Hlavní úkoly a priority ČKA.


Představenstvo České komory architektů navrhuje, aby se Komora v následujícím období zaměřila na dopracování informačního systému Komory, nadále trvale sledovala činnost Kanceláře a její hospodaření tak, aby prostředky vynaložené na její činnost byly účelně zhodnocovány, a aby vytvořila střednědobou strategii ČKA.  Předkládá rovněž podněty pro její definování.

1.       Sdružení profesionálů

Základní poslání Komory v registru autorizovaných osob je naplňováno. Bylo by dobré stavět na kompetenci, kvalitě a odpovědnosti za profesi / obor.

 

2.       Vydávání standardů profese

2.1 Profese musí sama říct, co je jejím smyslem a obsahem a jasně to předat ostatním, zejména klientům. Nad dokumentem je třeba hledat shodu.

2.2  Vydat novelizaci profesních výkonů a standardů v souladu s novelizací stavebního zákona a vyhlášek

 

3.       Centrum vědění v oboru

Péče o stavební kulturu a kulturu vytváření prostředí je spojená zejména s věděním. Musíme usilovat o společnost vzdělanou namísto nevzdělané. Musíme umět pracovat s informacemi tak, aby se využil jejich obsah a smysl. Ke konkrétnímu naplnění by mělo sloužit:

3.1   Prověřit možnosti vedení vlastní knihovny s možností zápůjček pro členy (v případě velmi cenných publikací jen prezenčních). Nejednalo by se jen o klasické knihy, ale o katalogizaci a sběr textů o architektuře a urbanismu z internetových zdrojů, sběr textů v pdf. Výhodou pro členy by byl přístup k aktuálním tématům a vědění. Tímto by ČKA hrála silnější společenskou roli.

3.2   Pořádání vlastních seminářů, přednášek, kurzů, workshopů a spolupráce s organizacemi, které je pořádají.

3.3   Zasazovat se o začlenění oblastí architektury a urbanismu do systému vzdělávání (na všech stupních)

3.4   Vydávání Newsletteru, vlastního časopisu (Bulletinu) a podle finančních možností i vlastních publikací v jednotné řadě.

3.5   ČKA a její aktivity by se mohla stát platformou pro sdílení ideí (např. think tank OTTA)

3.6   Pomoc s vytvořením této pozice poskytne i připravovaný web a další komunikační platformy, které by se měly dále rozvíjet

 

4.       Podpora architektury a stavební kultury

Základní činností ČKA je jistě pozorné sledování zájmů profese a kvality vystavěného prostředí v legislativních procesech příprav zákonů a vyhlášek. Mezi další činnosti by mělo patřit společenské působení v oblastech:

4.1   Posílení role architekta ve společnosti, prosazení Politiky architektury – národního programu stavební kultury

4.2   Aktivní účast při tvorbě zákonů a vyhlášek souvisejících s výkonem profese

4.3   Propagace kvalitní architektury a staveb = dobré výsledky staveb

4.4   Ukázky, jak dobře postupovat při zpracování projektů

4.5   Spolupráce s médii

4.6   Platforma pro informace o oborových grantových možnostech

4.7   Podpora boje s korupcí ve stavebnictví

 

5.       Starostlivá péče o členy a poskytování služeb

 Rozvoj by měl být směřován na následující oblasti: podpora členů v jejich praxi; poradenství v praktických otázkách vedení kanceláře a působnosti v oboru zejména začínajícím kancelářím.

5.1   Právní služby a poradenství

5.2   Dobré a výhodné profesní pojištění (rozšíření nabídky pojištění např. pojištění pro případ ztráty zakázky, v sociálních potížích apod.)

5.3   Výhody pro autorizované osoby v hromadných smlouvách na služby spojené s profesí (dohodnutí slev a výhod)

5.4   Burza práce

5.5   Databáze referenčních projektů / staveb autorizovaných osob

 

6.       Široká mezioborová spolupráce

Cílem je spolupráce a hledání synergií při prosazování společného zájmu – budování kvalitního vystavěného prostředí. Zaměření na ČKAIT, MMR, zahraniční organizace a další. Sběr informací a kontaktů se musí projevit do praktického chodu komory.

 

7.       Soutěže

Podpora soutěžení a transparentního zadávání veřejných zakázek přímo plyne ze zákonné působnosti. Musíme ji i nadále věnovat zvýšenou pozornost. Měli bychom se pokusit nabídnout své znalosti a zkušenosti také soukromým investorům.

 

Dokument byl přijat XX. valnou hromadou ČKA dne 20. dubna 2013