Informace z Evropské rady architektů cca 4x ročně, informující o důležitých událostech v architektuře.


Plná verze informací - ACE Info na webu Evropské rady architektů

V krátkosti:

ACE Alert srpen 2013

- veřejná konzultace o sjednávání a uzavírání vícetranné dohody týkající se dohody o obchodu se službami (TiSA) mezi státy EU a 21 členy WTO je uveřejněna na stránkách Evropské komise. Konzultace otevřeny do 6. září 2013.

- v rámci konzultace se Evr. komise ptá občanů, podniků, nevládních organizací a veřejných orgánů na tipy / nápady, jak snížit dopady na stavebnictví, aby budovy byly udržitelnější, plus aby se vytvářely zelené příležitosti pro podniky. Evropská komise chce shromáždit názory a další informace o možném zavedení celoevropských opatření k dosažení lepšího životního prostředí budov. Využívání zdrojů a související dopady na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu staveb jsou součástí této normy. Více informací na webu Evrop. komise, Konzultace otevřeny do 1. října 2013.

- v rakouském Grazu se bude ve dnech 25. - 28. září 2013 konat mezinárodní konference o udržitelných budovách. Konference "SB13 Graz" byla zahájena před více než deseti lety organizací CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) a organizací iiSBE. Více informací na www.sb13.org.

ACE Alert červenec 2013

- ve věci nové EU směrnice o uznávání odborných kvalifikací došlo k dohodě mezi Komisí, Radou a Parlamentem a současně mezi IMCO (komise pro vnitřní trh Parlamentu EU) a COREPER (stálí zástupci vlád, odpovědní za přípravu práce pro Radu). Konečné přijetí směrnice se očekává v nejbližších měsících. Důlwžitými změnami je vytvoření Evropského profesního průkazu v elektronické verzi, který bude vystaven na přání profesí, které si ji žádají. Další změna je v minimální délce vzdělání a profesní praxe, která je požadavkem pro automatické uznání vzdělání v jiné členské zemi EU: buď 5 let studia (5+0) nebo 4 roky studia a 2 roky odborné praxe (4+2).

- Rada, Komise a Parlament EU se shodly na zneni aktualizovane evropske smernice o verejnych zakazkach.COREPER (stálí zástupci vlád, odpovědní za přípravu práce pro Radu) schválil společnou pozici v červenci 2013, IMCO (komise pro vnitrni trh Parlamentu EU) bude schvalovat zari 2013, tedy formalně by být směrnice schválena na podzim 2013. ACE vítá zjednodušení pravidel pro malé a střední firmy a zřízení výběrových kritérií na základě kvality. Odkazy na tiskové zprávy Parlamentu a Rady.

- další konzultace Evropské komise se týká pojištění. Cílem je zjistit překážky, kterým čelí odborníci, kteří si chtějí v případě činnosti v jiném členském státě zajistit pojištění. Viz Evropská komise

ACE Info - prosinec 2012

- evropská směrnice o veřejných zakázkách (PPD) - 18. prosince 2012 (o dva měsíce později, než je plánováno) se očekává hlasování o textu nové směrnice. ACE vítá záměry nového návrhu jako jsou, zjednodušení procedur, ulehčení malým podnikům k přístupu na trh, propagace procedury výběru a kritéria pro přidělení zakázky založená na kvalitě. Nicméně, ještě mnoho je třeba vykonat pro usnadnění přístupu pro architektonické firmy a zajistit ohled na specifickou povahu intelektuálních služeb. Na jaře 2013 za Irského předsednictví v Radě EU vstoupí jednání o textu směrnice mezi všechny tři evropské instituce - Komisi, Radu a Parlament.

- evropská směrnice o uznávání kvalifikací (PQD) - očekává se, že Evropský Parlament (resp. jeho IMCO komise) přijme svou zprávu a to po intenzivní, konstruktivní a stále pokračující debatě nad návrhem zprávy od zpravodajky Parlamentu, Bernadette Vergnaud. Za zmínku stojí pozice některých členských států Rady EU, jež jsou proti ustanovení v návrhu paní zpravodajky týkající se délky studia a povinné praxe. Dánsko, Finsko, Španělsko a Švédsko nepodporují návrh ACE a tedy model 5+2 (5 let studia + 2 roky praxe), jsou proti systému povinné praxe. Hlasování IMCO komise proběhne 23.ledna 2013.

