Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi


UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES / INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS

Zásady udělování autorizace/licence/registrace pro samostatný výkon architektonické praxe5. září 1997
Revidováno 4. března 1998
Revidováno 17. dubna 1998
Revidováno 10. - 12. prosince 1998
Schváleno na valném shromáždění UIA v Pekingu v červnu 1999


Zásady Dohody o udělování autorizace/licence/registrace pro samostatný výkon architektonické praxeUIA prosazuje udělování autorizace/licence/registrace architektům ve všech zemích. Ve veřejném zájmu by ustanovení o podmínkách udělování autorizací/licencí/registrací měla být stanovena zákonem.

Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech udělování autorizace/licence/registrace pro samostatný výkon architektonické praxe


ÚVODAUTORIZACE/LICENCE/REGISTRACEAutorizací/licencí/registrací se rozumí úřední zákonné ověření a osvědčení odborné způsobilosti fyzických osob, umožňující jim samostatně vykonávat architektonickou praxi. Toto ověření a osvědčení je zároveň spojeno s předpisy zabraňujícími osobám odborně nezpůsobilým vykonávat určité odborné činnosti. S přihlédnutím k veřejnému zájmu na zachování kvalitního trvale udržitelného utvářeného prostředí a vzhledem k nebezpečím a možným následkům spojeným s rozvojem stavebního průmyslu je důležité, aby byly k zajištění přiměřené ochrany veřejnosti prováděny architektonické činnosti odborníky s náležitou odbornou způsobilostí.

Autorizace/licence/registrace je založena na určení minimálních požadavků na vzdělání, výkon odborné praxe a na obsah a rozsah zkoušek odborné způsobilosti, zaručujících ochranu veřejných zájmů. Autorizace výkonu některých povolání je uplatněním základní ústavní působnosti státu při ochraně zdraví, bezpečnosti a blahobytu svých občanů. Vhodnost a potřebnost autorizace se vymezuje pěti všeobecně uznávanými kritérii:

/1/
Neregulovaný výkon povolání představuje vážné riziko pro život, zdraví, bezpečnost nebo blahobyt spotřebitele a možnost poškození je zřejmá a velmi pravděpodobná.

/2/
Výkon povolání vyžaduje vysokou míru vědomostí, znalostí, schopností a dovedností prokázaných vzděláním a odbornou praxí.

/3/
Činnost a odpovědnost vykonavatele povolání vyžaduje nezávislý úsudek a samostatný, tvůrčí a nezávislý výkon praxe.

/4/
Rozsah praxe tohoto povolání je rozlišitelný od jiných autorizovaných a neautorizovaných povolání.

/5/
Ekonomické a kulturní důsledky regulace výkonu povolání jsou ve veřejném zájmu oprávněné.

Samostatný výkon architektonické praxe splňuje veškerá výše uvedená základní a všeobecně uznávaná kritéria.


REGULACE VÝKONU ODBORNÉ PRAXE OPROTI REGISTRACI TITULU"Regulací výkonu odborné praxe", to jest regulací výkonu odborné praxe určité profese se rozumí skutečnost, že výkon odborné činnosti určité profese mohou provádět pouze ty osoby, které splňují určitá zákonem stanovená kritéria vzdělání, odborné praxe a zkoušek odborné způsobilosti.

Regulace výkonu praxe neboli autorizace je pro svoji finanční nákladnost pro stát i spotřebitele a pro důsledky působené omezením vstupu do profese tradičně vyhrazena pouze těm profesím a povoláním, které by neregulovány představovaly vážné ohrožení zdraví, bezpečnosti a blahobytu veřejnosti. Pro posouzení, má-li být určitá profese regulována stanovením zvláštního právního režimu pro výkon praxe, užívá většina států soubor objektivních kritérií, který zahrnuje posouzení následujících otázek:

 • Je veřejnost poškozována neexistencí regulace nebo nedostatečnou regulací, a dá se rozsah tohoto poškozování věrohodně doložit?
 • Existují alternativy státní regulace?
 • Je veřejnost dostatečně chráněna dosavadními právními předpisy anebo normami, a ne-li, bylo by zpřísnění těchto právních předpisů a norem vhodným řešením?
 • Jak finančně nákladná bude regulace dané profese pro stát a veřejnost a bude mít veřejnost z této regulace užitek?

