Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu profese v architektonické praxi


UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES / INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS

Zásady pro výkon odborné praxe konané pod dohledem (nesamostatné)Duben 1998
Revidováno 10.-12. prosince 1998
Schváleno na valném shromáždění UIA v Pekingu v červnu 1999


Zásady Dohody o výkonu odborné praxe konané pod dohledem (nesamostatné)Absolventi architektonického studia musí dříve, než podají žádost o udělení autorizace/licence/registrace, splnit nejméně dvouletou odpovídající architektonickou odbornou praxi konanou pod dohledem (ovšem s cílem zavedení odborné praxe tříleté), aniž by tím však byla znemožněna pružnost vzájemného uznávání.

Doporučené směrnice k Dohodě UIA o doporučených mezinárodních standardech výkonu odborné praxe konané pod dohledem (nesamostatné)POKYNY1. DÉLKA ODBORNÉ PRAXE KONANÉ POD DOHLEDEM

Odborná praxe konaná pod dohledem (dále jen "odborná praxe") musí být prokazatelná již před podáním žádosti o udělení autorizace/licence/registrace a měla by trvat po dobu stanovenou v zásadách této Dohody. Nejméně polovina této praxe by měla následovat po splnění základních požadavků studia a v žádném případě by neměla znamenat zkrácení doby studia, o níž se pojednává v zásadách Dohody o vzdělání.

2. CÍLE ODBORNÉ PRAXE

Cíle odborné praxe konané pod dohledem a vedením jsou následující:

 • umožnit praktikantům získat základní vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti pro budoucí samostatný výkon architektonické profesní praxe;
 • zajistit, aby průběh praxe, činnosti a zkušenosti praktikantů byly zaznamenávány standardní metodou;
 • umožnit praktikantům získat širokou škálu zkušeností nezbytných pro samostatný výkon architektonické profesní praxe.

3. BLOKY ODBORNÉ PRAXE

Praktikant by měl pod dohledem a vedením oprávněného architekta získat praktické zkušenosti a výcvik nejméně v rozsahu poloviny výkonů předepsaných v každém z níže uvedených čtyř bloků odborné praxe:

3.1. řízení projektu a kanceláře

 • schůzky s klienty;
 • jednání s klienty o obsahu projektu a o předběžných schématech a výkresech;
 • formulování požadavků klienta;
 • řízení projektu před uzavřením smlouvy;
 • stanovení smluvních podmínek;
 • vedení korespondence;
 • koordinace práce specialistů/konzultantů;
 • výpočet nákladů kanceláře a projektu;
 • řízení personálních záležitostí;

3.2. projekt a projektová dokumentace

 • průzkumy, analýzy a vyhodnocení staveniště;
 • jednání s příslušnými orgány veřejné správy a institucemi;
 • vyhodnocení důsledků závazných regulačních podmínek;
 • vypracování návrhu díla, projektové dokumentace pro územní řízení a projektu pro stavební povolení;
 • sledování souladu projektové dokumentace s právními předpisy a závaznými normami;
 • příprava rozpočtů, cenových odhadů, plánů nákladů a studií proveditelnosti;

3.3. projektová dokumentace pro provedení díla

 • příprava a vypracování projektové dokumentace (výkresů a specifikací) pro provedení díla;
 • sledování přípravy projektové dokumentace pro provedení díla s ohledem na harmonogram a projektové náklady;
 • kontrola souladu projektové dokumentace pro provedení díla s právními předpisy a závaznými normami;
 • koordinace projektové dokumentace pro provedení díla, vypracovávané subdodavateli/specialisty;
 • vypracování podkladů pro výběr dodavatele, účast na výběru dodavatele a spolupráce při uzavření smlouvy s dodavatelem;

3.4. řízení projektu

 • účast na kontrolních dnech na staveništi;
 • výkon dozoru nad prováděnými pracemi;
 • vydávání pokynů, podkladů a přejímacích protokolů dodavateli;
 • poskytování zpráv klientovi;
 • sledování a provádění změn projektu při realizaci díla a řízení rozpočtu;

4. VEDENÍ ZÁZNAMU O PRŮBĚHU ODBORNÉ PRAXE

Praktikanti by si měli vést úplné písemné záznamy o vykonaném praktickém výcviku, zkušenostech a doplňkovém studiu, které absolvovali v průběhu odborné praxe, a to buď standardním způsobem nebo v pracovním deníku.

Tyto záznamy by měly být rozděleny podle toho, do kterého bloku odborné praxe popsané v části 3 (sic) patří. V těchto záznamech by měla být popsána povaha a doba trvání prováděných výkonů (činností). Na každém z těchto záznamů by měla být podpisem architekta-dohlížitele (dohlížejícího architekta) osvědčena pravdivost údajů obsažených v záznamu o praktické zkušenosti získané praktikantem.

Standardní formulář nebo pracovní deník bude na požádání předložen orgánu (instituci) oprávněnému udělovat autorizaci/licenci/registraci jako průkaz skutečnosti, že předepsaná odborná praxe probíhá nebo byla ukončena.

