V červnu se ve Finsku konalo druhé jednání pracovní skupiny ACE.


Pracovní skupina Rozsah služeb architekta při Evropské radě architektů

Zpráva z konání meeting WG SOS - ACE

Místo konání: Finská asociace architektů – Helsinky

Datum jednání: 28. – 29. června 2013

Účastníci: Philip Ridgway - Francie (PR), Martin Reichardt - Německo (MR), Johannes Schmidt - Rakousko (JS), Tomasz Tomaszewski - Polsko (TT), Pavel Martinek - Česká republika (PM), Kimmo Liimatainen - Finsko (KL)

Zápis: Pavel Martinek

 

Jednání dne 28. 6. 2013 od 9.30 hod.

  1. Neformální informace o dění za uplynulé období

 

 

Představení hosta za Polsko p. Tomaszewskeho, který objasnil, že Polsko se účastní jako pozorovatel, jakým způsobem skupina pracuje. TT v krátkosti vysvětlil situaci komor v Polsku kde je cca 11000 architektů a přibližně 100 000 inženýrů. V současnosti jsou v Polsku dvě Komory - architektů a inženýrů. Komora urbanistů byla zrušena také díky tlaku inženýrské Komory, jejímž cílem je pouze jedna komora (pohlcení architektonické inženýrskou). Možnosti (stavebních) inženýrů jsou takové, že podle současné legislativy mohou být projektanty pouze ve venkovských oblastech, nikoli ve městech.

Na dotaz PM ohledně stupňů povolování stavby TT potvrdil, že v Polsku neexistuje institut územního řízení tam, kde je schválený územní plán. (master plan)

Na dotaz PM ohledně stupňů povolování stavby TT potvrdil, že v Polsku neexistuje institut územního řízení tam, kde je schválený územní plán. (master plan)

Následně proběhla krátká diskuze o legislativě a pozici architekta a Komor v jednotlivých zemích, v krátkosti:

Francie -      projekt už od počátečních fází může být navrhován pouze architektem.

Britanie -      volný přístup k projektování, regulováno jinými než legislativními mechanismy, existence obdoby UR řízení, avšak z důvodu tradice neschvalovaných územních plánů.

Rakousko -  BAIK, společná Komora architektů a inženýrů - spokojenost s fungováním. Obecně vnímaný problém praxe v Rakousku - existence profese "baumeister", který může  konat prakticky všechno.

Německo -   informace z HOAI o aktualizovaném přehledu výkonů architekta podle časové náročnosti, jejímž výsledkem je průměrné zvýšení honoráře o 15 %. Ve fázích výkonů jsou minimální úpravy. Vyplývá to zejména z vyšší zodpovědnosti architekta za  celý proces projektové přípravy, především za odpovědnost za cenu díla, která už musí být v počátečních fázích dostatečně odborně odhadnuta a architekt je zodpovědný za její dodržení (samozřejmě ne za nabídku). Všechny tyto úpravy honorářů, indexování cen (stále velké rozdíly býv. NDR) provádí v Německu  asociace BKI.

Finsko        - architekt se cenou stavby nezabývá, je to záležitostí inženýrských profesí, architekt funguje ve Finsku v mnohem akademičtější rovině než u nás nebo v Německu.

ČR             - PM informoval o vypracovaných case studies za ČKA v pracovní podobě a očekává dotazy a  připomínky pro finální verzi. Dále objasnil provázanost legislativy se standardem výkonu, kde fáze projektu pro stavební povolení a územní rozhodnutí jsou součástí standardu výkonů, od  kterých se další odvíjí.

Report JS, zástupce ACE pro CEN TC 395 - příští zasedání rady bude v říjnu tohoto roku, je nemožné změnit zásadní strukturu dokumentu, připomínky mohou mít jen doporučující charakter, velká příležitost pro lobbing za zájmy architektů. EFCA (komora inženýrů) úspěšně protlačuje své zájmy.