"Registrací titulu" se rozumí skutečnost, že jednotlivé osoby musí splňovat určité požadavky na odbornou způsobilost, avšak regulováno je pouze užívání titulu. Jednotlivci, kteří titul nemají, mohou i nadále svou činnost vykonávat. Registrace titulu by měla znamenat pouze udělení chráněného titulu, které by však nemělo mít vliv na rozsah výkonu praxe daného profesního společenství, ani by nemělo opravňovat její členy vykonávat jiné činnosti než ty, pro něž jsou nadáni zákonným oprávněním.
Poznámka: Registrace titulu je ve většině států označována jako "registrace". Termín "autorizace" (popřípadě "licence"), ačkoliv je často používán jako zastřešující označení pro státní regulaci, se ve většině států užívá pro označení regulace výkonu praxe.

Účelem registrace titulu je poskytnout veřejnosti prostředek, jehož pomocí by mohla rozlišovat vyškolené a odborně způsobilé vykonavatele profese nebo poskytovatele odborných služeb od těch, kdo vyškoleni nejsou nebo nemají potřebnou úroveň odborné způsobilosti. Registrace titulu nebrání jiným méně kvalifikovaným jedincům v poskytování služeb; pouze zavádí měřítko, podle něhož se dá posuzovat úroveň jejich odborné způsobilosti. Registrace titulu se považuje za vhodnou pouze tam, kde veřejnost nemůže být vážně ohrožena, kde by však odborná způsobilost poskytovatele služeb mohla spotřebitele mást nebo uvádět v omyl.

Registrace titulu umožňuje veřejnosti a spotřebitelům rozlišovat vyškolené, kvalifikované jedince od těch, co vyškoleni nejsou, a to při minimálních nákladech pro stát a spotřebitele. Registrace titulu neznamená, že jedinci, kteří nesplňují požadavky na registraci, jsou připraveni o své živobytí. Tito jedinci mohou i nadále poskytovat své služby, pouze nemají právo používat titul.


NAVRHOVANÉ SMĚRNICE PRO LEGISLATIVUUIA doporučuje, aby právní předpisy regulující architektonickou profesi byly založeny na regulaci výkonu architektonické praxe. Následující směrnice berou v úvahu toto doporučení a předkládají ustanovení o způsobech řešení omezeného počtu problémových oblastí státní regulace, jejichž důsledky přesahují hranice jednoho státu. Z důvodu stručnosti se pojem "autorizace" nadále užívá v celém dokumentu jako označení pro "autorizaci", "licenci" i "registraci". Zde je nutno poznamenat, že ve věci jakýchkoliv dohod o vzájemném uznávání na národní a mezinárodní úrovni zastává UIA stanovisko, že uznáni mohou být pouze autorizovaní architekti (ať již se jedná o autorizaci praxe nebo registraci titulu).

Spíše než návrh přesného společného znění zákona jsou doporučovány směrnice, neboť zákony států členských sekcí UIA používají právní i odborné pojmosloví, strukturu předpisů a ustanovení odrážející politickou a kulturní jedinečnost těchto států. Pokusit se navrhnout přesné znění společného zákona s mezinárodní platností by nepochybně bylo neúčelné a učinilo by jenom situaci nepřehlednou.


1. VYMEZENÍ POJMU1.1. architektonická praxe
Pro účely zákona o autorizaci by vymezení architektonické praxe mělo odpovídat definici schválené a přijaté UIA v Dohodě o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi:

Architektonickou praxí se rozumí výkon odborných činností a poskytování odborných služeb při plánování měst, při vypracovávání architektonických návrhů, návrhů konstrukcí, obnovy, restaurování, rekonstrukcí nebo úprav budov, popřípadě jejich souborů. Tyto profesní služby obsahují rovněž plánování využití území, přípravnou činnost předprojektovou, úplnou činnost projektovou, modelování, grafické zpracování, zpracování specifikací a technické dokumentace, koordinaci technické dokumentace připravené jinými k tomu kvalifikovanými specialisty a poradci - zejména inženýry, městskými plánovači, specialisty urbanisty a zahradními architekty, dále ekonomiku konstrukcí, administrativní činnost při výstavbě, autorský a investorský technický dozor a řízení projektu.

