Dne 20. ledna 2012 se konalo setkání ENACA - European Network of Architects´Competent Authorities týkající se vývoje evropské směrnice o profesních kvalifikacích.


Zápis ze zahraniční cesty

ENACA – European Network of Architects´ Competent Authorities
(Evropská síť kompetentních orgánů v architektuře)

Datum: 20.1.2012
Místo: Dublin, Irsko
Účastník: K. Folprechtová
Dále SK, HU, NL, MT, IR, EST, UK, FI, PL, BE, RU, LT, D, DN.
-------------------------------------------

V úvodu pan Haack (DE) poděkoval za členy ENACA panu O´Muiré (IR) za veškerou činnost, kterou pro ENACA vykonal. Odstoupivší předseda předal post paní Olze Mihálikové (SK), stále však zůstává členem, stejně jako předsedou PS týkající se směrnice o profesní kvalifikaci při ACE.

Pan Haack dále seznámil účastníky s historií ENACA, která  vznikla v roce 2007 jako FAC – Forum of the Administrative Cooperation. Cílem bylo seznámení ACE (jakožto political body) s praxí u registračních autorit jednotlivých členských zemí. Výsledky jednání poskytovaly jasnější a reálné názory pro práci pracovní skupiny při ACE, která se zabývala směrnicí o odborných kvalifikacích (2005/36/EC, PQD). Tato směrnice, schválená v roce 2005, ustanovuje pravidla vzájemného uznávání odborných kvalifikací mezi členskými státy. Sjednocuje a zjednodušuje 15 předcházejících směrnic, z nichž některé pocházeli ještě z 60. let.
V březnu 2010 Evropská komise iniciovala hodnotící proces této směrnice. Pracovní skupina Evropské rady architektů (ACE) začala častěji spolupracovat s FAC, které bylo od roku 2008 známo jako ENACA – Evropská síť kompetentních autorit v architektuře. Jedná se o síť bez kontrolních a jiných komisí a členských poplatků, kde se sdílí zkušenosti s implementací PQD v jednotlivých zemích.


Po veřejných konzultacích, slyšeních a Zelené knize Evropská komise (COM) vypracovala návrh směrnice, který předložila Radě EU.
Návrh odpovědi za ACE byl na programu jednání 19.1.2012, tedy den před jednáním ENACA, rovněž v Dublinu.
Pan O´Muiré seznámil ENACA s obsahem mítinku ACE, resp. návrhem odpovědi. Rozdělil je na dvě oblasti: pozitivní vývoj a obavy.

Pozitivní vývoj:
1.povinná praxe. ČR má 3-letou povinnou praxi po ukončení magisterského studia. Jsou země, kde povinná praxe není nebo se liší (některé spolkové země Německa, Finsko, Itálie,..), některé země mají povinný jen jeden rok – velká různorodost. V čl. 46 směrnice v návrhu COM navrženo buď 4 roky studia + 2 roky praxe, či 5 roků studia + 1 rok praxe. Jak u zemí, kde je profese architekta neregulovaná? (Dánsko, Finsko,..)
Problém s definováním praxe, má mnoho termínů - traineeship X professional experience X remunerated traineeship. Nezaměňovat praxi během studia s praxí po ukončeném Mgr. stupni. Pan Tiedje (šéf DG Markt při COM) upozorňuje, že jde o praxi PO magisterském stupni.

Diskuse – tour de table (počet let studia, praxe, registrace povinná X nepovinná)
PL-3 roky praxe
RU- 6+2 a zkouška
B – 5+2, architekt vedoucí architekta-čekatele při jeho praxi musí sám mít více jak 10 let praxe a být zapsán v Order
MT – 5+1, logbook, zkouška, interview
UK – 3 (Bc - Part 1) + 2 (Mgr. - Part 2) + 2roky praxe + zkouška (Part 3), povinné členství u ARB – může používat titul (není to podmínka k poskytování arch. služeb)
Dánsko – neregulovaná profese, 5let studia + 2 roky praxe (nepovinné)
D – podmínky ve spolkových zemích se liší, min 4 roky studia + 2 (3) roky praxe, bez zkoušky, povinná registrace u příslušné spolkové komory
IR – 5 let studia +2 roky praxe + zkouška – velmi intenzivní nebo možno 5 let studia + 7 let praxe + zkouška
HU – 5 (6) let studia + 2 roky praxe + zkouška (z práva)=> registrován s limitovanou licencí. Dalších 5 let praxe=> plná licence.
B – používají také titul engineer-architect (jako CZ, SK)

2.článek 11 směrnice
Zachování článku 11 – úrovně kvalifikace. Tento článek v návrhu k Zelené knize chtěla COM úplně zrušit. Nakonec článek zůstává; úrovně platí jako referenční hodnoty pro srovnávání kvalifikací, neměli by být nadále používány pro posuzování způsobilosti žádosti.

3.notifikace diplomů v architektuře
Podpora zrychlení a zlepšení procedury. Očekává se v rámci urychlení procesu předat část odpovědnosti členským státům. Ti již část odpovědnosti mají, nicméně proces notifikace je stále velmi dlouhý a nákladný. Nutno vyřešit, aby absolventi mohli využívat výhod směrnice.

4.e-certificate alias Professional Card
Zavedení Evropského profesního průkazu (professional card) pro ulehčení a zrychlení procesu uznání kvalifikace a propojení s IMI systémem, který zavedla COM a který používají pro komunikaci uznávací autority.
Řešení případů přes IMI systém je stále minimální, tak se shodli účastnící ENACA. V průměru to znamená 3 případy za rok. Nejasnosti totiž stále řeší jednoduše emailem, či telefonem. Tento způsob by měl být stále možný, nicméně povinně a prvotně by se měl řešit via IMI. COM do vývoje IMI dala nemalé peníze, chce, aby se systém využíval. Budou se dovytvářet již jen malé moduly např. pro e-certificate, které znamenají již jen malé náklady.
U jiných regulovaných profesí se IMI používá ve větší míře, např. MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) má na starosti větší množství těchto profesí a uvádí každodenní práci s IMI systémem.