 

2.  Pracovní část

- diskuze o podobě standardu ve formátu ACE a RIBA www.ribaplanofwork.com, který je přehledně řešený; jeho srovnání s ACE

- podrobná diskuze o jednotlivých fázích ACE standardů, v jejichž definici je řada protichůdných nebo nejasných definic. Shoda a potřebě „vyčištění“ definic a vyjasnění posloupností jednotlivých fází. Pracovní skupina se rozdělila po dvojicích, v rámci kterých se separátně pokračovalo na definicích. PM a JS preliminary stages, PR a KL project stages, MR a TT procurement stages.

15:45 pokračování po přestávce na oběd

Společná diskuze nad závěry výsledku skupin a hledání konečného konceptu, který musí jednoznačně oddělovat jednotlivé úkony:

 1. initiation - všechny fáze initiation, feasibility, definition, kde dochází k prověřování projektu, nikoliv však vlastnímu návrhu
 2. design - vlastní návrh stavby conceptual (1:500, skicy, modely, varianty, koncept), preliminary (1:200 studie zvolené varianty), developed (1:100 podklad pro povolení stavby) a detailed design (1:50 a detaily pro ocenění stavby), engineering design - následuje po uzavření smlouvy a obsahuje shop drawings či speciální dokumentaci profesí.

 

Pozice výběrového řízení a povolení stavby

Vzhledem k rozdílu legislativy v jednotlivých zemích je v rámci této struktury chápáno povolení stavby jako paralelní proces, což takto ve většině zemí také funguje. Fáze developed design je zdroj informací v takovém měřítku, aby se z něj potřebné výkresy a informace mohly "vytahat" pro jednání se stavebním úřadem a dalšími orgány. To samozřejmě přináší předpoklad vyspělé legislativy a součinnosti orgánů mezi sebou tím způsobem, že jejich zpětné ovlivnění projektu se nepředpokládá. Poměr mezi obsahem dokumentace pro povolení stavby a zdrojovým developed design je značný. V některých zemích, např Rakousko, je stavebními úřady vyžadována forma předepsaně zjednodušené, specificky graficky zpracované, dokumentace. Také územní řízení, je v této logice paralelním procesem, který se však mimo nás, Slovensko, Maďarsko a za specifických podmínek ve Velké Británii, nepoužívá. Hovoří-li se v zahraničí o dvoustupňový proces, je tím myšlena obdoba získání územní informace. Z tohoto důvodu není proces územního řízení v rámci ACE standardu vůbec zmíněn.

Proces tendru není v rámci ACE standardu vnímán pouze na základě vyhlášky o zadávání veřejné zakázky, ale v obecném smyslu, kde zákazník může tendrovat projekt již od fáze preliminary design, tedy od momentu prvních cenových odhadů až do fáze engineering design. V tom smyslu je také tendr ve struktuře paralelním procesem vedle ostatních fází.

Závěrem došlo k rozdělení úkolů dopracování přesné textace jednotlivých částí s termínem vypracování do 8. 7. 2013 podle tohoto úkolníku:

PM - conceptual a preliminary stages

MR - developed design

JS - detailed design

PR - specialist design

PM a JS budou společně emailem koordinovat fáze design.

Před odjezdem TT byly navrženy možné termíny pro finalizaci práce. Zadání práce této pracovní skupiny by bylo tímto završeno.

Navrhované termíny jsou: 18. - 19. 9. (20. 9. koordinační jednání celé ACE) nebo 25. 9., či 15. 11. 2013.

 

Jednání dne 29. 6. 2013 od 9.30 hod.

-       pokračování v diskuzi o definici standardu ACE,

-       prezentace práce KL - dokument slovním způsobem objasňující trendy v současném výkonu projektanta zejména z pohledu objasnění důležitosti výkonu jeho práce a různých variant jeho postavení v tomto procesu. Dokument je zatím roztříštěn, je zapotřebí jeho ujednocení,

-       ostatní členové skupiny jsou vyzváni ke svým příspěvkům.