- evropská směrnice energetické účinnosti (EED) - Evropský Parlament schválil text směrnice v prvním čtení v září 2012. V říjnu hlasovala Rada EU - zdrželo se Finsko, proti hlasovali Španělé a Portugalci. Po tomto oficiálním schválení koncem října byla směrnice podepsána Parlamentem a publlikována v úředním věstníku(14/11). 20 dní po publikování směrnice vstoupila v platnost. Co se týče stavebnictví, nové znění směrnice nabídne nové pracovní příležitosti, zvláště v oblasti rekonstrukcí. Nicméně záleží na tom, jak státy směrnici zaimplementují. Členské státy ACE by měly apelovat na své vlády k vytvoření nových strategií ve stavebnictví. ACE upozorňuje, že energetická účinnost by se měla vnímat jako část holistického / celostního přístupu, kterým se na stavbu dívá se všemi souvislostmi. V červnu 2014 Evropská komise posoudí dosažené kroky jednotlivých států, kdy země vytvoří výroční zprávu a to každý rok. První zprávy budou v dubnu 2014.

- od ledna do konce června 2013 předsedá Radě EU již po sedmé Irsko. Současně tato země oslaví 40. let členství v EU. Program předsednictví byl již publikován v prosinci, již mnoho jednání proběhlo, nicméně zde několik zaležitostí, na které se Irsko soustředí: Multiannual financial framework (jež určí rozpočet EU 2014 - 2020); Horizon 2020 (budoucí rámcový EU program pro výzkum a inovace); Youth scheme (navrženo tak, aby mladí nezaměstnaní lidé byli automaticky zaměstnáni, vzděláváni či odborně připravováni), atd. www.eu2013.ie

- dne 23. října 2012 Evropská komise svůj nový pracovní program pro rok 2013 nazvaný - Concrete Actions for Growth. Sjednocuje cíle EU do sedmi klíčových oblastí. Více informací na http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm

- blíží se ke konci jednání ve věci dohody o obchodu mezi Kanadou a EU (CETA). ACE sledujíc tento proces již je v jednání s kanadskou architektonickou institucí (CALA) ohledně vzájemného uznávání architektů.

- v listopadu 2012 byl zprovozněn nový on-line portál pro energetickou náročnost budov - http://www.buildingsdata.eu/

- v říjnu 2012 Evropská komise navrhla SIngle Market Act II., jež má být motorem pro růst pracovních příležitostí a základním prvkem bojující se současnou ekonomickou krizí. Tento materiál předložil 12 klíčových akcí k rychlému přijetí. http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

- v říjnu 2012 Komise regionů a měst zveřejnila nové webovky v rámci kampaně "Europe´s Regions and Cities supporting Europe 2020". Ukazuje, jak důležité je zapojení regionálních a lokálních úřadů pro úspěšné zotavení ekonomiky. http://cor.europa.eu/en/activities/europe2020/Pages/europe-2020.aspx

- na přelomu listopadu a prosince proběhla valná hromada ACE v Bruselu. Krom jiného byla diskutována hlavní témata ACE v současné době a to postup v schvalování evropské směrnice PQD a PPD, dále činnost pracovní skupiny (WG) Standardů - rozsah činností, WG pojištění a odpovědnosti, WG urbánní záležitosti a skupina komunikace.

- v říjnu 2012 zorganizovala Asociace dánských architektů spolu s Asociací dánských návrhářů/designérů konferenci v dánském Parlamentu.

- nová legislativa v rámci reformy v Itálii byla schválena. Pro architekty to znamená povinné pojištění, povinné celoživotní vzdělávání, liberalizována propagace architektů a povinná smlouva o poplatcích s klientem před zahájením práce. Proti očekávání nebyla do zákona zahrnuta minimálně 18-ti měsíční povinná praxe.

- v říjnu 2012 se slavnostně nastěhovala rumunská organizace architektů (OAR) do nových prostor renovovaného Mincu House. V "Domě architektury" budou dále muzeum architektury, knihovna, centrum celoživotního vzdělávání, atd.

- příručku pro zadavatele "Jak zvládnout úspěšnou architektonickou soutěž" vydala britská RIBA. Dokument je k volnému stažení na http://competitions.architecture.com/requestform.aspx