Toto vymezení pojmu architektonické praxe zahrnuje širokou škálu činností, které architekti obvykle vykonávají, pro které jsou speciálně vyškoleni a ve kterých musí prokázat svou odbornou způsobilost. V některých právních řádech (zemích), v nichž je přísněji vymezena úroveň vzdělání, odborné praxe a odborné způsobilosti, se toto vymezení pojmu obsažené v Dohodě UIA musí upravit tak, aby odráželo toto přísnější vymezení profesní úrovně.

Žádná osoba nesmí vykonávat architektonickou praxi, jestliže jí nebyla udělena autorizace nebo jestliže jí nebylo jiným způsobem povoleno vykonávat praxi podle zákona o autorizaci. Žádná osoba nesmí používat titul "architekt" nebo se jinak veřejně označovat jako architekt, pokud jí nebyla udělena autorizace pro výkon architektonické praxe.

V některých případech mohou zákony vyjmout některé kategorie odborníků, kteří vykonávají činnosti související s projektováním, z nařizovací části zákona, a to v těch případech, mohou-li při výkonu své praxe náhodně vykonávat činnosti spadající jinak pod architektonickou praxi. Je důležité, aby takové výjimky byly důkladně promyšleny a posouzeny a mohly být použity jako prostředek pro odlišení jiných legitimních projektových činností od architektonické praxe.

Zákony o registraci inženýrů v mnoha zemích povolují inženýrům projektovat stavby, ale i spoustu jiných děl. Rozsah architektonické praxe je často omezen zákonem pouze na projektování budov a doplňkových objektů určených "pro lidské bydlení". UIA je zastáncem toho, aby zákony regulující architektonickou profesi nepřiměřeným způsobem nezužovaly rozsah její praxe a aby respektovaly, že svou činností architekti vyjadřují kulturní a estetické hodnoty společnosti prostřednictvím architektonických děl, která vytvářejí.


2. REGULACE CHOVÁNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB2.1. oprávnění
Oprávnění a pověření orgánu (instituce) udělujícího architektům autorizaci přijmout pravidla nebo předpisy upravující chování architektů by mělo být dáno zákonem. Oprávnění určovat pravidla spolu s oprávněním odejmout nebo pozastavit autorizaci v důsledku spáchaného disciplinárního provinění nesporně vyžaduje v rámci procesu určování pravidel přesnější popis vymezení skutkové podstaty disciplinárního provinění.

2.2. pravidla chování
Zákon by měl orgán (instituci) oprávněný a pověřený udělovat autorizaci architektům zplnomocnit k tomu, aby jako součást své regulační funkce vydal pravidla chování upravující samostatný výkon odborné praxe autorizovaných architektů. Zákon by měl obsahovat normy týkající se rozsahu a obsahu takových pravidel. Zákon by měl také stanovit, že porušení pravidel chování vydaných orgánem (institucí) oprávněným a pověřeným udělovat autorizaci architektům je jedním z důvodů k odejmutí nebo pozastavení autorizace nebo k uložení pokuty.


3. PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ AUTORIZACEKritéria odborné způsobilosti pro udělení autorizace by měla být objektivní a průhledná. Pro účely zákona o autorizaci by mělo být zajištěno, aby zákon vhodným způsobem odrážel zásady "Dohody UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi" a směrnice o základních požadavcích na architekta, o způsobech udělování akreditace/schvalování/uznávání vzdělání, o výkonu odborné praxe pod dohledem, o způsobech praktického prokazování, ověřování a osvědčování odborných vědomostí, znalostí, schopností a dovedností. Není vhodné, aby zákon požadoval občanství nebo trvalý pobyt jako podmínku pro vstup do profese.

3.1. vysokoškolské vzdělání
Uchazeč o autorizaci musí mít akreditované odborné vysokoškolské vzdělání architektonického směru. UIA doporučuje, aby Charta UIA/UNESCO o architektonickém vzdělání byla stanovena jako minimální standard pro ověřování architektonického vzdělání.

3.2. odborná praxe
UIA doporučuje, aby uchazeč o autorizaci vykonal odbornou praxi takového obsahu a rozsahu a v takové délce, která je požadována v zásadách Dohody.

3.3. zkoušky odborné způsobilosti
Pro udělení autorizace musí uchazeč složit zkoušky odborné způsobilosti z takových předmětů a podstoupit jejich vyhodnocení takovým způsobem, který bude požadovat v souladu s předpisy orgán (instituce) oprávněný a pověřený udělovat autorizaci.

