znění usnesení si můžete stáhnout zde v pdf formátu.


1. Valná hromada bere na vědomí

1.1. návrh „Programu činnosti České komory architektů pro období 2006 až 2007“,  zveřejněný v Bulletinu ČKA 1/2006;

1.2. „Zprávu o hospodaření České komory architektů za rok  2005 včetně výroku auditora k hospodaření za rok 2005“.

 

2. Valná hromada schvaluje

2.1. zprávy o činnosti orgánů Komory za období IV/2005 až IV/2006, a to

2.1.1. „Zprávu o činnosti představenstva za období od dubna 2005 do dubna 2006“;

2.1.2. „Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od dubna 2005 do dubna 2006“;

2.1.3. „Zprávu o činnosti Stavovského soudu za období od dubna 2005 do dubna 2006“;

2.1.4. „Zprávu o činnosti Autorizační rady za období od dubna 2005 do dubna 2006“.

2.2. volbu do orgánů Komory na následující tříleté volební období, a to

2.2.1. dle protokolu o volbě vypracovaného volební komisí ve složení

Ing. arch. Jan Jehlík,

Akad. arch. Jan Kerel,

Ing. arch. Josef Patrný,

 

který je jakožto Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto usnesení;

 

2.2.2. do představenstva byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.2.2.1. za Prahu:

Ing. akad. arch. Jan Vrana, č.a. 00 041  (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. David Mareš, č.a. 03 073; Ing. arch.Martin Tomáš, č.a. 03 328;

2.2.2.2. za Čechy:

Ing. arch. Martin Tunka, č.a. 00 126 (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: RNDr. Milan Svoboda, č.a. 02 463, Ing. arch. Pavla Pannová, č.a. 02 986;

2.2.2.3. za Moravu:

Akad. arch. Jan Sapák, č.a. 00 051 (na tříleté funkční období);

Ing. arch. Milena Vitoulová, č.a. 00 522   (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. Petr Kučera, č.a. 01 723; Ing. arch. Petr Všetečka, č.a. 02 635; Ing. arch. Milan Rak č.a. 02 251;

v souladu s ustanovení § 6 odst. 1 Jednacího řádu valné hromady České komory architektů;

 

2.2.3. do dozorčí rady byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.2.3.1. za Prahu:

Ing. arch. Libor Habanec, č.a. 00 723 (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. Jan Jarolímek, č.a. 03 242;

2.2.3.2. za Čechy:

Ing. arch. Josef Panna, č.a. 02 459 (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. Jiří Krejčík, č.a. 00 511;

2.2.3.3. za Moravu:

Ing. arch. Pavel Rada, č.a. 00 710 (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. Luděk Obal, č.a. 02 999;

v souladu s ustanovení § 6 odst. 1 Jednacího řádu valné hromady České komory architektů;

 

2.2.4. do Stavovského soudu byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů:

Ing. Jan Dvořák, č.a. 02 691 (na tříleté funkční období);

Ing. arch. Pavel Kovařík, č.a. 00 500 (na tříleté funkční období);

Ing. arch. Kamil Mrva, č.a. 02 992    (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. Jiří Smejkal, č.a. 01 099; Ing. arch. Faruk Sarajlič, č.a. 03 277;

v souladu s ustanovení § 6 odst. 1 Jednacího řádu valné hromady České komory architektů;

2.3. v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. i) zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění a ustanovením § 4 OJVŘ rozpočet České komory architektů pro rok 2006 jako vyrovnaný,

v celkové výši výnosů 20,075.000 Kč

v celkové výši nákladů 20,075.000 Kč;

 

se zapracovanými a schválenými změnami mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami

 

3. Valná hromada ukládá

3.1. představenstvu

3.1.1. aby zajistilo konání příští valné hromady České komory architektů mimo Prahu a současně připravilo a zajistilo rozšířený doprovodný program;

3.1.2. aby průběžně zajistilo konání valných hromad České komory architektů v místech regionů Praha – Čechy – Morava a Slezsko, které se budou střídat;

3.1.3. rozdělit funkci a pracovní náplň sekretáře Komory a ředitele Kanceláře (v souladu s ustanovením § 24 OJVŘ ČKA) a uvedené funkce obsadit dvěmi pracovníky a vymezit jejich kompetence;

3.1.4. aby zajistilo v termínu do příští valné hromady vypracování dokumentu „Státní politika architektury“ v souladu s požadavky Evropské komise a zasadilo se o jeho projednání vládou České republiky;

3.1.5. aby zajistilo v termínu do příští valné hromady, aby představitel Komory, nejlépe předseda, jednal se zástupci všech ministerstev České republiky (pokud možno na úrovni ministra či náměstků ministra) o zadávání projektových prací v daném resortu. Představitel Komory na těchto jednáních objasní zástupcům ministerstev důležitost zadávání projektových prací formou architektonických soutěží a objasní problémy zadávání veřejných zakázek;

3.1.6. aby vypracovalo v termínu 3 měsíců pravidla pro vydávání oficiálních stanovisek České komory architektů.

 

ZAPSALA NÁVRHOVÁ KOMISE VE SLOŽENÍ:

Ing. arch. Michal Gabriel

Ing. arch. Zdeněk Hölzel

Ing. arch. Karel Svoboda

 

V Praze dne 22. dubna 2006