XI. VH ČKA schválila novely všech profesních řádů ČKA (v souvislosti se vstupem do EU) a nově zvolila všechny představitele do všech orgánů ČKA. Poprvé byl touto VH schvalován rozpočet ČKA.


USNESENÍ

XI. VALNÉ HROMADY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V PRAZE DNE 24. DUBNA 2004


1. VALNÁ HROMADA ODVOLÁVÁ ČLENY SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ ČKA, JMENOVITĚ PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A STAVOVSKÉHO SOUDU, JEJICHŽ MANDÁT BY MĚL, V SOULADU S USNESENÍM X. VH ZE DNE 20. 4. 2003, TRVAT I V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ


2. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ

2.1.       návrh „Programu činnosti České komory architektů pro období   
                          2004 až 2005“,  zveřejněný v Bulletinu ČKA 1/2004;

2.2. „Zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2003“;

2.3.      „Zprávu o plnění usnesení Valné hromady ČKA 2003“
 


3. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE


3.1. zprávy o činnosti orgánů Komory za období IV/2003 až IV/2004, a to

3.1.1 „Zprávu o činnosti představenstva za období od dubna 2003 do března 2004“ ;

3.1.2. „Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od dubna 2003 do března 2004“;

3.1.3. „Zprávu o činnosti Stavovského soudu za období od dubna 2003 do března 2004“;

3.1.4. „Zprávu o činnosti Autorizační rady za období od dubna 2003 do března 2004“;


3.2. znění vnitřních řádů valné hromady České komory architektů, a to

3.2.1. novely Jednacího řádu valné hromady České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2004 (dle záznamu z jednání valné hromady);

3.2.2. novely Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2004 (dle záznamu z jednání valné hromady);

3.2.3. novely Profesního a etického řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2004 (dle záznamu z jednání valné hromady);

3.2.4. novely Disciplinárního a smírčího řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2004 (dle záznamu z jednání valné hromady);

3.2.5. novely Soutěžního řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2004 (dle záznamu z jednání valné hromady);


3.3. volbu do orgánů Komory na následující tříleté volební období, a to

3.3.1. dle protokolu o volbě vypracovaného volební komisí ve složení
Ing. arch. Jan Jehlík,
Ing. arch. Jan Kerel,
Ing. arch. Milan Kvíz

který je jakožto Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto usnesení;

3.3.2. do představenstva byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů
3.3.2.1.  za Prahu:
Ing. arch. Jan Štípek    (na tříleté funkční období);
Ing. arch Jiří Merger     (na tříleté funkční období);
Ing. arch. Martin Peterka  (na dvouleté funkční období);
Ing. arch Tomáš Hradečný (na jednoleté funkční období);
Ing. Milan Jirovec  (na jednoleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. Václav Aulický, Akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Bohumil Teplý;

3.3.2.2.  za Čechy:
Ing. arch. Michal Gabriel  (na tříleté funkční období);
Ing. arch. Martin Tunka   (na dvouleté funkční období);
Ing. arch. Tomáš Bezpalec (na jednoleté funkční období); 

náhradníky jsou: Ing. arch. Petr Mráz, Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Hana Seho, Ing. arch. František Křelina;

3.3.2.3.     za Moravu:
Ing. arch. Dalibor Borák  (na tříleté funkční období);
Akad. arch. Jan Sapák  (na dvouleté funkční období);
Ing. arch. Radko Květ   (na dvouleté funkční období);
Ing. Eliška Zimová  (na jednoleté funkční období);

náhradníci nebyli zvoleni;


3.3.3. do dozorčí rady byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů
3.3.3.1.  za Prahu:
Ing. arch. Ján Štempel  (na tříleté funkční období);
Ing. arch. Michal Bartošek  (na dvouleté funkční období); 
Ing. arch. Petr Krejčí   (na jednoleté funkční období); 

náhradníky jsou: Ing. arch. David Mareš, Ing. arch. Radek Martišek;

3.3.3.2.     za Čechy:
Ing. arch. Josef Patrný   (na tříleté funkční období);
Ing. arch. Josef Panna   (na dvouleté funkční období); 
Ing. arch.Ondřej Beneš   (na jednoleté funkční období); 

náhradníky jsou: Ing. arch. Samuel Burian;

3.3.3.3.             za Moravu:
Ing. arch. Barbara Potyszová  (na tříleté funkční období);
Ing. arch. Pavel Rada   (na dvouleté funkční období); 
Ing. arch. Karel Doležel  (na jednoleté funkční období); 

náhradníky jsou: Ing. arch. Jiří Vácha;


3.3.4. do Stavovského soudu byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů:
Ing. arch. Václav Šebek  (na tříleté funkční období);
Ing. arch. Karel Plocek   (na tříleté funkční období);
Ing. arch. Jan Kozel   (na tříleté funkční období);
Ing. arch. Ludmila Kramolišová (na dvouleté funkční období);
Ing. arch. Petr Kučera   (na dvouleté funkční období);
Ing. arch. Jan Dvořák    (na dvouleté funkční období);
Ing. arch. Karel Cieslar   (na jednoleté funkční období);
Ing. arch. Josef Smola   (na jednoleté funkční období);
Ing. arch. Milan Nytra  (na jednoleté funkční období).


náhradníky jsou: Ing. arch. Petr Šiřina, Ing. arch. Josef Smutný;

3.4.     v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. i) zákona č. 360/1992      Sb., v platném znění a ustanovením § 4 OJVŘ rozpočet České komory architektů pro rok 2004 jako vyrovnaný
v celkové výši výnosů  16,700.000 Kč
v celkové výši nákladů 16,700.000 Kč

   
 
4. VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ

4.1. členům všech orgánů Komory,
4.1.1. aby při své činnosti vycházeli z „Návrhu programu činnosti České komory architektů na období 2004/2005“, který vzala valná hromada na vědomí,

4.2.      představenstvu

4.2.1. aby oslovilo orgány hlavního města Prahy a nabídlo spolupráci České komory architektů při přípravě případných Olympijských her v Praze;

4.2.2. aby zpracovalo a  zveřejnilo  návrh  rozpočtu České komory architektů na rok 2005 do 15. února 2005

 

 

 


ZAPSALA NÁVRHOVÁ KOMISE VE SLOŽENÍ:

Ing. arch. Michal Gabriel
Ing. arch. Zdeněk Hölzel
Ing. arch. Jiří Merger

 


V Praze dne 24. dubna 2004