Místopředseda ČKA a předseda PS Zahraniční aktivity Jaroslav Šafer se v květnu 2015 zúčastnil valné hromady u našich slovenských sousedů.


Reflexe valné hromady Slovenské komory architektov očima místopředsedy ČKA. 

Na první pohled se zdá, že valná hromada SKA je podobná naší, ale po důkladné analýze zjistíme, že v provedení je velmi odlišná. Členové SKA mají pochopitelně odlišné názory, ale opozice nikdy nepřešla do kritizování legálnosti hlasování či zpochybnění legálnosti celého shromáždění. Nový jednací řád valné hromady SKA je fantastický, zklidnil atmosféru a přesunul časově náročné debaty do přípravy před VH. Volební řád, který je de facto založen na distančních volbách spolu s mandátními hlasy, přinesl inspiraci, jak kombinovat volby ráno na valné hromadě s hlasy těch, kteří se VH osobně nezúčastní a hlasy poslali poštou.

Z hlediska minulosti je pochopitelné, že SKA a ČKA sdílí podobný výčet témat a problémů. Tato témata bych shrnul následovně: 

1. Demokratická technologie moci – tj. vztah valné hromady, volených orgánů a členů ve smyslu kompetencí a z nich plynoucích pravomocí rozhodování, jako je například schvalování jednacích řádů mimo valnou hromadu v zájmu větší efektivity jednání. 

2. Nechuť a laxnost členů komory – zejména v otázce účasti na samosprávě a správy věcí veřejných (např. volby do orgánů komory, a to zejména na VH, a z toho plynoucí snaha komor najít spravedlivý způsob voleb s maximální účastí členů)

3. Kontrolní mechanismy – zejména kontrola rozpočtu ve vztahu k voleným orgánům a kanceláři komory

4. Mandatorní versus nemandatorní činnost – rozsah základních činností komor ze zákona a rozsah činností nad základní požadavky zákona (s vědomím, že se tyto částečně „dobrovolné“ či „rozšířené“ činnosti permanentně zmnožují, a to zejména v legislativě)

5. Náznaky rozpadu důvěry mezi členy komory – vede ke zpochybňování legálnosti činnosti představenstva a dokonce i zpochybňování legálnosti VH (např. ve vztahu k metodě a kontrole hlasování)

6. Nadprodukce vzájemného obviňování architektů – z toho vyplývající snaha tuto míru obviňování omezit (i kdyby jen z hlediska nákladů

7. Spolupráce orgánů komory a kanceláře s regiony

Po obou uskutečněných valných hromadách se zdá, že SKA je úspěšnější, pokud jde o většinu zmíněných bodů:

Ad 1.: SKA získala analýzu provedenou nezávislou advokátní kanceláří ke kompetencím a pravomocím jednotlivých orgánů komory. Na jejím základě mohlo představenstvo SKA schválit nový jednací řád VH , vedoucí ke zvýšení efektivity jednání. Jeho součástí je připomínkové řízení, spuštěné dlouho před samotným konáním VH. Na shromáždění se pak hlasuje pouze pro návrhy či proti nim. VH ČKA přitom stále využívá starý jednací řád, který je dle zákona o výkonu povolání schvalován valnou hromadou, a výsledkem jsou nekonečně dlouhá jednání, série obvinění z nelegálnosti VH a schvalování úprav řádů malým počtem členů na konci VH.  

Ad 2.: SKA používá kombinovaný způsob voleb, který kombinuje distanční volbu poštou a volbu v první hodině na VH. Voleb do orgánů komory se tímto způsobem zúčastnilo asi 50 % členské základny SKA. ČKA zpracovala analýzu distančních voleb různých komor ve světě, nastartovala diskusi na toto téma a iniciovala změnu zákona o výkonu povolání tak, aby bylo možné volby konat distančně. Dosud se voleb na průměrné VH ČKA zúčastňuje přibližně 5 % členů ČKA (asi 150 členů).  

Ad 3.: Kontrolní mechanismy rozpočtu jsou pravděpodobně nastaveny velmi podobně. Kanceláře obou komor musí permanentně prokazovat svoji efektivitu.  

Ad 4.: SKA provedla otevřený rozbor činností komory s rozdělením na základní a „rozšířené“ činnosti s tím, že dosavadní výše příspěvků pokrývá pouze základní činnosti. VH SKA z tohoto důvodu schválila vyšší členský příspěvek tak, aby mohly být financovány i zmíněné rozšířené činnosti. ČKA na tuto proceduru, která by vedla k úpravě členského příspěvku (stejného asi šest let) stále čeká.  

Ad 5.: Na toto téma neexistuje ani v jedné z komor jednoduchý lék. Lze jen doufat, že pokrok v bodech 1 až 4 povede k obnovení vzájemné důvěry.  

Ad 6: Ani tato otázka nemá jednoduché řešení. V dlouhodobé perspektivě mohou změny ve společnosti vést ke zlepšení situace. Každý architekt musí začít sám u sebe a nespoléhat na „prokuraturu a soudy“, pokud jde o vynucení profesionálního a společensky noblesního jednání.  

Ad 7.: SKA vytvořila systém regionálních zástupců. Ve spolupráci s nimi organizuje zasedání představenstva, spojeného se setkáním s architekty v jednotlivých regionech (šest zasedání v dvouletém období). ČKA dosud jen velmi nepravidelně a nesystematicky organizuje VH v regionech. V Brně je přitom umístěna stálá malá kancelář. 

Skvělá příprava slovenské valné hromady spočívala i v detailech. Patřily mezi ně například:  

  • funkce nezávislého moderátora, který je průvodcem celou VH, včetně nepříjemných aspektů, jako kontrola délky příspěvků, odnímání slova a obecně dodržování jednacího řádu. Předseda vstupuje do diskuse pouze na začátku a na konci a u specifických bodů,
  • role ředitelky kanceláře, která vysvětlila všechny změny různých řádů a statutu komory a řídila k tomuto tématu diskusi,
  • role zástupce ředitelky, která expertně prezentovala rozpočet, spektrum činností SKA a výšky členského příspěvku,
  • umístění celého představenstva vpředu za „pultem“,
  • info o důležitosti CE∙ZA∙AR – Národní ceně za architekturu, jako klíčové záležitosti SKA: přenosy v TV (zhlédnuto asi 56 tisíci diváky během přímého přenosu, dalších 110 tisíc diváků zhlédlo o ceně dokument), cena má pro SKA jak propagační, tak finanční přínos 

Závěrem bych rád poblahopřál SKA k tomuto neskutečně produktivnímu pokroku v řádech komory a ke konkrétnímu průběhu valné hromady. Také děkuji za nabídku pracovního setkání představenstev SKA a ČKA na výjezdním zasedání na Moravě, která se patrně uskuteční v nejbližších měsících.

prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
místopředseda ČKA