Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi


UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES / INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS

Zásady celoživotního odborného vzdělávání31. říjen 1997
Revidováno 11. března 1998
Revidováno 17. dubna 1998
Revidováno 10.-12. prosince 1998
Schváleno na valném shromáždění UIA v Pekingu v červnu 1999


Zásady Dohody o celoživotním odborném vzdělávání

UIA doporučuje svým členským sekcím, aby ve veřejném zájmu prosazovaly celoživotní odborné vzdělávání jako povinnost svých členů. Architekti si musí být jisti, že jsou schopni poskytovat služby, které nabízejí, a profesní řády je musí zavazovat k dodržování přijatých standardů v oblastech uvedených nejen v současném znění dokumentu "Základní požadavky na architekta", ale i ve všech jeho budoucích úpravách. Mezitím musí UIA sledovat vývoj celoživotního odborného vzdělávání jako podmínky pro obnovení autorizace, musí všem zemím doporučit směrnice umožňující vzájemnost uznávání a musí pokračovat ve vypracovávání zásad týkajících se tohoto tématu.

Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních
standardech celoživotního odborného vzdělávání

Celoživotní odborné vzdělávání neznamená formální vzdělávání směřující k získání vyšší akademické hodnosti, nýbrž celoživotní vzdělávací proces, jehož cílem je udržet, prohloubit a zvýšit úroveň vědomostí, znalostí, schopností a dovedností architektů, a tím zajistit, že jejich vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti budou odpovídat potřebám společnosti.

Ve svých zásadách UIA doporučuje svým členským sekcím prosazovat, aby se celoživotní odborné vzdělávání stalo součástí osobní odpovědnosti každého jednotlivého architekta. Celoživotní odborné vzdělávání architektů je také zájmem veřejným.

Směrnice UIA o celoživotním odborném vzdělávání mají členským sekcím UIA poskytnout soubor standardů, podle nichž mohou posuzovat své existující zásady odborného vzdělávání, což by mělo zajistit slučitelnost zásad a v budoucnu umožnit vzájemnost a přenosnost kreditů získaných v odborném vzdělávání mezi všemi členskými sekcemi.

Jedním z prvotních cílů směrnic UIA o celoživotním odborném vzdělávání bude vytvořit základní kostru systému pro vzájemné uznávání kreditů získaných v celoživotním odborném vzdělávání mezi členskými sekcemi UIA.

Hlavní prvky systému celoživotního odborného vzdělávání každé členské sekce UIA by měly zahrnovat:

  • doporučené postupy pro identifikaci, třídění a vyhodnocování služeb a kurzů poskytujících celoživotní odborné vzdělávání;
  • doporučená kritéria studijních programů, zahrnující jak programy samostudia, tak programy registrovaných poskytovatelů celoživotního odborného vzdělávání;
  • doporučená kritéria pro začlenění výsledků výzkumu a ověřených potřeb do návrhu obsahu a způsobu poskytování programů celoživotního odborného vzdělávání;
  • doporučené postupy, zajišťující, aby byl ve vzdělávacím procesu kladen důraz na toho, kdo se vzdělává, a na získané vědomosti, včetně stimulů pro rozvoj studijních aktivit, zvyšujících vzájemné působení mezi účastníkem kurzu a jeho poskytovatelem (například počet kreditů získaných prostřednictvím interaktivních programů je výhodnější než počet kreditů získaných prostřednictvím kurzů neinteraktivních);
  • doporučené standardy a úroveň kvality kurzů jakožto nástroj posuzování skutečného vědomostního a dovednostního obsahu kurzu, který účastníci během programu nabývají, a jakožto stimul pro poskytovatele a účastníky kurzu pro zvýšení vzájemného působení a pro větší zapojení účastníků do studia; účastníci kurzu by měli získat kredity právě tak na základě kvality poskytovaných vědomostí a znalostí, jako na základě doby trvání kurzu;
  • doporučené postupy, jejichž pomocí budou poskytovatelé kurzů moci poskytovat zpětnou vazbu účastníkům kurzu a zároveň shromažďovat hodnocení kurzu, aby tak mohli sledovat účinnost a účelnost poskytovaných služeb;
  • doporučený způsob vedení aktuálních a přesných záznamů, sloužící jak poskytovateli, tak účastníkům kurzu, skýtající zaručenou přenosnost kreditů získaných v celoživotním odborném vzdělávaní a umožňující tak celosvětovou dostupnost programů pro architekty, poskytovaných registrovanými poskytovateli, a dávající spolehlivý základ pro splnění požadavků orgánů oprávněných udělovat autorizace a profesních společenství vyžadujících dosažení předepsaných kreditů získaných v celoživotním odborném vzdělávání jakožto nezbytnou podmínku pro udržení autorizace nebo členství;
  • doporučení týkající se požadavků na počet studijních jednotek, které musí architekt získat během každého kalendářního roku;
  • doporučení týkající se minimálních požadavků na počet kreditů získaných v celoživotním odborném vzdělávání z předmětů týkajících se ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti a blahobytu.

Systém celoživotního odborného vzdělávání by měl stanovit standardy kvalitního vzdělávání pro všechny zúčastněné členské sekce UIA, s velkým počtem registrovaných poskytovatelů (vzdělávacích programů), kteří svými znalostmi, dovednostmi a výzkumem přispívají k úspěchu snahy o zkvalitnění sebevzdělání.