3.4. osobní pohovor
Orgány (instituce) oprávněné a pověřené udělovat autorizaci mohou vyžadovat osobní pohovor s uchazeči o autorizaci.

3.5. morální bezúhonnost
Ponechá-li stát orgánu (instituci) oprávněnému a pověřenému udělovat autorizaci volnost rozhodování o odmítnutí uchazeče, který není "morálně bezúhonný", měl by zákon určit jmenovitě ty důvody, pro něž může být uchazečova minulost předmětem šetření a jimiž mohou být například:

 • odsouzení za závažný trestný čin;
 • nesprávné prohlášení nebo zkreslení informace uchazečem v souvislosti s jeho/její žádostí o autorizaci;
 • porušení kteréhokoliv z pravidel chování vyžadovaných od autorizovaných osob a stanovených zákony nebo podzákonnými předpisy;
 • samostatný výkon architektonické praxe bez autorizace a tím porušení zákona o autorizaci, podle něhož byla praxe vykonávána.

Pokud by se v uchazečově minulosti objevila jedna z výše uvedených skutečností, orgánu (instituci) oprávněnému a pověřenému udělovat autorizaci by mělo být dovoleno udělit (bez ohledu na tuto skutečnost) uchazeči autorizaci na základě dostatečného důkazu o nápravě.

4. POSTUP V PŘÍPADĚ VZÁJEMNOSTIZákon by měl obsahovat, kromě ustanovení uvedených výše, ustanovení o podmínkách pro udělení autorizace, ustanovení o podmínkách vzájemnosti i ustanovení o autorizaci uchazečů bez trvalého pobytu.

4.1. uchazeči bez trvalého pobytu, kteří chtějí vykonávat praxi
Autorizace by měla být udělena každému uchazeči bez trvalého pobytu, který chce samostatně vykonávat odbornou architektonickou praxi pod správní působností hostitelské země, pokud tento uchazeč:

 • má platnou autorizaci vydanou orgánem (institucí) oprávněným a pověřeným udělovat autorizaci, uznanou oprávněným a pověřeným orgánem (institucí) hostitelské země na základě smlouvy o podmínkách vzájemného uznávání;
 • podá žádost k oprávněnému a pověřenému orgánu (instituci) hostitelské země na formuláři jím předepsaném a obsahujícím takové informace o osobě žadatele, které vyhovují a postačují podmínkám autorizace stanoveným právními předpisy hostitelské země.

  4.2. uchazeči bez trvalého pobytu, kteří usilují o získání zakázky
  Uchazeči bez trvalého pobytu, který chce získat architektonickou zakázku ve správní působnosti hostitelské země, ve které není autorizován, by mělo být povoleno nabídnout v hostitelské zemi poskytnutí svých architektonických služeb, a to výlučně pro tento účel, aniž by nejdřív musel být pro svoji činnost v hostitelské zemi autorizován, pokud uchazeč:

 • má platnou autorizaci vydanou orgánem (institucí) oprávněným a pověřeným udělovat autorizaci, je-li tato autorizace domovské zemi uznávána orgánem (institucí) oprávněným a pověřeným udělovat autorizace v hostitelské zemi na základě smlouvy o vzájemném uznávání jako rovnocenná;
 • písemně oznámí příslušnému profesnímu správnímu orgánu, že
  a) má platnou autorizaci vydanou orgánem (institucí) oprávněným a pověřeným udělovat autorizaci v jeho domovské zemi a tato autorizace je uznávána profesním správním orgánem hostitelské země na základě smlouvy o vzájemném uznávání, avšak uchazeč není v hostitelské zemi v současné době autorizován, bude v hostitelské zemi přítomen a bude pro provedení architektonické zakázky nabízet poskytnutí svých architektonických služeb,
  b) poskytne kopii oznámení uvedeného v odstavci a) těm v úvahu přicházejícím klientům, kterým nabízí poskytnutí svých architektonických služeb, popřípadě
  c) bude-li vybrán jako architekt projektu v hostitelské zemi, okamžitě požádá příslušný a oprávněný profesní správní orgán o udělení autorizace.

Uchazeč nesmí v žádném případě samostatně poskytnout architektonické služby, není-li autorizován.

