V Hradci Králové se ve dnech 27.–29. 4. 2007 konalo zasedání valné hromady ČKA. V pátek proběhla diskuse na aktuální témata týkající se profese architekta, společenský večer spojený s přednáškou prof. Matúše Dully o slovenské architektuře a raut. Hlavní jednání valné hromady se uskutečnilo v sobotu a bylo zakončeno diskusí. Zájemci mohli v neděli zhlédnout při komentované prohlídce jedinečnou moderní architekturu tohoto východočeského města.


Diskusní setkání
V pátek 27. 4. 2007, v předvečer hlavního jednání valné hromady, se od 17 hodin konala v budově Filharmonie Hradec Králové diskuse na témata politika architektury a celoživotní vzdělávání architektů ČKA. Diskusi zahájil místopředseda představenstva ČKA Ing. arch. Dalibor Borák, který přivítal přítomné a představil pozvané hosty: paní poslankyni Parlamentu ČR Ing. Vladimíru Lesenskou, náměstka ministra pro bytovou politiku, územní plánování a stavební řád pana Ing. Petra Pávka a předsedu České společnosti pro stavební právo a jednoho z autorů nového stavebního zákona pana JUDr. Jana Marečka.
První, kratší část diskuse byla věnována tématům státní politiky architektury a systému celoživotního vzdělávání architektů. D. Borák seznámil přítomné se stavem přípravy a projednávání dokumentu Program politiky architektury, který byl zpracován ČKA pro ministerstvo pro místní rozvoj za účelem projednání a přijetí tohoto programového prohlášení vládou ČR. Další část diskuse byla věnována návrhu systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA, kde byla zdůrazněna především zásada dobrovolnosti a svobodného přístupu k plnění profesního vzdělávání autorizovanými osobami.
Diskuse se velmi brzy přeorientovala na aktuální téma nového stavebního zákona, a zejména na některé otázky s jeho aplikací v praxi. Přestože mezi účastníky panovaly značně rozdílné názory a diskuse byla chvílemi velmi živá, povzbudivým výsledkem pro mnohé architekty může být, že se všichni účastníci shodli na potřebě novelizace zákona v dohledné době.

 

Slavnostní večer

Po přednášce profesora Matúše Dully probíhal od 20.00 do 24.00 hodin v Muzeu východních Čech slavnostní večer spojený s rautem. Budova je od roku 1995 prohlášena národní kulturní památkou (po rozsáhlé rekonstrukci byla otevřena v roce 2002).

Pro zájemce byla připravena komentovaná prohlídka všech prostor této unikátní stavby realizované v letech 1909–1912 podle návrhu Jana Kotěry. Navštívit bylo možné i lapidárium, ředitelnu, zhlédnout vitráže Františka Kysely, kresby Jana Preislera či stálou expozici Od pevnosti k salonu republiky a výstavu sochařského díla Stanislava Suchardy.

 

Obligatorní jednání valné hromady

V budově Filharmonie Hradec Králové se konalo v sobotu 28. dubna od 10 hodin hlavní jednání valné hromady. Účastníci byli seznámeni se zprávami o činnostech orgánů Komory, projednaly a schválily se novely vnitřních řádů Komory, zprávy o hospodaření za rok 2006, výrok auditora, návrh rozpočtu ČKA na rok 2007. Samozřejmě nechyběly volby do orgánů Komory.

 

Komentovaná prohlídka Hradce Králové

Na nedělní dopoledne připravil regionální zástupce ČKA Ing. arch. Karel Rulík pro zájemce prohlídku moderní i historické architektury Hradce Králové. Její součástí byla návštěva staveb od Jana Kotěry, Josefa Gočára, J. F. Sandera, Oldřicha Lisky, Otakara Novotného a dalších. Prohlídka byla zakončena v restauraci Danup.

 

Viz též Bulletin ČKA 2/2007.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČKA 2007