USNESENÍ

IX. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V KARLOVÝCH VARECH DNE 20. DUBNA 20021. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ

návrh činnosti Komory na období 2002 až 2003, přednesený ing. arch. Daliborem Borákem.


2. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE

2.1. poděkování ing. arch. Petru Bílkovi za dosavadní činnost a oceňuje jeho ak-tivity pro posílení úlohy architekta v naší společnosti;

2.2. zprávy o činnosti orgánů Komory za období IV/2001 až III/2002, a to

2.2.1 "Zprávu o činnosti představenstva a autorizační rady za období od dubna 2001 do března 2002" včetně "Zprávy o hospodaření za období od dubna 2001 do března 2002";

2.2.2. "Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od dubna 2001 do března 2002";

2.2.3. "Zprávu o činnosti Stavovského soudu za období od dubna 2001 do března 2002";

2.3. znění vnitřních řádů valné hromady České komory architektů, a to

2.3.1. Jednacího řádu valné hromady České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2002 (dle zázna-mu z jednání valné hromady);

2.3.2. novely Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hroma-dou 2002 (dle záznamu z jednání valné hromady);

2.3.3. novely Profesního a etického řádu České komory architektů v podobě předlo-žené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2002 (dle záznamu z jednání valné hromady);

2.3.4. novely Disciplinárního a smírčího řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2002 (dle záznamu z jednání valné hromady);

2.3.5. novely Soutěžního řádu České komory architektů v podobě předložené předsta-venstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2002 (dle záznamu z jed-nání valné hromady);

2.4. volbu do orgánů Komory na následující dvouleté volební období, a to

2.4.1. dle protokolu o volbě vypracovaného volební komisí ve složení
ing. arch. Jan Kerel, předseda
ing. arch. Milan Kvíz, člen
ing. arch. Jan Línek, člen
který je jakožto Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto usnesení;

2.4.2. do představenstva byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů
2.4.2.1. za Prahu ing. arch. Jiří Merger, akad. arch. Martin Němec a ing. arch. Martin Peterka; náhradníky jsou akad. arch. Jan Vrana a ing. arch. Alexander Gjurič,
2.4.2.2. za Moravu ing. arch. Josef Kiszka a ing. arch. Ludvík Grym; náhradníkem je ing. arch. Stanislav Žalud,
2.4.2.3. za Čechy ing. arch. Martin Tunka; náhradníci nejsou;

2.4.3. do dozorčí rady byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů
2.4.3.1. za Prahu ing. arch. Jakub Cígler a ing. arch. Ján Štempel; náhradníci nejsou,
2.4.3.2. za Moravu ing. arch. Karel Doležel, ing. Barbara Potyszová; náhradníky jsou ing. arch. Jiří Vácha a ing. arch. Dagmar Kabeláčová,
2.4.3.3. za Čechy ing. arch. Libor Erban ; náhradníkem je ing. arch. Josef Kopečný;

2.4.4. do Stavovského soudu byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů ing. arch. Václav Šebek, ing. arch. Ludmila Kramolišová, ing. arch. Tomáš Hradečný, ing. arch. Zdeněk Rychtařík a ing. arch. Karel Cieslar; náhradníci nejsou.
 


3. VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ

3.1. členům všech orgánů Komory,

3.1.1. aby při své činnosti vycházeli z "Návrhu činnosti Komory na období 2002/2003", který vzala vlaná hromada na vědomí,

3.1.2. aby usilovali o účinnou kontrolu nad přípravou publikací o standardech profes-ních výkonů; pokud nebude Komora vydávat publikace vlastním nákladem, ne-bude do díla vkládat žádné další finanční prostředky,

3.1.3. aby vypracovali zjednodušené formy vzorů smluv;

3. 2. členům představenstva,

aby projednali a legislativně technicky připravili text dozorčí rady "Návrh do-zorčí rady ČKA pro závěrečné usnesení Valné hromady ČKA konané dne 20. dubna 2002" v podobě projednatelné valnou hromadou konanou v roce 2003.ZAPSALA NÁVRHOVÁ KOMISE VE SLOŽENÍ:

ing. arch. Zdeněk Hölzel, předseda
ing. arch. Ladislav Lábus, člen
ing. arch. Jan Sedlák, člen

 

V Karlových Varech dne 20. dubna 2002