4.3. architektonická soutěž
Uchazeči, usilujícímu o získání architektonické zakázky v architektonické soutěži na projekt, který má být realizován ve správní působnosti hostitelské země, v níž není autorizován, by měla být povolena účast v této soutěži, pokud tento uchazeč:

 • má platnou autorizaci vydanou orgánem (institucí) oprávněným a pověřeným udělovat autorizace, je-li autorizace jeho domovské zemi uznávána orgánem (institucí) oprávněným a pověřeným udělovat autorizace v hostitelské zemi na základě smlouvy o vzájemném uznávání jako rovnocenná;
 • písemně oznámí příslušnému profesnímu správnímu orgánu, že se účastní soutěže a má platnou autorizaci vydanou orgánem (institucí) domovské země oprávněným a pověřeným udělovat autorizace, která je uznávána profesním správním orgánem hostitelské země na základě smlouvy o vzájemném uznávání jako rovnocenná;
 • se zaváže požádat příslušný profesní správní orgán (instituci) hostitelské země, oprávněný a pověřený udělovat autorizace, a to ihned poté, co bude vybrán jako architekt projektu.

5. FORMY VÝKONU ODBORNÉ PRAXEJsou-li architektonické služby poskytovány právnickými osobami, musí být tyto právnické osoby fakticky řízeny architekty a musí se řídit stejným profesním řádem a dodržovat stejné standardy pro poskytování služeb jako architekti-fyzické osoby.

Většina členských sekcí, které odpověděly na dotazník Komise UIA pro profesní praxi, naznačila, že v jejich státech je povolen výkon architektonické praxe ve sdruženích a v tradičních obchodních společnostech jakožto právnických osobách (například veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti). Omezení při výkonu praxe právnickými osobami, zejména omezení působená novějšími typy společností s ručením omezeným (s.r.o.), často řádný výkon profese ztěžují. Velké množství těchto omezení naznačuje, že je nezbytné najít rozumné mezinárodní ustanovení, které by respektovalo výkon praxe právnickými osobami a zároveň veřejnosti zajišťovalo celistvost vykonávaných architektonických činností.

5.1. struktura praxe
Směrnice UIA doporučují, aby bylo zákonem stanoveno, že sdružení (včetně komanditních společností), veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo jiné obchodní společnosti mohou vykonávat architektonickou praxi v daném profesním správním obvodu,

 • mají-li alespoň dvě třetiny společníků s neomezeným ručením, jedná-li se o sdružení, nebo
 • mají-li alespoň dvě třetiny ředitelů nebo jednatelů, jedná-li se o společnost s ručením omezeným nebo obdobnou obchodní společnost,

autorizaci k výkonu samostatné architektonické praxe podle platných zákonů kteréhokoliv státu nebo země, popřípadě
osoba, která samostatnou architektonickou praxi vede, je sama společníkem s neomezeným ručením, jedná-li se o sdružení, nebo ředitelem a jednatelem, jedná-li se o společnost s ručením omezeným nebo obdobnou obchodní společnost, a má autorizaci pro výkon samostatné architektonické praxe v daném správním obvodu.

Orgán (instituce) oprávněná a pověřená udělovat autorizace by měla být ze zákona oprávněna požadovat v souladu s předpisy, aby každé sdružení, veřejná obchodní společnost, popřípadě společnost s ručením omezeným nebo jiná obchodní společnost vykonávající samostatnou architektonickou praxi v daném státě, vedla záznamy s údaji o svých vedoucích pracovnících, ředitelích, manažerech, bezprostředních vlastnících a o dalších náležitostech struktury své právnické osoby (firmy), a to na formulářích tímto orgánem (institucí) předepsaných.

5.2. název právnické osoby (firmy)
Každé právnické osobě (firmě) se zajištěnou odpovídající odbornou způsobilostí pro výkon samostatné architektonické praxe v daném státě nebo zemi by mělo být povoleno vykonávat praxi v tomto státě nebo zemi pod názvem, který neobsahuje nezbytně jména všech ředitelů, jedná-li se o obchodní společnost, jména všech jednatelů, jedná-li o společnost s ručením omezeným, nebo všech společníků s neomezeným ručením, pokud se jedná o sdružení nebo veřejnou obchodní společnost, kteří mají autorizaci k výkonu samostatné architektonické praxe v kterémkoli státě nebo zemi, a to za předpokladu, že právnická osoba (firma) splňuje předpisy orgánu (instituce) oprávněné a pověřené udělovat autorizace, požadující, aby firma vedla záznamy s údaji o jménech, adresách a jiných závažných skutečnostech týkajících se společníků s neomezeným ručením, popřípadě ředitelů nebo jednatelů firmy.