 

  3. Vlastní závěr z konání konference

   Toto setkání bylo již druhé, kterého jsem se zúčastnil v této pracovní skupině. První proběhlo počátkem roku 2013 v Bruselu. Musím konstatovat, že přestože se již předtím a bez naší přítomnosti skupina mnohokrát scházela, vypadá to až nyní, že se začíná docházet ke konkrétnějším závěrům. Velká názorová roztříštěnost se kondenzuje do jednoznačných znění a je dobře že jsme toho přítomni.

   Jelikož máme z hlediska postavení architekta jako hlavního projektanta v procesu velmi blízko k Rakousku a Německu, což jsou země, které se jednání aktivně v závěru účastní, jsem přesvědčen, že výsledný materiál nám nebude nikterak vzdálen. Sice v daný moment nemohu říci, v čem konkrétně se nás zpracovávaný dokument může bezprostředně týkat, je ale určitě lepší když jsme informování a do budoucna nebudeme překvapeni nějakým legislativním procesem zvenčí. Oficiálně má být tento dokument podkladem pro mezinárodní pojišťování projektů. Do jaké míry je toto reálné je spíše otázka pro příslušnou pracovní skupinu ČKA a také v rámci ACE WG SoS. V rámci ACE vede skupinu pojištění aktivně zástupce Polska p. Pawel Kobylanski, a proto se domnívám, že také zde bychom mohli docílit dobré informovanosti a vlivu na proces.

   Nutno znovu zdůraznit, že v případě zaužívání tohoto schématu pro smluvní a pojistné vztahy u mezinárodních kontraktů, nebude zde proces územního řízení podchycen. Za obdobu tohoto procesu, avšak s jinými cíli, se z pohledu praxe v západních zemích EU dá považovat EIA. Ta je v rámci standardu chápána jako paralelní proces fáze preliminary design.

   Vzhledem k tomu, že před pracovní skupinou je poslední jednání a naše "stopa" je v tomto procesu znát, doporučuji představenstvu ČKA tuto činnost dokončit, případně se více zajímat o navazující dění ve skupině pro pojištění. Proces mezinárodních zakázek zde bude vždy a požadavky, ať již z Bruselu nebo ze strany pojišťoven, na ujednocení rámců pro mezinárodně zadávané kontrakty, zde bude nadále sílit. Přestože pozice naší republiky v Bruselu není silná, mnoho materiálu k rozhodování vzniká v pracovních skupinách malých organizací jako je tato, kde se prosazují hlasy nakonec těch aktivněji působících.

   Považoval bych dále za užitečné dotázat se na příslušných místech, kdo za naši republiku participuje (zda vůbec) v procesu CEN TC 395 a do jaké míry jsou naši poslanci informováni (a kým) v případě, že mají o tomto v Evropském parlamentu hlasovat.

   V Praze 16. 7. 2013, Ing. arch. Pavel Martinek- PS zahraničí ČKA

   Použité zkratky:

   • ACE, Architects´Council of Europe - Evropská rada architektů, www.ace-cae.org
   • CEN, Comité Européen de Normalisation – Evropská komise pro normalizaci www.cen.eu
   • BAIK, Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten – Rakouská komora architektů a inženýrů, www.arching.at
   • BAK, Bundesarchitektenkammer – Německá komora architektů, www.bak.de
   • BKI, Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, www.bki.de
   • RIBA, Royal Institut of British Architects - Královský institut britských architektů, www.architecture.com
   • ACE WG SoS, ACE Working Group Scope of Services – pracovní skupina Rozsah služeb architekta při ACE, www.ace-cae.eu

    

   finsko 1

   finsko 2

   finsko 3

   finsko 4

   Autor fotografií: Pavel Martinek