Nejvyšším orgánem České komory architektů je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA.

Valná hromada ČKA 2020

Autorizovaní architekti jsou písemně pozváni na zasedání nejméně 21 dní před jeho termínem konání. Mají možnost vyjádřit se zde k vnitrokomorovým právním předpisům, předkládat návrhy na jejich změny a společně o nich rozhodovat.

Pouze valná hromada má "zákonodárnou" působnost a schvaluje následující vnitrokomorové řády:

 • Jednací řád valné hromady ČKA,
 • Organizační, jednací a volební řád ČKA,
 • Profesní a etický řád ČKA,
 • Soutěžní řád ČKA,
 • Disciplinární a smírčí řád ČKA.

Výjimkou je pouze Autorizační řád ČKA, který na návrh představenstva ČKA schvaluje ministr pro místní rozvoj.

Valná hromada dále:

 • volí na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu,
 • schvaluje výši příspěvků členů; výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory; rozpočet Komory na příslušný rok a bere na vědomí výsledky hospodaření roku předchozího; usnesení,
 • projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory a bere na vědomí plnění usnesení z předešlé valné hromady,
 • může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva,
 • může rozhodnout o zřízení pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti,
 • se usnáší i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování,

Valná hromada přijímá závěrečné usnesení, z něhož vychází programové zaměření činnosti ČKA v příštím volebním období a které zavazuje členy orgánů ČKA k prosazování cílů a priorit v následujícím roce. Valná hromada ukládá voleným orgánům a Kanceláři úkoly.

 

 


 • Valná hromada ČKA 2012

  XIX. valná hromada ČKA se konala den 21.4. 2012 v objektu Mendelovy univerzity v Brně.

 • Valná hromada ČKA 2011

  XVIII. valná hromada ČKA se konala dne 16.4.2011 v nové budově fakulty architektury ČVUT v Praze.

 • Valná hromada ČKA 2010

  Dne 17. 4. 2010 proběhla XVII. valná hromada ČKA 2010 v Pardubicích, která přijala Memorandum týkající se zadávání veřejných zakázek.

 • Zápis z valné hromady ČKA 2009

  V sobotu 16. května 2009 proběhlo v Praze ve Velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy zasedání XVI. valné hromady ČKA. Narozdíl od loňského zasedání v Olomouci a předloňského v Hradci Králové se jednalo jako vždy v Praze o jednodenní akci.

 • Archiv