V dubnu 2013 se ČKA zúčastnila setkání v polské Ustroni.


Formát jednání:

Setkání zástupců komor Visegrádských zemí (dále jen VG), se zástupci polské komory má především zdvořilostní a propagační charakter organizátora, který také hradí veškeré náklady na ubytování a stravování. Přestože má každý ročník své témata pro diskuzi, nejedná se v pravém slova smyslu pro návštěvníky o pracovní formát. Pozvaní hosté jsou v podstatě účastni širšímu setkání polských architektů, zástupců komor, obce, inženýrů a zástupců místní samosprávy. Hosté tedy tvoří výraznou menšinu (1:10) a jejich úkolem je krátká prezentace navrhované problematiky za zemi, kterou prezentují. Jazykem konference je tedy polština, pro účastníky je zajištěn simultánní překlad do angličtiny. Část přednášek pořádaných polskou stranou se letos týkala prezentace srovnávací studie kvalifikační problematiky, větší část však zabírají jejich polské interní záležitosti. Těžiště konference je tedy pro pozvané hosty zejména v neformální výměně názoru mimo přednáškový panel. Pro doplnění uvádím, že polská komora se skládá z řady podružných komor dle krajů a se značnou mírou autonomie na ústřední komoře. Nyní má za sebou polská komora deset let fungování.

 

Oficiální program, probíraná témata:

-          Přednáška Boryse Czarakciziewa – velmi kvalitně zpracovaný materiál porovnávající kvalifikační požadavky v jednotlivých zemích. Tento materiál je již dostupný v naší kanceláři.

-          Přednáška Olgy Mihalikové, předsedkyně ENACA a zástupkyně slovenské komory, o stávajícím procesu schvalovaní kvalifikačních nároků v rámci EU parlamentu a požadavku ACE. Oproti dosavadnímu systému 4+0 byly parlamentem schváleny varianty 5+0 nebo 4+2. ACE požadovaná varianta 5+1 neprošla z důvodu odporu skandinávských zemí.

-          Následovaly stručné prezentace systému Maďarska, Ukrajiny a ČR.  Jelikož nejsem za naši komoru povolanou osobou přes kvalifikace a také jsem předem o potřebě takové prezentace z programu ani jiným způsobem nevěděl, při přednášce jsem pouze zpřesnil náš systém. Rozvedl jsem kombinace magistr architekt+3, bc a příbuzný magistr+5 a autorizace s odpuštěním vzdělání. Přítomné jsem seznámil se způsobem a průběhem zkoušky a upozornil na fakt, že toto téma týkající podoby vlastních zkoušek, ve společné diskuzi porovnání jednotlivých systémů chybí. Rozvedl jsem dále problematiku počtu licencí CKA v porovnání s CKAIT se zřetelem na fakt, že pro řadu architektů je z důvodu uplatnění na trhu zajímavější kvalifikace u inženýrské komory.  Otázka způsobu kvalifikace proto u nás nestojí pouze na otázce adekvátního vzdělání ze strany jedné, ale také z potřeby udržení architektonické profese vůči CKAIT ze strany druhé.

-          Dalším vystoupením byla přednáška tajemníka ministra průmyslu, který zeširoka mluvil o situaci na trhu a snaze vyjít vstříc projektantům zefektivněním systému na poli legislativy. Pro nás v tomto ohledu je zajímavou informací, že také Polsku, se po vzoru západních zemí zásadně zjednodušují legislativní nároky na projekt a již je např. v návrhu opatření na náhradu technických zpráv formuláři.

-          Přednáška o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek na principu nikoli nejnižší, ale nejlepší ceny. Vedle toho se také zákon snaží narovnávat rovnost přístupu k veřejným zakázkám, aby ateliery s menšími referencemi apod. nebyly zcela ze systému vyloučeny. Více info na www.vzp.gov.pl

-          Došlo k podpisu dohody o spolupráci mezi polskou komorou a polskou obcí architektů.

(problematický vztah komor a obcí je typický pro všechny VG země)

-          Přednáška Jaceka Ewyho o vlastní tvorbě především známém objektu koncertní síně v Krakově

 

Neformální informace z průběhu konání:

Při komunikaci s jednotlivými architekty jsem se zejména dotazoval na zkušenosti s ACE, stavem standardů a honorářového řádu v jednotlivých zemích. V případě standardů se můj zájem týkal otázky reflexe ACE standardů. V případě honoráře mne zajímalo, zda se vede diskuze o přejití na systém podle normohodin dle typu stavby bez závislosti na její ceně.

