USNESENÍ VIII. VALNÉ HROMADY
ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ
KONANÉ V LITOMYŠLI DNE 21. DUBNA 2001

1. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VOLBU DO ORGÁNŮ KOMORY NA NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

1.1. volbu do orgánů České komory architektů, a to dle protokolu o volbě vypracovaného volební komisí ve složení Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. arch. Jaroslav Menšík a Ing. arch. Karel Rulík, který je součástí tohoto usnesení;

1.2. do představenstva byli v pořadí podle počtu obdržených hlasů zvoleni
1.2.1. za Prahu: Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jan Línek, náhradník: Ing. arch. Martin Peterka a Ing. arch. Martin Tunka;
1.2.2. za Moravu: Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. Dalibor Borák, náhradník: Ing. arch. Jiří Smejkal;
1.2.3. za Čechy: Ing. arch. Petr Mráz, Ing. arch. Michal Gabriel, náhradník: Ing. arch. Karel Svoboda;

1.3. do dozorčí rady byli v pořadí podle počtu obdržených hlasů zvoleni
1.3.1. za Prahu: Ing. arch. Petr Krejčí, Ing. arch. Michal Bartošek;
1.3.2. za Moravu: Ing. arch. Radko Květ, Ing. arch. Pavel Rada, náhradník: Ing. arch. Ivo Kabeláč;
1.3.3. za Čechy: Ing. arch. Josef Patrný, náhradník: Ing. arch. Josef Kopečný;

1.4. do Stavovského soudu byli v pořadí podle počtu obdržených hlasů zvoleni
Ing. arch. Jan Štípek, Ing. arch. Karel Plocek, Ing. arch. Andréa Benešová, Ing. arch. Jan Kozel, Ing. arch. Milan Kvíz, náhradník: Ing. arch. Jan Stašek a Ing. arch. Libor Erban.

2. VALNÁ HROMADA VZALA NA VĚDOMÍ

hospodaření České komory architektů za rok 2000 tak, jak bylo předloženo ve Zprávě o hospodaření publikované v Bulletinu ČKA 2/2001.

3. VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU

3.1. jednat o otázce systému voleb do orgánů Komory, uspořádat k tomuto tématu konferenci a její výsledky připravit jako legislativní návrh do programu příští řádné valné hromady v roce 2002;

3.2. znovu připravit a zveřejnit k projednání s autorizovanými architekty a připravit poté jako legislativní návrhy k projednání a ke schválení na příští řádné valné hromadě v roce 2002 legislativní návrhy podané k projednání na této valné hromadě;

3.3. projednat s předkladateli ostatních návrhů podaných k projednání na této valné hromadě do podoby, která bude moci být projednána a schválena příští řádnou valnou hromadou v roce 2002;

3.4. připravit jednací řád valné hromady a předložit jej jako jednací bod č. 1 na programu příští řádné valné hromady v roce 2002;

3.5. předložit veškeré návrhy určené k projednání valnou hromadou čtrnáct dnů před termínem konání valné hromady;

3.6. zpracovat ekonomický rozbor případného dopadu snížení členského příspěvku na 4.500,-- Kč pro činnost České komory architektů a předložit ho k projednání příští řádné valné hromadě v roce 2002.

4. VALNÁ HROMADA DOPORUČUJE PŘEDSTAVENSTVU

4.1. nejmenovat regionální zástupce všech krajů, kteří by se účastnili zasedání představenstva jako dosud, a nahradit jejich nepřítomnost zveřejňováním zápisů z každého jednání představenstva na internetových stránkách Komory;

4.2. nezřizovat stálé pracovní skupiny pro celé volební období, ale zřizovat pracovní skupiny na úkoly s konkrétně vymezeným rozsahem a rozpočtem nákladů; úmysl zřídit takovouto pracovní skupinu představenstvo včas vhodným způsobem uveřejní v komorových materiálech a vybere členy skupiny z řad zástupců mezi autorizovanými architekty.


Zapsala návrhová komise ve složení:
Ing. arch. Milan Korner
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Milena Vitoulová

V Litomyšli dne 21. dubna 2001