Dne 20. března 2015 proběhlo historicky první jednání pracovní skupiny Evropské rady architektů (ACE) na půdě pražské Kanceláře ČKA. Hostiteli této akce byly pracovní skupiny Zahraniční aktivity a Soutěže.


Organizačně dlouhodobě připravované jednání pracovních skupin ACE Soutěže a veřejné zakázky (Architectural Design Contests and Public Procurement) si kladlo za cíl nejen projednat důležitá témata, jako je prosazování zadávání veřejných zakázek formou architektonické soutěže, ale také přiblížit ČKA Evropě, dále pak představit zástupcům evropských komor a institucí naši stavovskou organizaci.

Připomínáme, že ČKA je aktivním členem ACE od roku 2003, předtím (od roku 1999) byla tzv. členem-čekatelem. Za Evropskou radu architektů se jednání zúčastnil generální sekretář Ian Pritchard, dále předsedové pracovních skupin ACE Thomas Maibaum a Georg Pendl. Podnětné schůzky se celkem zúčastnila téměř dvacítka zástupců z dvanácti zemí, z nichž někteří jsou aktivní nebo bývalí členové představenstva ACE.

Jednání zahájil předseda ČKA Ivan Plicka, schůzky se za ČKA zúčastnili Petr Lešek a Michal Fišer z pracovní skupiny Soutěže.
Podstatným bodem programu pražského setkání bylo pokračování diskuse k tématu transpozice evropské směrnice do legislativy členů EU. Zástupci jednotlivě informovali o stavu transpozice ve své zemi. Stále výrazněji se projevuje nevhodně zavedená definice kvalifikačních kritérií ve výběrových řízeních včetně těch obsahujících architektonickou soutěž, která zásadně omezují příležitosti pro malé střední firmy (např. Itálie hlásí výpadek 98,6 %, Portugalsko 95 %).

Němečtí kolegové informovali o výzkumu srovnávajícím základní typy výběrových řízení na veřejné zadávání projektových prací financovaném federálním ministerstvem dopravy a rozvoje (materiál byl představen v rámci OTTA), z něhož mj. vyplývá, že procedury uplatňující architektonickou soutěž nejsou ve výsledku ani dražší, ani déletrvající než výběrová řízení bez architektonické soutěže.

Delegáti se zároveň shodují v obavě, že veřejní zadavatelé mají tendenci soutěže obcházet. České komoře architektů se sice každoročně daří počet soutěží zvyšovat (v roce 2014 o celou třetinu), nicméně uplatňování tohoto institutu v praxi má stále značné rezervy. Všichni účastníci byli s potěšením seznámeni s horkou novinkou polského parlamentu, který schválil novelu zákona o veřejných zakázkách, kde je soutěž o návrh podrobně popsána. Také v jiných částech jde polský zákon nad rámec pouhého přijetí evropského textu tak, aby zákon vedl veřejné zadavatele k tomu podstatnému: získání co nejkvalitnějšího řešení za co nejvýhodnější cenu, tedy k omezení dumpingu.

Za českou stranu jsme k situaci s transpozicí evropské direktivy (která je sama o sobě novelou starší evropské direktivy, jež je páteří současně platného českého zákona) sdělili, že garant nového zákona (MMR) uvažuje zakázat pro zadávání projektových prací pouze kritérium nejnižší ceny. ČKA pro MMR připravila doporučené znění části Soutěž o návrh, která je v současném zákoně i nové evropské direktivě extrémně stručná, což odrazuje zadavatele od jeho používání.

Zástupci se na jednání mj. dohodli na společném soustřeďování argumentačního materiálu formou pozitivních příkladů realizovaných staveb vzešlých z architektonických soutěží. Několik účastníků po ukončení jednání pokračovalo účastí na neformálním programu. Po společné večeři následovala pozdní prohlídka Národní technické knihovny od Projektil architekti.

ČKA, 25. března 2015