-          Vztahy s ACE – polská strana má s ACE dlouhodobější zkušenosti a je k systému jejího oprávněně kritická, a to z pohledu formálnosti její práce, systému účastnických poplatků a v neposledku také rozpočtu ACE v souvislosti s tímto. Přestože tuto organizaci považují za důležitou a stěží nahraditelnou, volají po její zásadnější reformě, která musí vzejít od účastnících se zemí. Považovali by za přínosný také koordinovanější postup VG zemí. Ohledně ACE nejlépe komunikovat s Tomaszem Tomaszewskim – velmi proaktivní členem polské komory se zájmem o spolupráci.

-          Kvalifikace – Borysz Czarakciziew rovněž velmi aktivní a pro spolupráci otevřený člen komory, nabízí operativní feedbacky zkušeností z praxe své země. Přislíbil nám zaslat další studie týkající závislosti kvalifikace absolventu škol v souvislosti na náklady jich zaměstnávaných ateliérů. Jeho studie o kvalifikačních předpokladech je přehledně a kvalitně zpracována a ve vztahu k problematice standardu výkonu či legislativě tvoří zásadně doplňující prvek pro představu praxe architekta v dané zemi. Způsob jakým dané téma zpracoval, bych považoval za příklad, je by měla být v rámci WG ACE SOS zpracována komparace standardů.

-          Michal Buszek z úřadu architektury města Katowice – „stěžoval“ si na spolupráci s „naší“ stranou ohledně dříve probíhajících pravidelných výstav, zejména architektury. Probíhalo to údajně na základě spolupráce se Slezskou univerzitou.

-          Honorářový řád – v Polsku fungují paralelně dva principy, komorový, na bázi ceny stavby a druhý, na bázi normohodin

-          Slovensko pro mne zajímavé postřehy z dění na Slovensku – uzákoněný autorský dozor, možnost architektů vykonávat stavební dozor, ujednocení kvalifikačního systému na 5+3

-          Maďarsko – zástupci Komor Mikló Lazsló a Eva Beleznay – informace o vypracování metodického projektu pro RD jeho projednání s ministerstvy jako oficiálně použitelný vzor nahrazující složitý obecný vyhláškový model – mělo by být brzy k vidění na jejich webu. Započetí vypracování standardů podle vzoru ACE. Velmi vstřícní po spolupráci a výměně zkušeností komor

-          Ukrajina – účastnili se jako pozorovatele tzn. do důsledku vzato byla jejich pozice vlastně stejná jako naše. Rádi by se více ukázali a zřejmě budou nějakou podobnou akci pořádat ve Lvově

 

Závěr doporučení:

Problematika výkonu profese a legislativy je ve VG zemích velmi podobná, v rámci kontaktu s ACE se každá země jiným tempem snaží inovovat svůj systém. Má diskuze v závěru s ostatními byla směřována především tak, do jaké míry má mít do budoucna setkání v Ustroni pracovní charakter či nikoliv a zda je žádoucí, případně co udělat, aby toto setkání více pracovní charakter získalo. Jelikož se dosud jedná skutečně více o pozorovatelskou misi na semináři polské komory (získávající tak statut mezinárodní konference), je na zavážení, zda prezentací problematik daných okruhů nenahradit spíše prezentací dění v architektuře za uplynulý rok. S tímto byl neformálně vysloven souhlas.  Dále mne zajímalo, zda by byla naopak ochota a zájem vytvořit ze setkání VG více pracovní panel, který by např. v rámci ACE zastupoval širší zájem. V obecné rovině s tímto mnou dotazované osoby vyjadřovali souhlas s tím, že toto prověří u představenstev svých komor, stejně tak jako já u nás. V podstatě jsem navrhoval, že by se mohlo jednat o vytvoření malých pracovních skupin pro VG země, které by byly zodpovědné za vzájemnou informovanost a koordinaci postupu, případně společnou standardizaci v případě výkonů či honorářů. Výsledkem by také mohlo být i vzájemné zastoupení na jednáních ACE. Práce těchto supin by byla doprovázena širším diskuzním panelem jednou za rok, v jejímž organizování by se jednotlivé země střídaly.

Zapsal: Pavel Martinek

8.4.2013