Evropská rada architektů (ACE) zpracovává průzkum dopadu hospodářské krize na architektonický sektor v Evropě, 2009 - 2012.


ObdobíHodnocení
leden 2013

Dle desátého průzkumu ACE ekonomických trendů v lednu 2013 více jak 6 architektů z 10 uvedlo, že současná doba není pro práci architekta příznivá. Optimismus v profesi je stále nižší: méně jak 10% odborníků i přesto zůstává optimisty.

Nicméně i přes současnou nepříznivou ekonomickou situaci velká většina respondentů neočekává změnu v počtu zaměstnanců v krátkodobém horizontu. To se dá vysvětlit tím, že 41% evropských architektů očekává stabilní pracovní vytížení v následujících třech měsících, 22% dokonce očekává mírný nárůst.

Stejně jako loni očekávají architekti pokles pracovních příležitostí v soukromé sféře, naopak u veřejných staveb uvádí nárůst. I přes očekávaný růst pracovních příležitostí u veřejných staveb tyto zůstávají na nízké úrovni. V porovnání s rokem 2012 se změnily o 3%.

Lednový průzkum ukazuje, jak oblak pesimismu stále visí nad profesí architekta, žádné odvětví není ušetřeno.

Desátý průzkum byl proveden v lednu; ACE obdrželo 3 tisíce odpovědí. Průzkum je prováděn každých šest měsíců, umožňující získat přehled o povaze a rozsahu hospodářské krize v oblasti architektury.

 

leden 2012

V 9. pokračování průzkumu více jak polovina evropských architektů uvádí, že nynější ekonomické klima není příznivé. Srovnání s rokem 2011 ukazuje 13% snížení počtu architektů, kteří si myslí, že trh je buď špatný nebo velmi špatný. Počet spokojených architektů se mírně zvýšil. Pozice architektonické profese se zlepšila velmi mírně. Vlna optimismu z roku 2011 je zase vzdálenější.

Výsledky ukazují (ACE obdržela tentokrát 3600 odpovědí), že 42% evropských architektů očekává své pracovní zatížení stabilní a 22% očekává mírný vzestup.

Dle nynějšího průzkumu mrak pesimismu visí nad profesí, žádná část činnost nebude ušetřena. Ačkoli architekti zažili mírné zlepšení, ono obrovské zotavení  ohlášené v roce 2011 přijde, doufejme, o několik měsíců později.

 

červen 2011

Poprvé od roku 2008 architekti očekávají zvýšení pracovních příležitostí. Koncem roku 2010 výzkum ukázal, že recese stále probíhá, ne-li v hlubší míře. Avšak poslední průzkum ACE má dobré zprávy a může říct, že evropská ekonomika se obrací směrem k zotavení.

Osmý průzkum dopadu hospodářské krize na profesi architekta, iniciovaný Evropskou radou architektů (ACE), se uskutečnil v polovině června roku 2011. Autorizovaní architekti ČKA byli požádáni o vyplnění dotazníku prostřednictvím hromadného mailu. Průzkum je prováděn každých šest měsíců.

Byly porovnány výsledky od 3600 architektů s výsledky předchozích průzkumů. Poprvé od dotazníku z roku 2008 architektonická profese napříč Evropou předvídá zvýšení poptávky po práci od klientů. Očekávání se pohybuje od nulového zvýšení některých prací ve veřejném sektoru k čistému zvýšení pře 12% v určitých typech soukromého sektoru.

V soukromém bytovém sektoru se očekává zvýšení okolo 4%, zatímco ve veřejném bytovém sektoru až o 11%.

Tento optimismus je i přesto, že názor na současnou situaci zůstává velmi záporný; 60% odborníků uvádí, že situace je špatná nebo velmi špatná.

Předchozí průzkum, který byl proveden v prosinci roku 2010, předpověděl, že současná krize bude mít dvojí pokles. Tato předpověď se zdá být potvrzena nejnovějšími výsledky, ačkoli druhý pokles již není tak závažný. Dokonce první pokles u stavební profesí se zdá být u konce.

 

prosinec 2010

Výsledky sedmého čtvrtletního průzkumu dopadu finanční krize na architekty v Evropě. Přes rostoucí optimismus z minulého kola výzkumu poslední výsledky ukazují, že recese stále probíhá, ne-li v hlubší míře.

Nejspolehlivější ukazatele ekonomického zdraví a vitality architektonické profese jsou seznamy projektů (tj. knihy zakázek), které nám vypoví, jaká je úroveň optimismu ohledně budoucího přísunu práce.

Nejnovější výsledky průzkumu ukazují, že úroveň optimismu ohledně zvyšování objednávky a poptávky po architektonických službách od června 2010 klesly a že optimismus ohledně nových pracovních míst v kancelářích architektů zůstává nízký.

Čísla ukazují, že druhý pokles v očekávání (a tedy dvojitá recese) se zdá být potvrzena. Pokud to tak bude, pak 2011 nebude prvním rokem robustního oživení, jak mnozí doufali, ale rok, kdy se recese bude prohlubovat.