5.mobilita absolventů (not fully qualified professionals)
Podporuje se záměr COM rozšířit působnost směrnice i na odborníky bez ukončené kvalifikace, zejména potřebné praxe. Absolventi mohou realizovat praxi pod odborným dohledem v zahraničí. Ve směrnici by mělo být uvedeno, že domovský stát žadatele nemůže odmítnout uznat tuto praxi vedenou v zahraničí. Podmínky by měly být specifikovány ve vnitrostátních právních předpisech.
Olga Miháliková vypracovala 3 scénáře:
-    Absolvent má studia v zemi A, praxi provádí v zemi B, zkouška a registrace v zemi B.
-    Studia v zemi A, praxe v zemi B, zkouška a registrace v zemi A
-    Studia v zemi A, praxe v zemi B, zkouška a registrace v zemi C
Jak se bude praxe provádět? Kontrolovat? Jak bude potvrzení/certifikát vypadat?
Článek 46 směrnice (odborná příprava architektů) „splněn“ pouze po absolvování profesní zkoušky? =>Případ Polska – jak potom vydat potvrzení o splněné kvalifikaci v případě přání absolventa VŠ uskutečnit praxi v zahraničí? (příloha VI směrnice).

Obavy:
1.částečný přístup
V rámci splnění vlastního cíle COM, snížit překážky bránící mobilitě, bylo stanoveno zavedení zásady částečného přístupu. Pokud se kvalifikace žadatele liší od kvalifikace potřebné k získání povolení k provozování profese v hostitelské zemi natolik, že ji nelze zajistit kompenzační opatřením, dle návrhu směrnice je možno zažádat o částečný přístup. Dále se v návrhu uvádí, tento přístup není možno aplikovat u profesí, pokud zde jsou „..prvořadé důvody obecného zájmu, jako je veřejné zdraví.“
ČKA spolu s ACE jsou názoru tento princip do „nové“ směrnice neuvádět. Tento názor zastávají účastnící ENACA.
-    Je záležitost částečného přístupu spojena s EPC (Evropskou prof. kartou)?
-    Je částečný přístup, jednou udělený v EU členském státě, platný v dalších?
-    Co se rozumí pod - „..prvořadé důvody obecného zájmu, jako je veřejné zdraví.“, které umožňují hostujícímu státu odmítnout žádost o částečný přístup?
„..Princip částečného přístupu nelze vztahovat na většinu zdravotnických povolání a také na povolání, u nichž je snaha zachovat profesi jako celek a nedělit na jednotlivé dílčí činnosti, např. daňový poradce, architekt atp...“ Tak se uvádí v Rámcové pozici MŠMT ČR z ledna 2011, jako součást instrukce pro jednání pracovní skupiny G6 Rady EU.

2.Lhůty
U automatického uznávání ze tří měsíců změna na 1 a půl. U obecného systému je nově lhůta na 2 a půl měsíce. V současné době jsou lhůty většinou limitní a nejde jen o prodlení na straně instituce. COM předpokládá, že se díky IMI systému lhůty výrazně sníží. Na jednání MŠMT v lednu 2012 svou obavu z dodržení takto krátkých, nově navržených lhůt konstatovala většina účastníků.
COM chce rovněž sjednotit kontaktní místa (JKM), kde klienti získají veškeré informace, dokumenty a adresy, na které instituce se obrátit. Odkdy se lhůta počítá? Při podání žádosti na JKM? Dodá JKM žádost tak promptně, aby měl příslušný úřad čas věc vyřídit?

MRA, Kanada-EU
Probíhá jednání ohledně vzájemného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA – Canada-Europe Trade Agreement). Na úrovni EU jde o činnost DG Markt a DG Trade (pod DG Markt patří např. PQD). Byli konečně vyzváni i architekti. Byla vytvořena skupina pod ENACA, která se věci bude věnovat, do příště vypracuje zprávu, pan Haack předal text -Samira Gazzane (UK, ARB), Joachim Jobi (DE), David Perit Pace (MT).

Další jednání ENACA
4.5.2012– Řím
28.9.2012 - Lisabon
Pozn. návrh Jose Leyssense (BE) spojit v září jednání ENACA s Chania (EHNSA) nebylo podpořeno. EHNSA se více směruje na ACE (political body), my jsme admin instituce.

Jednání ENACA, jakožto poradce ACE ve věci PQD je v posledních 2 letech 3x ročně, neboť se velmi aktivně v této věci v ACE koná. Na přelomu roku 2011/2012 dokončila svůj návrh E. Komise a předala Radě EU. Dne 25.1.2012 se sešla pracovní skupina G6 Rady EU, kde byl představen koncept evropského průkazu. Přítomna za ČR byla národní  koordinátorka paní Z. Rašková (MŠMT).
Další zasedání PS G6 bude v 12.3.2012. V roce 2013 by mohla být PQD hotova, následuje implementace do národních předpisů.
PS zahraničí ČKA dále ve svém přehledu cest s ENACA v roce 2012 z finančních důvodů nepočítá.
V případě změny bude představenstvo informováno. Záležitost PQD je stále sledována.
Výstup: článek v Bulletinu ČKA 1/2012, text na web ČKA.

Katka Folprechtová
7.2.2012

Users Guide PQD - Vše, co chcete vědět o uznávání odborných kvalifikací - příručka pro uživatele v češtině, Směrnice 2005/36/ES