5. DOHLÍŽEJÍCÍ ARCHITEKT (ARCHITEKT-DOHLÍŽITEL)

Praktikanti by měli získat odbornou praxi pod dohledem a vedením dohlížejících architektů (architektů-dohlížitelů), jimiž se rozumí autorizovaní nebo licencovaní architekti, podléhající správní jurisdikci (režimu profesní odpovědnosti) pro činnosti, ve kterých se odborná praxe koná. Dohlížejícím architektem (architektem-dohlížitelem) může být buď zaměstnavatel, nebo architekt, pod jehož vedením praktikant určité část své odborné praxe koná.

6. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ VĚDOMOSTI, ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI

Po ukončení odborné praxe by měl být praktikant schopen prokázat vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti v následujícím:

6.1. architektonická praxe

 • přehled o dění v architektonické profesi v profesním společenství národním a mezinárodním;
 • znalosti etických norem a úctu k nim;
 • znalosti o místním organizačním uspořádání společenství architektů;
 • přehled o místním stavebním průmyslu a o místním stavebním právu;
 • znalosti o vedení a koordinaci specialistů/konzultantů;
 • znalosti o řízení kanceláře;
 • vědomosti o širších právních souvislostech výkonu profese;
 • znalosti o rozsahu odpovědnosti, o způsobech předcházení rizikům a o formách pojištění;

6.2. řízení projektu

 • znalosti o sjednávání, uzavírání a plnění smluv s klientem;
 • stanovení harmonogramu činností a plnění předmětu projektu;
 • schopnost orientace v platných právních předpisech a porozumění jim;
 • znalosti o financování projektu a o kontrole nákladů;
 • znalosti o způsobech získávání zakázek;
 • znalosti o řešení sporů;
 • schopnosti řídit a koordinovat subdodavatele;
 • schopnosti řídit projekt a provádět kontrolu;

6.3. předprojektová příprava a analýza staveniště

 • schopnost vymezit (určit), analyzovat, vyhodnotit a uplatnit v projektu řešení závazných podmínek péče o životní prostředí;
 • schopnost vymezit (určit) a jasně formulovat obsah a rozsah projektu;
 • schopnost vymezit (určit), analyzovat, vyhodnotit a uplatnit zvláštnosti podmínek staveniště;

6.4. projektové služby a systémy

 • schopnost stanovit rozsah a podíl a koordinovat speciální část návrhu díla a projektové dokumentace a poskytování služeb specialistů s celkovým návrhem díla a s postupy vypracování úplné projektové dokumentace;

6.5. předběžný (přípravný) návrh/výkres

 • schopnost analýzy a vyhodnocení klientových požadavků a vypracování možných řešení návrhu díla metodou konceptu ve variantách, popřípadě alternativách, jejich zhodnocení (zužitkování) a propracování;
 • schopnost grafického zpracování variantních, popřípadě alternativních návrhů díla;
 • schopnost předložit, projednat a odsouhlasit s klientem, popřípadě s dalšími zúčastněnými předběžné návrhy díla;

6.6. vývoj projektu a fáze zpracování projektové dokumentace

 • schopnost vysledovat a určit základní požadavky na prostorové řešení, organizaci, dispoziční a provozní uspořádání vnitřku a vnějšku díla a jeho okolí (projektová dokumentace pro územní řízení);
 • schopnost zvážit širší souvislosti a rozhodnout o dispozičním a provozním uspořádání, o systémech technického zabezpečení (infrastruktury), o užitých materiálech a technologiích a o dalších prvcích díla (projektová dokumentace pro stavební povolení);
 • schopnost srozumitelně vypracovat grafické části veškerých fází projektové dokumentace plně vystihující návrh díla, jež jsou určeny ke schválení klientem a dalšími zúčastněnými osobami nebo orgány (institucemi);
 • schopnost provést analýzu, posouzení a vyhodnocení možných vlivů na okolí nebo uživatele,

6.7. projektová dokumentace pro provedení díla

 • schopnost provést průzkum, analýzu, vyhodnocení a výběr vhodných materiálů a technologií pro dílo;
 • schopnost přípravy a vypracování přesné, celistvé (souvislé) a úplné projektové dokumentace pro provedení díla, a to výkresů, specifikací a harmonogramů, které jednoznačně určují rozsah a polohu stavebních prvků, součástí, konečných úprav, příslušenství a technických systémů;

6.8. řízení projektu (výkon dozoru)

 • znalosti o přípravě dokumentace pro výběrová řízení;
 • schopnost vyhodnotit předložené nabídky a doporučit je;
 • znalost postupů při uzavírání smluv o dílo s dodavatelem;
 • znalosti o dohledu nad souladem projektu s prováděným dílem (stavbou);
 • znalosti o postupech při kontrole dodržování smluvních podmínek a požadavků příslušných správních orgánů a institucí;
 • znalosti o postupech při kontrole a hodnocení stavebních prací za účelem zajištění jejich souladu s požadavky dokumentace, která je součástí smlouvy.