červen 2010

Výsledky šestého průzkumu ukazují rostoucí optimismus, že práce v soukromém sektoru v nadcházejících měsících poroste, ale také že nedostatek důvěry ve veřejný sektor pokračuje.

Do průzkumu ACE se zapojilo více než 3 350 respondentů ze všech zemí v Evropě a výsledky byly kvůli statistické spolehlivosti zváženy.  Výsledky ukazují, že 44 % těch, kteří odpověděli, považují v současnosti situaci za špatnou nebo velmi špatnou – toto číslo je nižší než 65 % z doby posledního průzkumu. Ve skutečnosti je úroveň pesimismu ohledně současné situace nejnižší od doby, kdy se s těmito průzkumy v dubnu 2009 začalo.

Pokud jde o očekávání většího množství práce v nadcházejících třech měsících, 29 % respondentů uvedlo, že nárůst práce očekávají. Toto číslo se snížilo ze 46 % z doby posledního průzkumu v dubnu 2010 a představuje pokračující optimistickou tendenci.

Poprvé od té doby, kdy ACE zahájila tyto čtvrtletní průzkumy, je počet atelierů, které očekávají, že dojde ke zvýšení počtu pracovníků v nadcházejících třech měsících větší než počet ateliérů, které očekávají jejich pokles. Ve skutečnosti 23 % respondentů věří, že ke zvýšení stavu pracovníků v jejich ateliérech dojde v nadcházejících třech měsících, zatímco pouze 15 % věří, že ve stejném období dojde k jejich snížení.

Závěrem lze říci, že se zdá, že profese architekta v Evropě věří, že nejhorší dopad globální finanční krize na tento sektor je překonán. Bude velmi zajímavé sledovat, zda tento trend bude pokračovat i v době dalšího průzkumu ACE, který je naplánován na září 2010.

 

březen 2010

Evropská rada architektů ukončila své páté čtvrtletní šetření o dopadu světové finanční krize na odvětví architektury v Evropě. Výsledky jasně ukazují, že situace je v současné době horší, než kdykoliv od začátku krize v září 2008, ale že architekti mají naději na oživení pracovní zátěže v nadcházejícím čtvrtletí.

ACE obdržela přes 3.750 odpovědí ze všech zemí v Evropě a výsledky byly shrnuty a upraveny tak, aby byly statisticky spolehlivé. Ukazují, že 65,5% z těch, kteří odpověděli, považují situaci v současné době za špatnou nebo velmi špatnou. Tento údaj je zatím nejhorší ze všech pěti výzkumů, provedených ACE.

Paradoxně však respondenti (43%) byli optimističtější v názoru, že dojde k zvýšení pracovní zátěže a získání nových objednávek v následujících třech měsících. Toto je poprvé kdy ti, kteří zastávají optimistický názor (43%), převyšují ty, kteří jsou pesimističtí (21%). Navíc 17% respondentů očekává zvýšení počtu zaměstnanců v příštích třech měsících ve srovnání s 15,5%, kteří očekávají pokles ve stejném období.

Jedná se o pozitivní znamení poskytující záblesk naděje, že nejhorší probíhá nyní, a že v příštím čtvrtletí může přijít zlepšení.

Vzhledem k tomu, architektonická profese je profese, která jako první pocítí studený vítr z recese a jako první také svěží vánek zotavení, dávají tyto názory jistou naději, že nejhorší je možná u konce. Vyhlídka, že tyto výsledky jsou známkou oživení v krátkodobém horizontu je vzrušující a ACE uvidí zda tento trend bude pokračovat na základě provedení dalšího průzkumu v červnu 2010.

 

prosinec 2009

Čtvrtletní průzkum Evropské rady architektů ukazuje, že veřejný sektor nechává tuto profesi na pospas. Průzkum, provedený v prosinci tohoto roku, ukazuje, že se očekává významný pokles výdajů veřejného sektoru do stavebnictví, bez ohledu na to, že byly na evropské a národní úrovni přislíbeny investice do stavebního odvětví.

Průzkum Evropské rady architektů: Zříká se veřejný sektor architektů?

Podle průzkumu ACE jsou teď architekti pesimističtější ohledně vzestupu objednávek veřejného sektoru v porovnání s jinými částmi roku 2009. Zdá se tedy, že se orgány veřejné moci neřídí svými přísliby zvýšit výdaje na rekonstrukce a/nebo výstavbu objektů, aby tak pomohly evropskému hospodářství vybřednout ze současné ekonomické krize. Ve skutečnosti pouze 16 % architektů očekává, že se dočkají zvýšení počtu objednávek veřejného sektoru v porovnání s 26 % v září 2009. Zejména toto je v rozporu s Plánem evropské hospodářské obnovy přijatým na konci roku 2008. Navíc to není ani v souladu s potvrzenou prioritou zdůrazňující boj proti klimatickým změnám v tomto sektoru.

Poslední průzkum, provedený Evropskou radou architektů v roce 2009 jako čtvrtý v pořadí, ukazuje, že se ještě mohou splnit obavy z října 2009, a profese architekta může ještě mít před sebou své nejtemnější období. 

