Evropská profesní karta je výsledkem rozsáhlého hodnocení systému vzájemného uznávání odborných kvalifikací (směrnice č. 2005/36/EC – PQD).


Zelená kniha Evropské komise (COM), vydaná v červnu 2011, vyzvala k připomínkám členské státy, proběhla veřejná slyšení a konzultace.

Z celkové analýzy provedené v rámci evaluace stávajícího systému do května 2011 vyplynulo osm problémových okruhů, z nichž jedním je efektivnost postupů uznávání.

Efektivnost postupů uznávání, čili zmenšení složitosti postupů, Evropská komise vyřešila návrhem evropského profesního průkazu (EPC), který by ve větší míře využíval výhod již úspěšně fungujícího systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). EPC by měl být ve formě e-certifikátu, tedy již neplatí původní návrh v podobě plastické karty.

IMI systém by se měl stát pro členské státy povinným. Bude doplněn o funkce vztahující se k EPC. (ČKA do dubna 2012 řešila přes IMI  jeden případ.)

Zavedením EPC má dojít ke zkrácení lhůty pro vyřízení uznání odborné kvalifikace.Na jednání ENACA (Evropská síť kompetentních institucí v architektuře) v únoru 2012 Irsko uvedlo, že EPC z logických důvodů neurychlí rozhodovací proces uznávání, jde jen o shromažďovací fázi. Současně Irsko označilo e-certifikát jako velkým benefitem pro mobilitu absolventů univerzit a tedy pro ty, kteří se rozhodnou povinnou odbornou praxi konat v zahraničí (graduate mobility). EPC je nástrojem dobrovolným, role domácí profesní instituce je nezbytná. Podrobně o procesu vydávání EPC v přiloženém souboru EK.

Projekt EPC má ještě plno nedořešeného, jak se zjistilo po veřejných jednáních a konzultacích členských zemí, COM či Rady EU. Krom ochrany dat, obsahu karty, aktualizací, poplatků, vydávání v zemích, kde je profese neregulovaná (Finsko, Norsko,..) atd., musela Evropská komise delegátům ze zemí EU na mítinku v březnu 2012 ohledně EPC připomenout, že celý tento systém uznávání profesních kvalifikací stojí na bázi vzájemné důvěry členských států. Pokud hostující stát nebude mít důvěru v informace/ dokumenty vydanými v domovském státě, ztratí projekt smysl.

Nyní se projednává směrnice č. 2005/36/EC -jejíž součástí je EPC- na půdě Rady Evropské Unie.

Teoreticky je legislativní práce Komise EU ukončena. Od Rady EU se nyní očekávají výsledky práce v červnu 2012 a to v záležitostech společných pro všechny profese. (Dánské předsednictví EU) Do prosince 2012 mají být vyřešeny specifické záležitosti, týkající se příslušných profesí.(Kyperské předsednictví EU)

Od Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského Parlamentu se očekává dokončení své zprávy před koncem roku 2012.

ČKA spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, resp. paní Mgr. Zuzanou Raškovou, jako národní koordinátorkou uznávání odborných kvalifikací, která se zúčastňuje jednáních pracovní skupiny Rady EU. Společně s resortními koordinátory (za architekty ČKA) v současné době připravuje Rámcovou pozici/Stanovisko pro Parlament ČR.

Duben/květen, 2012

Katka Folprechtová

Návrh Evropské komise o fungování EPC z ledna 2012 (PDF)