kdy byl napadnut belgický honorářový řád a Belgie dostala pokutu 100 000 Euro za jeho používání.

V různých zemích jsou prováděny nové analýzy na téma honoráře. Finové a jedna vlivová skupina v Belgii provedli nová šetření směrem k aktuální výšce honorářů, vycházející ze skutečných statistik nároku času a honorářů architektonických kanceláří na konkrétních zakázkách. Ze statistické analýzy cca 2000 provedených projektů vznikly tabulky, kde jsou pro zakázky různých velikostí a různé náročnosti uvedeny  počty hodin pro konkrétní projekční fáze.

V jiných zemích jsou staré honoráře jako procenta ze stavebních nákladů převáděny do formy počtu hodin tak, aby vzniklé tabulky počtu hodin nebyly napadnutelné úřady typu ÚHOS v jednotlivých členských zemích.

V obou případech je princip časové náročnosti pro jednotlivé projekční fáze schválen místními orgány typu ÚHOS. Každá architektonická kancelář může příslušné potřebné hodiny ohodnotit jinou hodinovou sazbou. Tím je zaručena základní míra konkurence.

Principiálně je správný německý způsob – viz prezentace Thomase Maibauma. Tam argumentují veřejně a legálně s „consumer protection – ochranou spotřebitele “ jako důvodem pro regulaci honorářů. Je to právnické cvičení a dlouhodobé. Nicméně v září 2014 bude Evropská komise rozhodovat německý případ - legální argument ve prospěch regulovaných honorářů (se stanovenou minimální a maximální cenou). Jednotlivé státy nicméně nemají čekat a mají spustit vlastní argumentaci s národním legislatorem v tomto duchu. Wolfgang Haack připomíná, že v novém vydání  HOAI 2013 je v německém překladu většina argumentů pro regulovaný honorář uvedena.

Belgie se silně snaží napadnout logiku použitou u Evropského soudu v červnu 2004 o pokutě 100 tis Euro pro Belgii podobnou právní argumentací „ochrany spotřebitele“ pro honoráře vyjádřené tabulkami hodin potřebných pro jednotlivé fáze projektu.

Obecně se dá říci, že všichni přítomní cítí novou příležitost v prosazení regulovaných honorářů v souvislosti s novými volbami do orgánů EU a se změnami, které pomalu přišly od roku 2004. Změnami jako mnoho stížností na nekvalitní projekty a stavby, jako obrovského množství architektů a málo práce v dlouhotrvající recesi.  Přišla doba, kdy stojí za to tyto dávno známé a prodiskutované záležitosti znovu otevřít.  Skupina vidí celou záležitost jako věcnou politickou debatu, kde jde o legální argumentaci směrem k EU na základě argumentu o „ochraně a profitu spotřebitele“.

Obecně existují jen dvě varianty: 

1/ legální bitva o princip uznání regulovaných honorářů viz Německo, založená na „ochraně spotřebitele“

2/ vyjádření honoráře ve formě hodin za projekční fázi (soutěž je zabudována v různých hodinových sazbách). Konkurence ve výběrových řízeních je zajištěna tím, že jednotlivé architektonické kanceláře nabízejí svou konkrétní hodinovou sazbu.

Jak již řečeno jsou i zde dvě možnosti:

-získání reálných a “pravdivých“ údajů o bezpečném počtu hodin pro jednotlivé projekční fáze získané mnohaletou analýzou statistických dat získaných z již hotových projektů (Belgie a Finsko mluví o cca 2000 projektů), ze kterých je sestavena tabulka hodin pro různé velikosti budov a různé kategorie složitosti a náročnosti budov. Finsko tvrdí, že tato statistická a analytická práce byla klíčová pro všeobecnou akceptaci počtu hodin za příslušné projekty. Dále připomíná, že tato statistická práce byla provedena v období mimo recesi. V době krize by veškeré zjištěné hodnoty potřebných hodin byly zdeformované.

-varianta, kdy se dnes známé hodnoty honorářů vycházejících z procent stavebních nákladů převedou průměrnou/dohodnutou hodinovou sazbou na počet hodin. 

Valná hromada ČKA uložila představenstvu maximálně pokročit s prací na honorářích. Historie honorářů za veřejné zakázky v CZ byla relativně uspokojivá do roku 2004, kdy musely být doporučené regulované honorář odstraněny.  S následnou krizí přišla téměř „pohroma“ a nastal kolaps v honorářích za architektonické služby. Téměř všichni veřejní klienti, včetně místních zastupitelstev žádají ve výběrových řízeních pouze nejnižší cenu za projekt. Zastupitelstva jsou nepřipravená, často vyměňovaná a neschopná historickým a kulturním instinktem bojovat s podprůměrnou architekturou. Ve výběrových řízeních se bojí použít kriterium kvality, řídí se jen kritériem nejnižší ceny.  Výsledkem je většinou tragicky podprůměrná architektura.

V České republice reálně nemáme jinou možnost než bojovat za honorář pro veřejné zakázky na dvou frontách:

-z principu podporovat a lobovat doma i v zahraničí pro německý proces hledající uznání povinných regulovaných honorářů.

-v mezidobí použít převedení původních honorářů do počtů projekčních hodin pro jednotlivé fáze projektu

(Varianta nové analýzy vycházející z tisíců stávajících projektů je v České republice nereálná. Jde o proces, který trvá mnoho let a který je založený na statistických datech z projektů a z architektonických kanceláří, která v současnosti v CZ neexistují).

Bulharská kolegyně paní Nikolova poděkovala JŠ  za vysvětlení výše zmíněného (situace s veřejnými zakázkami a honoráři) celé skupině. Situace v Bulharsku (dumpingové ceny a neschopnost hledat kvalitu ve výběrových řízeních) je stejná a ještě horší. Antikorupční drive, který bohužel zatím neznají, zatím přístup veřejných investorů neovlivnil.

Jednání přítomni tito zástupci:

Ruth Schagemann (DE), předsedkyně skupiny               
Katya Abgelova (BG)                                                  
Fulgencio Aviles Ingles (ES)                                         
Christos Christodoulou (CYP)                            
Felix Ehrnhöfer (AU)                                                   
John Graby (IRL)                                                        
Wolfgang Haack, (DE), ACE místopředseda                    
Thomas Kowalke (DE)                                     
Frédéric Lapôtre, (BE)                                     
Luciano Lazzari, (I), ACE president                                
Kimmo Limatainen (FIN)                                  
Thomas Maibaum (DE)                                    
Emmanuelle Meunier (UK)                                           
Indrek Näkk, (EST), ACE člen představenstva                
Vesselina Nikolova (BG)                                  
Gianfranco Pizzolato, (I)                                  
Ian Pritchard, ACE generální sekretář               
Pedro Ravara (P)                                                       
Philip Ridgway (FR)                                                    
Johan Rutgeerts (BE)                                                  
Jaroslav Safer (CZ)                                                   
Roger Shrimplin (UK)                                                  
Koen Vidts (BE)                               

Odkazy:
Web ACE >>

Zápisy pracovní skupiny ČKA Zahraniční aktivity >>