Průzkum odhalil, že od září 2008 propustilo zaměstnance celkem 41 % architektonických ateliérů a 17 % ateliérů předpokládá další snižování stavů v nadcházejících třech měsících. Z hlediska očekávaného pracovního vytížení v 1. čtvrtletí roku 2010 zůstává celkový obrázek stále pesimistický, protože pouze 22 % architektonických ateliérů je ohledně většího množství práce optimistická, což je méně než v září 2009 (tehdy to bylo 24 %). Počet ateliérů, které očekávají, že se pracovní vytížení za stejné období sníží, se ustálil na 33 %. 

V sektoru soukromého bydlení, který představuje 45 % jejich pracovního vytížení, se optimisticky dívá do budoucnosti 16 % architektů (stejný počet jako v září 2009) a 47 % vidí další práci pesimisticky (vzestup oproti 44 % v září). Míra pesimismu v oblasti komerčních staveb, které představují 23 % pracovního vytížení architektů, se zvýšila z 53 % na 58 % a míra optimismu klesla z 12 % na 10 %. 
ACE provádí tyto čtvrtletní online průzkumy s cílem posoudit dopad hospodářské krize
na profesi architekta v Evropě a bude v nich pokračovat, aby bylo snazší předpovědět konec krize pomocí zjištěného nárůstu optimismu a očekávaného nárůstu pracovního vytížení. Poslední průzkum je zatím asi tím nejznepokojivějším, protože architekti uvěřili příslibům učiněným v souvislosti s poskytováním veřejných prostředků a v různých plánech obnovy, které byly tak rozsáhle propagovány v roce 2009. Zdá se však, že tyto přísliby nebyly naplněny. 

Výsledky posledního průzkumu v září tohoto roku byly pro zveřejnění shrnuty a upraveny tak, aby byly statisticky spolehlivé, přestože samotný průzkum má formu ankety. 
září 2009

 

Průzkum ACE ukazuje, že to nejhorší pro architekty by stále ještě mohlo přijít, a to i přes některé nenápadné, pozitivní známky oživení. Průzkum, zveřejněný v září tohoto roku, ukazuje, že od září 2008 více než třetina všech architektonických ateliérů v Evropě propustila zaměstnance a k dalšímu propouštění by mohlo dojít do konce roku.

Evropská rada architektů říká, že pro profesi architekta zatím v ekonomické recesi žádné „zelené výhonky“ neraší.

Podle průzkumu ACE jsou architekti oproti minulému roku trochu méně pesimističtí. Optimistické tendence jsou mírné, ale na vzestupu. Například v dubnu vidělo budoucnost pesimisticky 65 % architektů, ale letos v září klesl tento počet na 56 %. Zatímco 12 % architektů je přesvědčeno, že se během příštích tří měsíců jejich pracovní vytížení výrazně sníží, 22 % očekává jeho malý nárůst.

Nedávný průzkum ACE, který byl od března 2009 třetím v řadě, naznačuje, že se profese architekta může dočkat konce negativních vlivů hospodářské krize někdy v roce 2010.

Při pohledu na ukazatele z jednotlivých členských států Evropské unie je však patrné, že se vliv hospodářské krize na architektonické ateliéry v různých regionech podstatně liší. V určitých zemích (například v Irsku, Polsku, Maďarsku a Španělsku) se předpokládá, že se situace v příštích třech měsících ještě zhorší, zatímco v jiných (například v Německu, Finsku, Velké Británii a Rakousku) očekávají architekti zlepšení. Naneštěstí regiony, v nichž se očekává zhoršení situace, převažují nad těmi, kde se předpokládá zlepšení.

Průzkum odhalil, že od září 2008 propustilo zaměstnance celkem 37 % architektonických ateliérů a 21 % ateliérů předpokládá další snižování stavů v nadcházejících třech měsících. Z hlediska očekávaného pracovního vytížení je celkový obrázek o něco optimističtější, neboť 24 % architektonických ateliérů je ohledně většího množství práce optimistická, což je o 14 % víc než v dubnu, a procento těch, které jsou pesimističtí, klesl ze 48 % na 43 %.

V sektoru soukromého bydlení, který představuje 45 % pracovního vytížení, se optimisticky dívá do budoucnosti 16 % architektů (nárůst oproti 11 % v dubnu) a 45 % vidí další práci pesimisticky (pokles oproti 68 %). Změny úrovně pesimismu a optimismu v oblasti komerčních staveb, které čítají 23 % pracovního vytížení architektů, sledují podobný trend.

ACE provádí tyto čtvrtletní online průzkumy s cílem posoudit dopad hospodářské krize na profesi architekta v Evropě a bude v nich pokračovat, aby bylo snazší předpovědět konec krize pomocí zjištěného nárůstu optimismu a očekávaného nárůstu pracovního vytížení. Jejich hodnota překračuje hranice profese architekta, neboť tato profese se považuje za klíčový ukazatel zdravého hospodářství a vlivů krize, takže nárůst objednávek ve stavebním průmyslu je známkou oživení ekonomiky.