6. POVINNOSTI ARCHITEKTA BĚHEM PROVÁDĚNÍ DÍLA (STAVBY)Činnosti spojené s řízením projektu při provádění díla (stavby), jimiž se rozumí především výkon dozorů během pravidelných kontrolních dnů na staveništi, kontrola dílenských (výrobních) výkresů a podávání zpráv o porušení předpisů nebo o odchylkách od plánovací nebo projektové dokumentace větších než zanedbatelných, tvoří významnou součást architektovy odpovědnosti a zajišťují ochranu zdraví, bezpečnosti a blahobytu veřejnosti. Cílem následujících směrnic je zajistit, aby architekt projektu prováděl alespoň tyto činnosti spojené s prováděním stavby:

6.1.
Vlastník (stavebník, investor), který se rozhodne zhotovit dílo (postavit stavbu), jehož hlavním účelem má být pobývání nebo bydlení lidí, bude povinen převzít úplnou odpovědnost a sám vykonávat veškeré architektonické činnosti, jestliže s architektem nesjedná, aby pro něj vykonával alespoň výše uvedené činnosti spojené s řízením projektu při provádění díla (stavby), a to zejména výkon dozorů během pravidelných kontrolních dnů na staveništi, kontrolu dílenských a výrobních výkresů a podávání zpráv majiteli a stavebnímu úřadu o všech porušeních předpisů nebo odchylkách od projektové dokumentace, které architekt zjistil.

6.2.
Je povinností architekta projektu, nebyl-li s ním výkon těchto činností spojených s prováděním stavby a popsaných v odstavci 6.1. řádně sjednán, oznámit tuto skutečnost profesnímu správnímu orgánu (instituci) oprávněnému a pověřenému udělovat autorizaci a příslušnému stavebnímu úřadu.

6.3.
U některých typů staveb (děl) nemusí orgán (instituce) oprávněná a pověřená udělovat autorizace trvat na splnění těchto požadavků, rozhodne-li, že veřejný zájem bude dostatečně chráněn i přesto, že architekt činnosti popsané v odstavci 6.1. vykonávat nebude.


7. REGULACE ČINNOSTI NEAUTORIZOVANÝCH OSOB KONAJÍCÍCH ARCHITEKTONICKOU PRAXISamostatný výkon architektonické praxe neautorizovanými osobami může ohrozit zdraví, bezpečnost a blahobyt veřejnosti. Následující směrnice poskytují základ a prostředky pro jejich vynucení zákonem:

7.1.
Ačkoliv porušení zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů neautorizovanými osobami by měl být trestným činem, orgán (instituce) oprávněný a pověřený udělovat autorizace by měl mít pravomoc, po projednání věci soudem, uložit neautorizovaným osobám a osobám, které jim napomáhaly při spáchání trestného činu, pokutu až do určité stanovené výše a vydat příkaz k ukončení činnosti. Orgán (instituce) oprávněná a pověřená udělovat autorizaci, stejně jako státní zástupce a jiné místní orgány činné v trestním řízení, by měly mít pravomoc požadovat soudní zákaz výkonu praxe neautorizovaným osobám a osobám při této činnosti napomáhajícím, a soudní vymáhání pokut uložených orgánem (institucí) oprávněným a pověřeným udělovat autorizace výkonem rozhodnutí (exekucí).

7.2.
Veškerá dokumentace vypracovaná při samostatném výkonu architektonické praxe (tak jak je vymezena ve Směrnici 1), zejména všechny výkresy, plány, specifikace a jiná technická dokumentace, musí být uloženy u státních nebo místních stavebních úřadů nebo úřadů na ochranu veřejnosti a musí být opatřena razítkem autorizovaného architekta. Povoluje-li zákon výjimku z všeobecného požadavku, že podávaná projektová dokumentace musí být opatřena razítkem architekta, musí osoba, která tuto projektovou dokumentaci podává, na ní uvést odkaz na příslušný zákon, který výjimku povoluje. Všechna povolení vydaná na základě podané projektové dokumentace, která nesplňuje tyto požadavky, budou neplatná.


Nahoru