Nejvyšším orgánem České komory architektů je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA.

----------------------------------------

XXVII. valná hromada ČKA se uskuteční

v sobotu 19. září 2020 od 9:30 hod.

na Fakultě architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

-------------------------

• Valná hromada volí na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

• Valná hromada schvaluje: řády Komory (kromě autorizačního); výši příspěvků členů; výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory; rozpočet Komory na příslušný rok a bere na vědomí výsledky hospodaření roku předchozího; usnesení.

• Valná hromada projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory a bere na vědomí plnění usnesení z předešlé valné hromady.

• Valná hromada může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva.

• Valná hromada může rozhodnout o zřízení pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti.

• Valná hromada se usnáší i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování.


 • Valná hromada ČKA 2012

  XIX. valná hromada ČKA se konala den 21.4. 2012 v objektu Mendelovy univerzity v Brně.

 • Valná hromada ČKA 2011

  XVIII. valná hromada ČKA se konala dne 16.4.2011 v nové budově fakulty architektury ČVUT v Praze.

 • Valná hromada ČKA 2010

  Dne 17. 4. 2010 proběhla XVII. valná hromada ČKA 2010 v Pardubicích, která přijala Memorandum týkající se zadávání veřejných zakázek.

 • Zápis z valné hromady ČKA 2009

  V sobotu 16. května 2009 proběhlo v Praze ve Velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy zasedání XVI. valné hromady ČKA. Narozdíl od loňského zasedání v Olomouci a předloňského v Hradci Králové se jednalo jako vždy v Praze o jednodenní akci.

 • Archiv